Ббк 74. 202. 4я7 0-72
НазваниеБбк 74. 202. 4я7 0-72
страница7/27
Дата публикации20.06.2014
Размер3.8 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

67

Сутність розуму в упорядкуванні і зіставленні.

Замість навчання дітей потрібно надати їм умови для са­мостійного розвитку й освоєння людської культури.

Мислення дитини повинно проходити всі необхідні стадії: від предметно-діючого до наочно-образного, і тільки після цього досягається абстрактний рівень.

Ш. Мета і завдання

Головна мета школи Марії Монтессорі — постачати "харчі" для природного процесу саморозвитку, створювати довкілля, яке сприяє цьому.

Завдання

 1. Навчити дитину якомога раніше здійснювати свій вибір.

 2. Виробити в дитині уміння користуватися наданими сво­бодою і довірою.

 3. Допомогти дитині створювати і підтримувати навколо себе порядок.

 4. Навчити в ранньому дитинстві шанувати закон.

 5. Навчити терпимого і шанобливого ставлення до всіх оточуючих.

 6. Створити умови для розвитку в дитини почуття любові й поваги до самого себе.

 7. Тренувати волю дитини в ранньому дитинстві, щоб ви­робити цивілізовану поведінку в будь-якій ситуації.

 8. У ранньому дитинстві сформувати культуру поводження з усіма навколишніми предметами.

 9. Навчити дитину в ранньому дитинстві самостійно пла­нувати свою діяльність і досягати наміченого.

IV. Ключові слова

Активна дисципліна, дисципліна в свободі, інтелектуальне виховання, метод експериментальної педагогіки, монтессорі-матеріал, моторне виховання, сенсорне виховання, вільне вихо­вання.

V. Понятійний апарат

^ Активна дисципліна — поняття, що вбирає в себе важли­вий виховний принцип, далекий від абсолютної вимоги неру­хомості. Для реалізації його вихователь повинен володіти спеціальною технікою.

^ 62

Вільне виховання — виховання, що базується на волі ди­тини. Воно повинно допомагати дитині "здобути" собі цю волю, тобто зменшити тягар соціальних кайданів, що обме­жують діяльність дитини.

^ Дисципліна в свободі — принцип системи Монтессорі. Якщо дисципліна дитини базується на свободі, вона повинна бути перш за все активною. Людину вважають дисципліно­ваною, коли вона вміє володіти і вільно керувати собою, до­держуючи життєвих правил.

Інтелектуальне виховання — стосовно дітей дошкільного віку полягає в тому, щоб полегшити долю неусвідомленого розвитку особистості.

^ Метод експериментальної педагогіка — метод, яким корис­тується наукова педагогіка, спираючись на дані гігієни, ан­тропології і психології. Використовується для вивчення індивідуальності вихованця.

Монтессорі-матеріая — частина педагогічного підготовчо­го середовища, яке спонукає дитину виявляти можливості її власного розвитку через самодіяльність, що відповідає її

індивідуальності.

^ Моторне виховання — вправи, які полегшують нормаль­ний розвиток фізичних рухів і стимулюють розвиток розумо­во відсталої дитини.

Сенсорне виховання — це виховання відчуттів і підготовка фундаменту, на якому розвивається ясний і сильний дух. У вихованні відчуттів відкривається можливість виявляти і ви­правляти недоліки, що зоставалися непоміченими.

VI. Зміст технологи

Онук Марії Монтессорі, Маріо, у своєму посланні Ірланд­ському товариству імені Монтессорі в 1989 році писав: "Марія Монтессорі відкрила "секрет дитинства", його важ­ливість для формування людини. Це дає можливості вести ди­тину її власним вільним внутрішнім шляхом, з чистим еко­логічним баченням її зв'язку і спорідненістю з природним і соціальним оточенням. З цього виникає потреба боротися за ідеали миру в усьому світі заради виживання всього людст­ва". На межі XIX — XX століть педагогічна наука вже підійшла до розуміння того, що освіта не формує дитину, а лише надає можливості для розвитку її здібностей за допо­могою власної діяльності. Вчитель повинен тільки організу­вати що діяльність належним чином.

63

У цій системі відсутній учитель, якому важко підтримува­ти дисципліну повної нерухомості, який виснажує себе і дітей довгими нотаціями. Вчительку замінив дидактичний матеріал, а вона керує самодовільною безпосередньою діяльністю дітей. Цей матеріал — найважливіша частина методу Монтессорі, це в узагальненому виді досвід попередніх поколінь, сконцен­трована людська культура. Освоюючи їх, діти освоюють досвід, накопичений у соціумі.

