Ббк 74. 202. 4я7 0-72
НазваниеБбк 74. 202. 4я7 0-72
страница9/27
Дата публикации20.06.2014
Размер3.8 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

і

^ III. Мета технологи групової навчальної - , діяльності — розвиток дитини як суб'єкта > навчальної діяльності

Завдцння:

 • навчати школярів співпраці у виконанні групових за­вдань;

 • стимулювати моральні переживання взаємного навчан­ня, зацікавленості в успіхові товариша;

 • формувати комунікативні вміння молодших школярів;

 • формувати рефлексивні компоненти навчальної діяль­ності: цілеспрямованість, планування, контроль, оцінку;

— поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову
форми навчальної діяльності.

77

^ IV. Ключові слова

Форма навчальної діяльності, мала група, співпраця, суб'єкт навчальної діяльності і особистісно орієнтоване навчання.

^ V. Понятійний апарат

Актуальний рівень розвитку — ті психічні властивості, які вже сформувалися, засвоєні дитиною.

Бригадна форма навчання — передбачає виконання спеціально сформованими тимчасовими учнівськими групами практичних, лабораторних робіт. Завдання, виконувані бри­гадами, мають бути як єдиними, так і диференційованими.

^ Гетерогенний склад груп — учні з різними навчальними можливостями.

Дискусія у навчанні — навчальний метод, який передбачає організацію спільної мовної діяльності для пошуку ефектив­ного розв'язання певної проблеми.

^ Диферещійовано-групова робота передбачає організацію ро­боти учнівських груп з різними навчальними можливостями. За­вдання диференціюються за рівнем складності.

Діалогічне навчання — розмова, бесіда між двома особами, мета якої — пізнання сутності предмета чи явища в процесі обміну думками суб'єктів спілкування.

Емнатія — співпереживання, розуміння почуттів, які пере­живає інша людина, і відповідне виявлення своїх почуттів.

^ Ефективність навчання — міра досягнення навчальної мети.

Зона найближчого розвитку — поняття про зв'язок на­вчання і психічного розвитку дитини, який визначається роз­ходженням між рівнями актуального і потенційного розвитку, тобто тими можливостями дитини, які вона може реалізувати з допомогою дорослих і які будуть її досягненнями найближ­чим часом.

Кооперативно-груиош форма роботи передбачає виконання частини загального, рівноцінного за ступенем складності класного завдання.

^ Лабораторно-бригадний метод — спосіб організації на­вчального процесу в школі, за яким учнівські бригади са­мостійно виконували різноманітні дослідницькі завдання.

Ланкова форма — організація навчальної діяльності щодо постійних малих учнівських груп, керованих лідерами. Учні працюють над єдиним завданням.

^ 78

Мала група — це група із двох і більше осіб, об'єднаних єдиною метою, схожими інтересами і потребами у спілкуванні та спільній діяльності; перебувають в безпосередньому кон­такті одне з одним.

^ Метод проектів — система навчання, за якою учні набу­вають знань і вмінь у процесі планування й виконання по­ступово ускладнюваних практичних завдань-проектів.

^ Парна форма навчальної роботи — два учні виконують деяку частину роботи разом.

Рефлексія — здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, а також з діями та вчинка­ми інших людей.

^ Рівень засвоєння — послідовний перехід учня від незнання до знання.

Самоконтроль у навчанні — перевірка суб'єктом власних дій зіставленням, аналізом, корекцією.

Самооцінка — оцінка суб'єктом самого себе, своїх можли­востей, досягнень, якостей порівняно з іншими людьми.

Форма навчальної діяльності — спеціально організована діяльність учителя і учнів, яка відбувається за встановленим порядком, у певному режимі.

^ VI. Зміст технології групової навчальної діяльності учнів

Запропонована технологія групової навчальної діяльності молодших школярів базується на таких положеннях:

— необхідно навчати молодших школярів прийомів
ділової співпраці;

 • забезпечувати спеціальний добір дітей у групи;

 • актуалізувати активність кожного учня;

 • поєднувати всі форми навчальної діяльності школярів на занятті.

Встановлено, що оптимальний розмір групи як функціональ­ної системи не визначається її психологічними властивостями, а зумовлюється конкретним змістом предметної діяльності та факторами, що мають соціальну природу [13].

Для педагогічної теорії і практики питання кількості на­вчальної групи має першочергове значення. Як свідчать публікації в педагогічній літературі (X. Й. Лійметс, В. В. Ко­тов, І. М. Чередов та інші), кількість навчальних груп коли­вається в межах від трьох до восьми осіб.

