Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми
Скачать 148.94 Kb.
НазваниеУправління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми
Дата публикации26.11.2013
Размер148.94 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы


УДК371:004.032.6

© 2006

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю.
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Постановка проблеми. Навчально-пізнавальна діяльність учнів і студентів в сучасних умовах зазнає певних змін насамперед через поширення інформаційних технологій і засобів телекомунікації. У зв’язку цим виникає нагальна необхідність відповідних змін в організації та здійсненні ефективного управління цією діяльністю. Це потребує певних теоретичних та експериментальних педагогічних досліджень.

^ Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливість вказаної проблеми зумовила істотну увагу до неї дослідників і педагогів-практиків. Зокрема, можна послатися на роботи С.У.  Гончаренка, В.Ю.  Бикова, Г.  Кедрович, В.І.  Лозової, О.Е. Коваленко, І.Г.  Захарової, М.І. Лазарєва, В.А.  Козакова, Т.О.  Дмитренко та інших. В них розглядаються проблеми організації навчальної діяльності учнів та студентів, а також доцільних форм і методів управління нею. В той же час, недостатня увага , на наш погляд, приділяється застосуванню у цій справі високоефективних сучасних інформаційних технологій.

^ Постановка завдання. Мета дослідження полягає у експериментальній перевірці підходу до управління навчально-пізнавальною діяльністю саме за допомогою інформаційних технологій.

^ Виклад основного матеріалу. На базі вищого професійного училища №4 м. Вінниці протягом 9 років працює експериментальний педагогічний майданчик Міністерства освіти і науки України та Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України за темою “Застосування сучасних засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ПТНЗ”.

Головними цілями та завданнями є розроблення, апробація та впровадження в навчальний процес ПТНЗ електронних носіїв інформації (підручники, посібники, збірники завдань та задач, мультимедійні засоби навчання, дистанційні курси тощо), для управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і студентів, що потребує наявності сучасних засобів інформаційних технологій, а розвиток локальних і глобальних мереж дає можливість створювати навчальні заклади нового типу (глобальні, віртуальні, дистанційні тощо).

Експериментальна робота проводиться в 2003-2007рр. за такими етапами:

1. Аналітико – діагностичний етап (2003 р.). Тут відбулося вивчення та аналіз:

 • вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки висококваліфікованих фахівців, на основі використання сучасних засобів інформаційно –телекомунікаційних технологій ;

 • сучасного стану навчально–виховного процесу, його методичного забезпечення;

 • специфіки організації навчального процесу на основі використання інформаційно – телекомунікаційних технологій(ІТКТ).

2. Проектно–організаційний (2004р.) етап:

 • дослідження та аналіз наявних сучасних ІТКТ, що застосовуються в навчальному процесі;

- впровадження в навчальний процес нових ІТКТ, створення на цій основі навчально – методичних, програмних матеріалів для підготовки фахівців у ПТНЗ;

 • аналіз і вибір інноваційних технологій навчання, спрямованих на підвищення якості фахової підготовки у ПТНЗ;

 • створення навчально–методичного забезпечення професій навчального закладу ;

 • розроблення та впровадження в навчально–виховний процес дистанційних курсів;

 • розробка моделі навчального процесу з використанням сучасних засобів ІТКТ .

3. Формувально-експериментальний (2005р.) етап:

 • оцінка впровадження сучасних засобів ІТКТ у навчальний процес засобами математичної статистики;

 • написання учасниками експерименту авторських посібників на електронних носіях, методичних рекомендацій з їхнього використання;

 • створення пакетів комп’ютерних програм для фахівців ПТНЗ;

4. Апробаційний (2006р.)

- експериментальна апробація застосування сучасних засобів IТКТ;

- апробація створених дистанційних курсів;

 • впровадження сучасних засобiв IТКТ у навчальному процесi експериментальних ПТНЗ.

5. Масове впровадження розроблених засобів навчання (2007р.).

Одним із найважливiших напрямiв експериментального дослiдження стало створення iнформацiйного освiтнього середовища, його наповнення електронними пiдручниками, довiдниками, лабораторними практикумами, збiрниками задач, тестами та вiдповiдними тестуючими програмами, базами даних для збереження та автоматизації підсумків навчальної діяльності, а також програми для управління та координації навчального процесу.

Сучасний етап розвитку українського освітнього простору характеризується його системним реформуванням, підтримкою інноваційного розвитку, переходом до багатогранності не тільки як до перспективної тенденції, а й зовсім нової якості [4, с.155].