Шкільний період

Єдиних програм навчання в школі не існує, кожна дитина здійснює даний їй природою унікальний шлях розвитку. В школі' немає уроків. День починається із загального "кола". Щоранку на 15—20 хв усі збираються разом. Звучить тиха музика. Учням подобається, коли вчитель сам грає на яко­мусь інструменті — піаніно, скрипці, гітарі. Потім почи­нається загальна розмова або обговорення.

Після "кола" всі розходяться, кожний вибирає сам, чим він займатиметься — математикою, історією, літературою. Хтось розмовляє з учителем, хтось готує доповідь у бібліотеці. Коли роботу закінчено цілком, дитина показує її вчителю, щоб обговорити здобутий результат.

Дитина не отримує оцінок, але обов'язково дістає оцінку своєї праці від дорослих і дітей, оцінює себе сама.

Учням ніхто не дає ніяких завдань, не пояснює нову тему, ніхто їх не запитує біля дошки. Навчальна робота базується на абсолютній довірі до дитини, на вірі в її прагнення до пізнання довкілля.

Кожний учень веде запис досягнень. Там можуть бути на­писані такі слова: "Я відразу біжу на допомогу, коли мене кличуть", "Я вмію придумати цікаву справу". Про свої успіхи дитина розповідає на "колі", а діти вирішують, чи так це насправді. І якщо всі погодилися, то на аркуші особистих до­сягнень з'являється про це запис.

Серед дня буває ще одне загальне заняття, яке в старших дітей довше, ніж у молодших. Це занурення в предмет. Діти знову на 20 хв збираються разом, а вчителі називають це "коло" дидактичним. Тут звичайно формуються в систему знання з того або іншого предмета, уточнюються поняття, осмислюється термінологія, обговорюються доповіді й пові­домлення.

Структура будь-якого дидактичного матеріалу цілком відповідає логіці формування певного поняття. Це фіксується в спеціально розроблених учителем зошитах. Таких зошитів

64

в учня три* з трьох інтегрованих предметів — рідної мови, математики і космічного виховання. Заповнюючи їх один за одним, учень мовби добудовує логіку вивчення предмета, пе­реводить матеріальне в абстрактне, уточнює й систематизує свої знання.

Багаторічні спостереження за самостійним розвитком дітей
навели монтессорі-педагогів на думку про необхідність читан
ня предмета "космічне виховання" в двох площинах. Гори­
зонталь — щорічно повторювані і пов'язані зі зміною пір
року зміни в природі і житті людей. Вертикаль — прямував-
ня дитячої душі вгору, розуміння невідомого світу від його
невеликих частинок до створення єдиної величезної картини.
Від атома до Всесвіту — ось кінцеві точки цієї вертикалі.
Учні прагнуть проводити досліди з різноманітними речовина­
ми, довідуватися про їх властивості. Для вчителя це мож­
ливість допомогти дітям замислитися про першооснови світу
(землю, воду, вогонь, повітря). Інтерес до неживої природи
швидко замінюється інтересом до вивчення рослин, тварин,
людини, їх будови, процесів розвитку і розмноження.
"Космічне виховання" — інтегрований предмет. ,

^ VII. Вимоги до особистості педагога

Метод Монтессорі потребував нового вчителя: перший крок, який повинен зробити майбутній монтессорі-вчитель, — це підготувати себе. У нього повинна бути розвинена уява. Він постійно шукає "відсутню" дитину. Він повинен вірити, що' дитина відкриє себе в роботі. Він повинен звільнити себе від упередженості щодо "рівнів" і "типів", за якими прийнято розподіляти дітей. У своїй уяві вчитель бачить звичайну ди­тину, яка живе в духовному світі. Вчитель повинен вірити, що дитина виявить свою справжню сутність, коли знайде ро1-боту, яка її зацікавить.

Метод Монтессорі потребує постійної граничної напруги сил кожного педагога, розуміння ним психології дитини, вміння знайти індивідуальний підхід.

Монтессорівський учитель нічого не робить за дитину, а ■допомагає досягти всього самостійно. Так дитина вчиться не­залежності й уміння відповідати за свої дії.

Учитель багато спостерігає, він поводиться як дослідник.

Якщо учень висловив бажання почати нову програму, вчитель пропонує йому відповідний навчальний матеріал.

65

Учитель не створює дитині неочікуваних ситуацій і у своєму викладанні цілком спирається на знання сензитивних періодів.

Монтессорівський учитель прискіпливо ставиться до свого зовнішнього вигляду. Він повинен бути гарним, мати приємний голос, дбати про свою зовнішність, яка це роблять драматичні актори перед виходом на сцену.

