Ббк 74. 202. 4я7 0-72
НазваниеБбк 74. 202. 4я7 0-72
страница27/27
Дата публикации20.06.2014
Размер3.8 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

249

1 1

2

3

в

востей професійної діяльності й осо­бистості вчителя, педагогічної профе­сії в цілому

— організація навчальної,
пізнавальної та професій­
ної діяльності індивідуаль­
но орієнтованого характе­
ру, з позиції теорії та
практики розвивального І
навчання; І

— знайомство з новими
освітніми технологіями;

— організація професійно-
педагогічної підготовки
як дослідницької діяльно­
сті, самодослідження |

Засоби, прийоми

— фронтальність,
групова робота;

— середній темп
засвоєння учнями;

— стабільна трива­
лість навчального
процесу

— орієнтація на унікаль­
ність кожного учня;

— методи: діалог, моделю­
вання, особистісно-профе-
сійна рефлексія;

— проектування навчаль­
но-виховного процесу на
занятті на основі теоре­
тичної моделі (учня, уроку,
процесу), діагностики і
самодослідження

Кінце­вий ре­зультат

Система знань, умінь і навичок учня

Готовність випускника школи до особистісно-професійного саморозвит­ку на основі індивідуаль­них програм

Профе­сійні якості

J

— гуманність;

— емпатія;

— високий рівень
інтелекту;

— уміння сприймати
себе та інших;

— уміння навчати
кожного;

— почуття гумору;

— творчий потенціал;

— захопленість
навчальним пред­
метом;

— наявність професійного
ідеалу;

—■ наявність у педагога яскраво виражених інди­відуальних особливостей, індивідуального стилю' (почерку) діяльності;.

— цілісний гуманістичний
світогляд, гуманітарний
напрямок особистості,
висока загальна і психо-
лого-педагогічна куль­
тура;

250

1

2

3
— здатність бути
хорошим вихова­
телем;

— емоційна стабіль­
ність.

— високий творчий по­
тенціал;

— варіативність профе­
сійного мислення, висо­
кий його рівень;

— готовність до про­
фесійного саморозвитку;

— позитивна Я-концепція;

— емпатія;

— толерантність (як тер­
піння до чужої думки та
чужих особистісних особ­
ливостей)— готовність і здатність до наукової співпраці з учнями і колегами, до дослідно-експерименталь­ної роботи, інноваційний стиль мислення, дослід­ницька культура, праг­нення пробудити до цьо­го майбутнього вчителя

IV. Література

 1. Балл Г.А. Концепция самоактуализации личности в гуманис­тической психологии. — Киев; Донецк, 1993.

 2. Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиогра­фии). — М., 1990.

 3. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. — М., 1986.

 4. Битянова Н. Р. Психология личностного роста. — М., 1995.

 5. Борисова Е. М., Логинова Г П. Индивидуальность и профес­сия. — "Знание", 1991, № 11.

 6. Данилова В. Л. Как стать собой. Психотехника индивидуаль­ности. — X., 1994.

 7. Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания бу­дущего учителя. — М., 1989.

 8. Завалова Н. Д., Ломов В. Ф., Пономаренко В. А. Образ в сис­теме психической регуляции деятельности. — М., 1986.

 9. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчест­во. — М., 1990.

251

 1. Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. — М., 1984.

 2. Кузьмина М. В. Очерки психологии труда учителя. — Л., 1967.

 3. Маркова А. К. Психология труда учителя. — М., 1993.

 4. Овчинников Б. В., Павлов К. В., Владимирова И. М. Ваш пси­хологический тип. — СПб., 1994.

 5. Мерлин В. С. Очерки интегрального исследования индивиду­альности. — М., 1986.

 6. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений /Под ред. И. А. Зязюна. — М., 1989.

 7. Пехота Е. Н. Индивидуальность учителя: теория и прак­тика. — Николаев, 1996.

 8. Пехота Е. Н. Путь к себе /Дневник-пакет методик профес­сионального самопознания будущего учителя. — Николаев, 1996.

 9. Пехота О. М. Професійна індивідуальність майбутнього вчи­теля. "Педагогіка і психологія". Вісник Академії педагогічних наук України. — 1994. — № 5. — С. 106.

 10. Поздняков В. Л. Развитие индивидуальности. — Челябинск, 1986.