Позитивний досвід діяльності вищого професійного училища №4 м.Вінниці, в якому здійснені перші кроки з формування єдиного інформаційного освітнього середовища, відомий багатьом освітянам. На нашу думку, створення та забезпечення функціонування єдиного інформаційного освітнього середовища (ЄІОС) орієнтованого, в першу чергу, на інтеграцію наявних засобів інформатизації освіти є одним із ефективних шляхів інформатизації освітньої галузі [5, с.138].

Поняття "освітній простір" дуже часто зустрічається в психолого-педагогічній літературі, державних документах.

Так, у Національній доктрині розвитку освіти дається така характеристика освітнього простору. Освітній простір - це сфера освітньої галузі, що найбільшою мірою визнає рівень розвитку людини, суспільства, нації та держави; відтворює і нарощує її інтелектуальний, духовний та економічний потенціал. Визначальною ознакою сучасного освітнього простору є системне реформування, підтримка інноваційного розвитку поступовий перехід до багатогранності не тільки як до перспективної тенденції, а й до зовсім нової якості - від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти педагогічних технологій гуманітарного типу.[6, 8]

Під час експерименту в училищi були розробленi електроннi навчально-методичнi комплекси (ЕНМК) з усіх предметiв та для всіх професій, за якими готують в навчальному закладi. Всi ЕНМК розміщені на освiтньому сайтi навчального закладу i побудованi за єдиною структурою.

Розкриємо далі зміст і структуру ЕНМК. З будь-якого предмету він складається з двох „кейсiв”: викладача та учня, до яких входять:

  • анотацiя до курсу;

  • робоча програма, сформована на основi Державного стандарту з професії (спеціальності) та типової програми з цієї дисципліни;

  • керiвництво щодо вивчення дисципліни (методичнi вказівки для викладача, учня, студента);

  • теоретичний матеріал;

  • контроль знань і вмінь учнiв, студентів;

  • довідник;

  • електронна бібліотека курсу.

Наведемо наприклад, головні сторінки ЕНМК двох курсів: (рис. 1; 2).


Рис. 1. Головна сторінка ЕНМК курсу „Етика і психологія ділових відносин”Рис. 2. Головна сторінка ЕНМК курсу „Викладання предмету „Основи програмування та алгоритмічні мови”

Бурхливий розвиток інструментальних середовищ для Internet зачепив практично всi сфери програмування. Однією з цих розробок стало створення засобiв, що дозволили навiть непрофесiоналам створювати електроннi посібники (пiдручники), які мають стандартний i звичайний для користувача Windows інтерфейс. З іншого боку, - вони дозволили створювати ефективне середовище навчання. Мова йде про систему Microsoft HTML Help.

Розробка ЕНМК здійснюється на основi гіпертекстової технології та Flash-демонстрацій, а також з використанням діючих програмно-навчальних продуктiв корпорації КВАЗАР-МІКРО та ін.

Дослiдження показало, що сучаснi комп’ютернi дидактичні програми, які входять до ЕНМК дисципліни (електроннi пiдручники, посібники, збірники задач i вправ, гіпертекстові iнформацiйно-довiдниковi системи i т.д.) за умов належного грамотного використання стають потужним засобом (iнструментом) вивчення дисципліни. В бiльшостi випадків такi комплекси розміщують у локальнiй мережi навчального закладу або записують на компакт-дисках (СД). Проте у використанні ЕНМК в навчальному процесi є певні труднощі, якi були виявленi в процесі експериментальної роботи. Серед них такі:

 1. Проблеми, що пов’язанi з відсутністю локальної мережi та вiдповiдного обладнання, яке дає можливість працювати з мультимедiа програмами.

 2. Проведення навчальних занять має бути відповідним чином адаптоване з метою досягнення ефективності використання ЕНМК дисципліни.

 3. Розробка та впровадження нових, більш досконалих програмних продуктiв, вимагає постійного доповнення та коригування ЕНМК.

Як свідчить досвід використання ЕНМК у навчальному процесi, вiн буде корисним i ефективним, якщо робота здiйснюється в єдиному iнформацiйному просторі, тобто, коли обчислювальнi ресурси навчального закладу об’єднанi в мережу з регламентованим доступом до iнформацiї та обладнання, в яких розгорнутi та функціонують мережевi програмнi засоби автоматизації процесiв, навчальних програмних засобiв, що інтегровані в єдину iнформацiйну систему навчального закладу, яка будується на базi Intrаnet-мережi та об’єднує в єдиний iнформацiйний простір всi служби та підструктури навчального закладу.