Любов, повага, бадьорість, втіха, що виходять із самої глибини душі вчителя, дозволяють розвиватися дитині, яка перебуває поруч з ним.

Активність учителя повинна бути спрямована не на дити­ну, а на абсолютну повагу до явищ її життя і душі. Марія порівнює роботу педагога з напруженою роботою астронома, що нерухомо сидить біля телескопа.

VIII. З досвіду роботи

Групи, що сповідують метод Монтессорі, існують у дитя­чих садках № 17, № 67, № 93, № 127 м. Миколаєва. Для розвитку творчих здібностей і трудових навичок дітей там ви­користовуються окремі елементи системи. Метою роботи ви­хователів є підготовка дитини до школи і подальшого життя в суспільстві.

У дитячому садку № 17, де працюють вихователями L Б. Колесникова і Л. П. Бєлих, навчаються і виховуються діти, які мають діагноз "затримка психічного розвитку". Кількість дітей у групі 14 осіб, група існує сім років. Вона є різновіковою, до неї входять діти від трьох до семи років. Ведеться уважне спостереження за розвитком кожної дитини, для чого існує докладний індивідуальний щоденник. Тричі на рік проводяться медичні обстеження, дані яких докладно ви­вчаються. Після закінчення кожного навчального року дається оцінка темпів і рівня індивідуального розвитку кожної дитини. Комісія є медико-педагогічною. Крім того, дитина відповідає на пакет тестів з таких навчальних пред­метів, як математика, граматика, проходить обстеження так­тильної, зорової, нюхової, смакової і слуховой пам'яті; розви­ток мовлення; класифікація предметів; самообслуговування; побутова праця; аплікація; ліплення. Обстеження проводяться в жовтні, січні і травні щороку.

У групі існує шість предметних зон, в яких містяться мон-тессорівські матеріали з певного предмета. Дитина має право сама вибирати, з яким матеріалом вона хоче працювати.

66

Кожна гра повинна бути в єдиному варіанті. За теорією Мон­тессорі, це забезпечує порядок, тому що знайдені дитиною частини якоїсь гри буде повернуто на місце без особливої плутанини. Головне завдання — виховання терпіння. У групі існує такий порядок: дитина, яка взяла якусь гру, має право гратися скільки схоче, а та дитина, котра теж хотіла б по­грати в неї, повинна почекати. Якщо, звичайно, їй не дозво­лили приєднатися до гравця.

Зона математики.

У цій зоні містяться матеріали, що розвивають уявлення дитини про цифри, проста лічба, дроби та елементарні мате­матичні дії. Наприклад, матеріал-гра "Весела лічба". Дитина отримує картинки з певною кількістю якихось предметів (м'ячики, зайчики, машинки) і відповідною цифрою внизу, під малюнком. Дитина обводить пальцем цифру, при цьому проговорює її. Як вона звучить — дитина дізнається в учи­теля. У цій грі працює механізм тактильної, зорової і слухо­вої пам'яті.

За допомогою гри "Частки і дроби" діти вільно оперують такими поняттями, як 1/2 і 1/6. Матеріал складається з ко­льорових пластмасових кружечків, поділених на частини. Діти, освоюючи цю гру, вільно орієнтуються в дробах на рівні другого класу загальноосвітньої школи.

Також у зоні математики є матеріал для розвитку просто­рового уявлення. Є різні об'ємні геометричні фігури, утворені простими поверхнями, і діти легко упізнають відомі плоскі фігури — трикутники, квадрати тощо.

Зона розвитку нова, писемності.

Тут містяться матеріали з розвитку пам'яті, уяви і мислен­ня. Можна навести приклад матеріалів "Інтуїтивне читання". Ця гра складається з двох етапів. 1-й етап — дитина отримує картинку з написом під зображенням. До неї додається декілька карток зі словами. Дитина повинна знайти серед карток слово, що відповідає напису на картинці. На 2-му етапі дитина отримує картинки без підписів і повинна по пам'яті знайти картинку з назвою зображеного предмета. В результаті інтуїтивного читання з пізнавальними елементами відбувається розширення словникового запасу дитини.

У цій зоні також містяться матеріали з упорядкування роз­повіді за картинками.

Наукова зона.

У зоні містяться матеріали, що сприяють розвитку в дітей понять про вагу, зріст, пори року, доби тощо. Містяться ко­лекції рідкісних комах (жуків, метеликів, скорпіонів), каміння,

67

видів тканин. Є колекція кори дерев, діти вивчають її так­тильним способом.

^ Зова сенсорики і моторики.