 11. Полякова Т. С. Анализ затруднений в педагогической дея­тельности начинающих учителей. — М., 1988.

 12. Просецкий П. А., Семиченко В. А. Психология творчества: Учебное пособие. — М., 1988.

 13. Психология индивидуальных различий: Тесты. — М., 1982

 14. Психолого-педагогическая диагностика личности будущего учителя в системе профессиональной ориентации / Сост. В. Ф. Мор­гун. — К., 1990.

 15. Рейнуотер Дж Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом: Пер. с англ. /Общ. ред. и послесл. Ф. Е. Васи-люка. — 2-е изд. — М, 1993.

 16. Рогов Е, И. Учитель как объект психологического исследова­ния. — М., 1998.

 17. Сборник методов диагностики и способов формирования профессиональных качеств личности будущего учителя / Под. ред. Л. В. Кондрашовой. — Кривой Рог, 1993.

 18. Симонов В. П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя: Учебное пособие для студентов педвузов, учителей и слушателей ФПК. — М., 1995.

 19. Юсупов И. М. Психология взаимопонимания. — Казань, 1991.

252

ЗМІСТ

^ ПЕРЕДМОВА З

Розділ 1. ТЕХНОЛОПЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ 7

Вступ 7

I. Історія виникнення 11

II. Концептуальні положення 13

 1. Ключові слова 16

 2. Еволюція поняття "педагогічна технологія" 16

III. Питання для обговорення та перевірки 25

VI. Література 26

Розділ 2. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА І ТЕХНОЛОГІЇ . . 27

I. Особистісний підхід у педагогіці: історія виникнення 27

II. Концептуальні положення 31

 1. Мета і завдання особистістю орієнтованого навчання 34

 2. Ключові слова 34

V. Понятійний апарат 34

VI. Особистістю орієнтовані технології 36

VII. Питання для обговорення та самоперевірки 44

VIII. Література 44

Розділ 3. ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА 46

I. Історія виникнення технології 46

II. Концептуальні положення 48

 1. Мета і завдання технології 49

 2. Ключові слова 50

V. Понятійний апарат 50

VI. Зміст технології 50

VII. Вимоги до особистості педагога 54

VIII. З досвіду роботи 55

IX. Питання для обговорення та перевірки 56

^Х. Література 57

Розді" 4. ТЕХНОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ (М. Монтессорі) 58

). Історія виникнення технології 58

її. Концептуальні положення 60

 1. Мета і завдання 62

 2. Ключові слова 62

V. Понятійний апарат 62

VI. Зміст технології 63

VII. Вимоги до особистості педагога 65

VIII. З досвіду роботи 66

X. Література 68

Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

^ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 70

I. Історія виникнення технології 73

II. Концептуальні положення 75

 1. Мета технології групової навчальної діяльності — розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності : 77