Така локальна мережа побудована та функціонує у вищому професiйному училищi №4 м.Вiнницi. Вона нараховує понад 200 комп’ютерiв (на 1300 учнів).

Важливу роль у ЕНМК відіграє електронний посібник. Створені викладачами електроннi посібники (ЕП) становлять навчальний матеріал, що розроблений відповідно до професiйних стандартів; вiн має переважно модульну структуру. Це дозволяє розширювати змiст і призначення окремих фрагментів та підмодулів, у яких розміщена додаткова iнформацiя, дiаграми, статистичнi дані, посилання на файли довiдниково-iнформацiйного змiсту.

Використання системи гiперпосилань дає можливість кожному учневі самостійно обирати шлях і темп вивчення матерiалу. Основними етапами самостiйного навчання на основi ЕП є такі:

 • робота з гiпертекстом основного матерiалу;

 • робота з джерелами, що розміщені в довiдниково-iнформацiйнiй частинi курсу;

 • робота з допоміжними масивами iнформацiї, з довiдниково-iнформацiйним блоком;

 • робота з текстовими завданнями курсу.

Розроблена структура контролю та зворотного зв’язку містить систему тестiв, що дозволяють:

 • оперативно виявляти рівень засвоєння кожного роздiлу;

 • задовольняти вимоги, що висуваються до тестових завдань: надійність, визначеність, однозначнiсть, стiйкiсть;

 • одержати об’єктивну оцінку знань, умінь та навичок;

 • виявляти прогалини в пiдготовцi кваліфікованих робітників.

Тести побудованi за допомогою наступних форм або їхньої комбінації:

 • закритої, що передбачає вибiр учнями лише однієї правильної відповіді iз запропонованих;

 • вiдкритої, що передбачає самостiйне формулювання у виглядi цілого виразу;

 • на встановлення відповідності мiж двома множинами;

 • на встановлення правильної відповідності, порядку в перелiку елементiв.

Для завдань з вибором правильної відповіді нами з кожного предмету розроблено електронний зошит тестiв, який складений у виглядi електронних сторінок зошита з кожної теми, що вивчається.

Учень має можливість у процесі вибору відповіді ставити позначку, наприклад „1”, “+” і т.д. навпроти своєї відповіді; перед тестуванням учень має ознайомитися з інструкцією роботи з зошитом. (рис. 3)


Рис. 3. Інструкцією до роботи з зошитом.
Наведемо зразок тесту електронного зошита. (рис.4)


Рис. 4. Зразок тесту електронного зошита.
Цей тест дає можливість виявити рівень засвоєння навчального матеріалу з теми: "Етапи становлення і розвитку економічної науки"; надає можливість викладачу бачити рівень засвоєння навчального матеріалу, виявляти помилки та спрямовувати навчальну роботу на їхнє усунення.

Такі тести виконують контролюючу функцію, вони забезпечують перевірку рівня знань, умінь і навичок учнів.
Відповідь подається в такому вигляді:

^

Рівень Ваших досягнень


Сума балів:

18

Відсоток правильних відповідей:

100,00 %

Рівень досягнень:

Рівень Ваших досягнень – високий!


Такий електронний зошит можна використовувати для самоконтролю знань учнів, а також під час поглибленого вивчення економічних дисциплін. Для якісного використання тестів необхідно дотримуватись таких вимог:

 1. Підготовка тестів здійснюється за відповідними правилами та за навчальною програмою.

 2. Тестування учнів (студентів) має відбуватися в межах навчальної програми за допомогою системи тестів.

 3. Здійснення аналізу одержаних відповідей за допомогою підсумкової відомості.

Реалізуючи будь-яку систему тестування знань учнів (студентів), слід враховувати область використання тестів, кількість учнів, що тестуються, наявність ресурсів для реалізації тестів. Досвід роботи дає можливість зробити висновок, що система використання всіх видів тестування має такі переваги:

 1. Підвищує зацікавленість учнів (студентів).

 2. Усуває психологічний бар'єр між учнями та комп'ютером.

3. Збільшує об'єктивність оцінювання за рахунок автоматизованогоконтролю.

 1. Заощаджує час, витрачений на контроль знань, дає можливість підвищувати якість та ефективність відбору тестовихзавдань з урахуванням підготовки та психолого-фізичних характеристик учнів.