Тут містяться матеріали, що готують руку до письма. ' І.Ящик із різноколірними защіпками. Чіпляючи ці защіпки на стінки ящика, діти роблять такі рухи пальцями, /що схожі на рухи під час письма.

2. Складання серветок за німецьким зразком. У коробочці міститься величезна кількість різноколірних серветок із яскра­вими лініями, за якими повинен здійснюватися вигин, і діти складають їх.

Є тут і шумові коробочки, їх 12, кожна має собі пару за шумом вмісту. Діти повинні попарно розставити коробочки, визначаючи вміст за звуком, що лунає під час трясіння (манка, горох, камінці, бісер, рис, палички).

^ Зона відпочинку. 4 У ній є м'який куточок — крісла, диванчики з м'якими іграшками. 1; Зона-їдальня.

У цій зоні розташований індивідуальний посуд дітей. Діти самі накривають на столики, самі прибирають за собою, миють посуд і сушать під сушарками.

Особлива увага — жовтій лінії, намальованій на підлозі в центрі групи у формі еліпса. На цій лінії діти займаються фізичними вправами, розвивають концентрацію уваги і по­чуття рівноваги. М. Монтессорі зауважила, що якщо дітей поставити колом, то згодом воно набуде форми еліпса.

Цікавою є одна із вправ на розвиток концентрації уваги. Діти ходять одне за одним по лінії, в руці в кожного тарілка, на ній стоїть невеличка запалена свічка. Завдання дитини — йти мовчки, не зводячи очей з вогника, не сходити з жовтої лінії, поки не зупинить учитель. При цьому часто вчителі створюють додатковий шумовий фон — гукають дітей по іменах, вимовляючи їх пошепки.


 1. Володин С. П.П. Блонский о Марии Монтессори // Дошколь­ное воспитание. — 1994. — №10. — С. 56—64.

 2. Глазунова Л. Золоті зерна "буржуазної" педагогіки зійшли і на нашому ґрунті: Школа Монтессорі // Освіта. — 1993. — 8 квітня.

5. Глазунова Л. "Чистий тип" з національними ознаками:
Школа Монтессорі // Освіта. — 1993. — 16 квітня.

6. Городня О. Без покарань і заохочень вчаться діти в єдиному
поки що в Україні навчальному закладі — школі Монтессорі. It
Сім'я. — 1997. — №2. — С 11, 12.

 1. Дичківська І. Через свободу і самостійність: розвиток індивідуальності дитини в теорії і практиці М.Монтессорі // Дошк. виховання — 1993. — №5. — С. 6.

 2. Жидкова Е. Первые шаги в педагогике М.Монтессори // Дошк. воспитание. —1995. — №9. — С. 86.

 3. Корнетов Г. Метод Монтессори // Частная школа. — 1995.

— № 4. — С. 117—121.

10. Кулик Ф. Монтессори-лицей ft 1 сент. — 1994. — №36 (9 ап­реля). — С. 2.

И. Михальчук Т. Сім'я б системі Монтессорі // Освіта. — 1994.

— № 46—49 (6 липня). — С. 5.

12. Стрюк К. Система Марії Монтессорі — нове чи старе? // Дошк. виховання. — 1996. — №3. — С. 10, 11.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Похожие:

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconАвтомобильные электрические проточные подогреватели серии пп-201...
В, имеющих расход дизельного топлива по магистрали (с учетом обратки) до 150 л/ч. Подогреватели пп-202 предназначены для грузовых...

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconАлександра На День города Днепропетровск получил грандиозный подарок...
Белая, Александра На День города Днепропетровск получил грандиозный подарок // Комсомольская правда в Украине, 2011.№202(14. 09)....

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКозуб, Тарас Лазаренко выходит на свободу из американского "пионерлагеря"...

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКрасная звезда №20
Коммунистический Дайджест-центр «Красный Флаг» e-mail red- конт телеф. 8039-79-202-39

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКрасная звезда №20
Независимый Коммунистический Дайджест-центр «Красный Флаг» e-mail red- конт телеф. 8039-79-202-39

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconБбк 84(0)5-5 А76

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconЛабораторная работа №202 «Измерение показателя адиабаты»
Цель работы: экспериментально определить коэффициент Пуассона для воздуха и сравнить полученное значение с теоретическим

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconИндексирование книг по системе ббк и

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconЗатверджено Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2010 р. №202
Заповнюється особою, на яку відкрито рахунок по сплаті за житлово-комунальні послуги

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconМинистерство образования и науки украины
Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть III / Под общей редакцией доц. А. В. Корощенко. – Донецк:...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<