 2. Ключові слова 78

V. Понятійний апарат 78

VI. Зміст технології групової навчальної діяльності учнів 79

VII. Вимоги до особистості педагога 85

VIII. З досвіду роботи шкіл міста Миколаєва 86

IX. Питання для обговорення і перевірки 89

X. Література 90

Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 91

І. Історія виникнення технології 91

253

II. Концептуальні положення систем розвивального навчання
Л. С. Виготського. Л. В. Занкова, В. В.Давидова,

Д. Б. Ельконіна 94

 1. Мета і завдання 99

 2. Ключові слова 101

V. Понятійний апарат 101

VI. Зміст технології 102

VII. Вимоги до особистості педагога 194

VIII. З досвіду роботи 105

ЇХ. Питання для обговорення та перевірки знань 106

X. Література 107

Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ . . 109

I. Історія виникнення технології 109

II. Концептуальні положення 112

 1. Мета і завдання технології 116

 2. Ключові слова __ 118

V. Понятійний апарат * 118

VI. Зміст технології 119

VII. Вимоги до особистості вчителя 121

VIII. З досвіду роботи 123

IX. Завдання для обговорення та перевірки знань 125

X. Література 126

Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК ДОСЛІДЖЕННЯ 128

I. Історія виникнення технології 128

II. Концептуальні положення 132

III. Мета і завдання дослідницької технології 134

VI. Ключові слова 135

V. Понятійний апарат 135

VI. Зміст технології 136

 1. Вимоги до особистості вчителя 149

 2. З досвіду роботи 141

IX. Питання для обговорення і перевірки 146

X. Література 146

Розділ 9. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ 148

I. Історія виникнення технології 148

II. Концептуальні положення 149

 1. Мета і завдання 150

 2. Ключові слова 151

V. Понятійний апарат 151

VI. Зміст технології 152

VII. Вимоги до особистості педагога 156

VIII. З досвіду роботи 157

IX. Питання для обговорення і перевірки 161

Література 162

Розділ 10. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 163

I. Історія виникнення технології 164

II. Концептуальні положення 165

 1. Мета і завдання HIT навчання •. 169

 2. Ключові слова 169

V. Понятійний апарат : . . 169

VI. HIT у школі 171

VII. Вимоги до особистості педагога 177

VIII. З досвіду роботи 178

IX. Питання для обговорення 179

X. Література 179

Розділ 11. ТЕХНОЛОГІЯ КОЛЕКТИВНОГО ТВОРЧОГО

ВИХОВАННЯ (за І. П. Івановим) 181

I. Історія виникнення технології 181

II. Концептуальні положення 182

 1. Мета та завдання 184

 2. Ключові слова 185

V. Понятійний апарат 185

VI. Зміст технології 187

VII. Вимоги до особистості педагога 191

VIII. З досвіду роботи 193

IX. Питання для обговорення і перевірки 195

X. Література ч. 196

Розділ 12. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ "СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ

УСПІХУ (за А. С. Бслкіним) 197

I. Історія виникнення технології 197

II. Концептуальні положення 198

 1. Мета та завдання 199

 2. Ключові слова 200

V. Понятійний апарат 200

VI. Зміст педагогічної технології 201

VII. Вимоги до особистості і діяльності педагога 210

VIII. Із досвіду роботи 211

IX. Питання для обговорення і перевірки 213

X. Література 214

Розділ 13. СУГЕСТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 215

I. Історія виникнення технології 215

II. Концептуальні положення та класифікація 216

 1. Мета та завдання 216

 2. Ключові слова 217

V. Понятійний апарат 218

VI. Зміст технології 218

VII. Вимоги до особистості педагога 226

VIII. З досвіду роботи 227

IX. Питання для обговорення та перевірки 227

X. Література , 227

Розділ 14. АНАЛІЗ ОБРАЗУ — ПЕРСОНАЖА ЕПІЧНОГО ТВОРУ:

^ ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 228

I. Історія виникнення технології 228

II. Концептуальні положення 229

 1. Мета та завдання 229

 2. Ключові слова 229

V. Понятійний апарат 229

VI. Зміст педагогічної технології 230

VII. Вимоги до особистості і діяльності педагога 235

VIII. Із досвіду роботи 236

IX. Питання для обговорення і перевірки 237

X. Література 237

Розділ 15. ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ І ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ . . 238

I. Поняття "індивідуальність учителя" 238

II. Концептуальна модель індивідуальності вчителя 239

 1. Індивідуальність учителя та педагогічні технології 242

 1. Література 251         1. 254

255
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Похожие:

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconАвтомобильные электрические проточные подогреватели серии пп-201...
В, имеющих расход дизельного топлива по магистрали (с учетом обратки) до 150 л/ч. Подогреватели пп-202 предназначены для грузовых...

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconАлександра На День города Днепропетровск получил грандиозный подарок...
Белая, Александра На День города Днепропетровск получил грандиозный подарок // Комсомольская правда в Украине, 2011.№202(14. 09)....

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКозуб, Тарас Лазаренко выходит на свободу из американского "пионерлагеря"...

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКрасная звезда №20
Коммунистический Дайджест-центр «Красный Флаг» e-mail red- конт телеф. 8039-79-202-39

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКрасная звезда №20
Независимый Коммунистический Дайджест-центр «Красный Флаг» e-mail red- конт телеф. 8039-79-202-39

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconБбк 84(0)5-5 А76

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconЛабораторная работа №202 «Измерение показателя адиабаты»
Цель работы: экспериментально определить коэффициент Пуассона для воздуха и сравнить полученное значение с теоретическим

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconИндексирование книг по системе ббк и

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconЗатверджено Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2010 р. №202
Заповнюється особою, на яку відкрито рахунок по сплаті за житлово-комунальні послуги

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconМинистерство образования и науки украины
Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть III / Под общей редакцией доц. А. В. Корощенко. – Донецк:...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<