Основнi функції та можливості поточного та пiдсумкового тестового контролю:

 • оптимізація та модернізація процесу контролю, навчання;

 • забезпечення рiвневого та індивідуального пiдходу до учнiв;

 • накопичення підсумків тестування в окремих файлах;

 • здійснення монiторингу, активізації контролю та оперативної обробки результатiв.

Залiк із вивченого курсу можна також провести з використанням тестування. Слiд звернути увагу на захист системи облiку i бази даних успiшностi учнiв. Проте, слiд зазначити, що коли необхiдно здiйснити складний програмний аналiз відповіді, розглянути логiку розв’язання задачi, пояснення відповіді задачi, то використовувати тестову систему немає сенсу.

Невiд’ємною частиною ЕНМК є лабораторні роботи, якщо це передбачено програмою i змiстом дисципліни.

Інструкція для виконання лабораторних робіт.

Розробленi за допомогою ЕНМК лабораторні роботи мають такі переваги:

 1. За допомогою анімацій, відеороликів, таблиць i графіків учень має можливість взяти участь у постановцi дослiдiв, моделювати процеси.

 2. За допомогою опису лабораторної роботи в одному стилі з електронним посiбником за мають можливість виконувати вiдповiдну роботу, аналiзувати й узагальнювати iнформацiю.

 3. Віртуальні системи дають можливість кожному індивідуально виконувати роботу.

 4. Вiдпадає необхідність у створеннi спеціалізованих лабораторій, обладнання [5, с.140].

Кожен ЕНМК з предмету містить електронний термінологічний словник, який забезпечує доступність до термінологічного матерiалу, дає можливість самостiйного його вивчення.
^

Зразки електронних словників приведено на рис.5.


У розроблених електронних посiбниках основнi термiни i поняття мають гiперпосилання, якi є в словнику, що дозволяє швидко здiйснювати самоконтроль засвоєння основних понять навчального матеріалу, за необхідністю здійснювати його повторення.
Рис. 5. Зразки електронних словників.


Розглянутi вище матеріали можна вiднести до „кейса” учня (студента). (рис.6)
Рис. 6. „Кейс” учня (студента).
У „кейс” викладача можна “вкласти”:

- державний стандарт з предмету, професії;

- робочу навчальну програму;

- календарно-тематичний план;

- лекції або плани урокiв;

- семiнари;

- системи тестiв, завдань;

- перелiк курсових, пiдсумкових робіт;

- критерії оцінювань знань учнів;

- набiр електронної наочності;

- лiтературу та вiдповiдну електронну бібліотеку або посилання на неї.

Незважаючи на те, що можливості розроблених нами ЕНМК у навчальному закладi дещо обмеженi фінансуванням, можливостями учасникiв експериментального педагогічного майданчика, термiнами виконання проектiв, наявнiстю необхiдного програмного i кадрового забезпечення, їхнє використання дає можливість:

 • інтенсифікувати навчальний процес;

 • реалізувати ефективне поєднання нових i традицiйних технологій навчання на основi використання IТКТ [4, с.156];

 • формувати навички самостiйного вивчення навчального матерiалу;

 • спростити функції контролю за рівнем знань, умінь i навичок учнiв;

 • здiйснювати постiйний моніторинг успiшностi учнiв;

 • підвищити ефективність мовлення за рахунок здійснення інтерактивного навчання;

 • формувати вміння та навички виконання окремих операцiй, процесiв за допомогою відпрацювання їх на тренажерах;

 • економити час на пiдготовку викладача до занять, створення роздаткового матерiалу, демонстрацію дослiдiв.

Слiд особливо зазначити, що для виконання всіх функцій ЕНМК, якi пов’язанi iз взаємодiєю в мережi, є домовленість в єдиному пiдходi до стандартiв на оформлення даних, обмiн iнформацiєю, проведення занять та екзаменiв, тестування i т.д.

Результати роботи та напрацьовані матеріали експериментального педагогічного майданчика щорічно презентувалися на Міжнародних виставках “Сучасна освіта в Україні” та виставках-презентаціях навчальних закладів “Освіта України”. За 2002-2005рр. одержано бронзових медалей – 3, Почесних грамот – 2, дипломів лауреатів – 4 у таких номінаціях:

 • комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу;

 • впровадження профільного навчання у загальноосвітній школі;

 • інноваційні технології у навчальному процесі.

У 2006р. на дев’ятій Міжнародній виставці “Сучасна освіта в Україні - 2006” у номінації “Комп’ютеризація та інформатизація навчання у загальноосвітній школі та профтехучилищі” представлені узагальнюючі матеріали роботи експериментального педагогічного майданчика за період з 2003-2006р.р.

^ Висновки та перспективи подальших досліджень. Успішне розв’язання проблеми управління навчальною діяльністю учнів (студентів) на основі використання ІТКТ сприяє підвищенню якості та доступності, перекваліфікації фахівців, інтеграції національної системи освіти в наукову, виробничу, соціально-суспільну та культурну інформаційну інфраструктуру світового співтовариства.

Лiтература

^

1. Кедрович Гжегош. Теорія i практика застосування комп’ютерних технологій у загальноосвiтнiх i професiйних навчальних закладах Польщі.-К,: Вища школа, 2001.-356с.

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб.пособие для студент. Высш.пед.учеб.заведений.-М:Издательский центр «Академия», 2003.-192с.

^

3. Захарова И.Г. Электронные учебно-методические комплексы – опыт создания и применения //Образование и наука.-2001.-№5.

4. Кадемiя М.Ю. Електронний навчальний посiбник: проблеми створення та використання //Педагогiка i психологiя професiйної освiти: результати дослiджень перспективи: Збiрник наукових праць / За редакцiєю I.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало.-Київ, 2003.-680с.

5 Кадемія М.Ю. Використання електронного навчально-методичного комплексу в навчальному процесi // Сучаснi iнформацiйнi технології та інноваційні методики навчання у пiдготовцi фахiвцiв: методологія, теорія, досвід, проблеми //Зб.наук.пр.- Випуск 8 /Редкол.: I.А.Зязюн (голова) та ін..- Київ-Вiнниця: ООО „Планер”, 2005.-547с.

^

6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України.-2002.-№16.-С.3-9.Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю

Управління навчальною діяльністю учнів і студентів засобами сучасних інформаційних технологій

Розглянуто можливості управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і студентів ПТНЗів і ВНЗ у сучасних умовах на основі використання інформаційно-телекомунікаційних технологій. Наведено розроблені «Кейси» викладача й учня (студента). Розкрито головні етапи самостійної навчальної діяльності тих, хто навчається, а також можливості перевірки навчальних досягнень учнів і студентів.
Гуревич Р.С., Кадемия М.Ю

Управление учебной деятельностью учеников и студентов средствами современных информационных технологий

Рассмотрены возможности управления учебно-познавательной деятельностью учеников и студентов ПТУЗов и вузов в современных условиях на основе использования информационно - телекомуникационных технологий. Представлены разработанные «Кейсы» преподавателя и ученика (студента). Раскрыты главные этапы самостоятельной учебной деятельности тех, кто обучается, а также возможности проверки учебных достижений учеников и студентов.
R.S. Gurevych, M.U.Kademija

Control of Students’ Educational Activity by Means of Modern Informational Technologies

The possibilities of controlling the students’ educational activity of PTES and HES in modern conditions by using informational-telecommunication technologies are examined. The worked out “Sells” of teacher and student are presented. The main stages of students selfeducation as wellas the possibilities of checking up students’ educational achievements are revealed.

Стаття надійшла до редакції. 16.05.2006р.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconК. е н., профессор, Родченко В. В. Національний авіаційний університет,...
Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні є одним з головних інструментів ефективності міжнародного бізнесу. В...

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconЛекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3
Дидактичні проблеми використання можливостей засобів нових інформаційних технологій

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconВ. О. Глухенька, заступник директора наукової бібліотеки
Розвиток університетського бібліотечно-інформаційного комплексу на основі сучасних інформаційних технологій

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconПлан работы нмц на сентябрь 2013 года №п/п
«Естетичне та духовне виховання учнів засобами сучасних педтехнологій на уроках літератури» по авторской методике Белозеровой Л....

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми icon8семестр
...

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconЗатверджую
Фахівці спеціальності готуються для науково-дослідної, проектної І організаційно-управлінської діяльності у галузі застосування сучасних...

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconДипломної роботи на тему: розробка моделей та інформаційних технологій...
Перелік позначень та скорочень

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Моделювання по» спеціальність...
Програму створено на базі навчального плану спеціальності 050103 – «Програмна інженерія» та розглянуто на засіданні кафедри інформаційних...

Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми iconДекларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
Світової організації торгівлі, а також Країни чи окремі митні території, що знаходяться в процесі вступу до сот, які погодилися в...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<