79
Реальні умови масової школи свідчать, що в початковій школі найбільш раціонально організовувати навчальні групи із чотирьох-п'яти осіб. Нечисленні групи сприяють зручному і швидкому розміщенню учнів, активній діяльності кожного члена групи, розподілу обов'язків. Істотним моментом у ство­ренні навчальних груп є їх склад. Групи мають бути гетеро­генними за навчальними та психологічними можливостями дітей: у групі повинен бути хоча б один сильний учень. Групу слід формувати на основі особистісних переваг учнів, обрати консультанта, розподілити обов'язки (В. О. Вихрущ, Є. С. За-доя, X. Й. Лійметс, О. Я. Савченко, І. М. Чередов та інші). При створенні груп потрібно брати до уваги психологічну єдність дітей, бажання учнів, потенціал можливостей для їх успішної спільної діяльності. Консультанта, за товариською згодою, призначає вчитель. Це, зазвичай, успішний у на­вчанні учень. Робота в навчальних групах будується на прин­ципі рівноправності.

Спираючись на дослідження І. М. Чередова, можна запро-поновувати таку схему розміщення учнів у групі (див.рис.2).

Рис. 2


Організуючи групову навчальну діяльність на занятті, потрібно забезпечити активність кожного учня. Цього можна довягти, розподіливши запропоновані групі завдання на час­тини за кількістю учасників групи, коли кожен має виконати свою частину роботи і пояснити спосіб її виконання іншим, а також налагодивши систему обліку діяльності кожного учня в групі. Для цього після виконання запропонованого групі завдання діти на спеціальних картках відображають оцінку роботи всієї групи, а також дають оцінку роботі кожного учня в групі.

Дня відображення діяльності.робити $чням деежна запро­понувати такі питання:

1. Функціонування в групі:

•— Чи розв'язала група те, що повинна була розв'язати?

 • Як, на твою думку, чи були у групі труднощі?

 • Чи були розв'язані труднощі?

2. Ролі учасників:

 • Чи мав ти певну роль у групі?

 • Яку?

 • Як ти вважаєш, ти її виконав?

 • Тобі було важко? Чому?

 • Чи був ти корисним у групі? У чому конкретно:

а) у пропозиції плану роботи;

б) у пошуку інформації;

в) у пропозиції розв'язування труднощів.

3. Робота індивідуальна (робота колективна):

— Чи працював ти самостійно в той час, коли вся група
працювала разом?

4. Оцінка:

 • Як ти визначиш те, що вивчив?

 • Як уже вказувалося, групова навчальна діяльність ко­рисна на всіх етапах уроку, особливо під час перевірки до­машнього завдання, закріплення знань, застосування їх на практиці, де допомога дорослого вже не потрібна і навіть, шкодить, бо заважає становленню рефлексії, і водночас пов­ністю самостійно дитина діяти не може,.

, Можливості вибору групової навчальної діяльності на різних етапах уроку продемонстровано, у таблиці.

Форми групово! навчальної діяльності на різних етапах уроку

Етап уроку

Форма діяльності

Перевірка домашнього завдання

Парна Ланкова

Вивчення нового

Диференційовано-групова

Закріплення і вдосконалення

Ланкова

Парна І

Диференційовано-групова

Індивідуально-групова

Повторення і застосування знань

Парна

Ланкова

Кооперативно-групова


80

81

Перш ніж вводити до структури уроків різні види групо­вої навчальної діяльності, потрібно навчити молодших шко­лярів спільної роботи, співпраці, тому що учні не мають досвіду роботи в малих групах. Формування вмінь такої ро­боти потрібно починати у фронтальній роботі. Доцільно, як пропонує Г. О. Цукерман, провідним засобом навчання об­рати організацію дискусії на уроці. Дискусія найбільш опти­мально має забезпечити рішення висунутих на даному етапі навчальних завдань. Вона відрізняється від звичайної бесіди тим, що учні вступають в опосередковане спілкування один з одним. Якщо в бесіді учню достатньо висловити правильно положення, вчитель оцінює його, а часто і пояснює це поло­ження замість учня, то в дискусії учню доводиться самостійно обґрунтовувати свою точку зору [16].

Г. О. Цукерман, І. М. Вітковська пропонують на першо­му етапі навчання дискусії засвоїти "Правила загального об­говорення":

 1. не говорити всім разом;

 2. заперечуючи, звертатися безпосередньо до учня;

 3. всім слухати одного;

4) постійно використовувати позначки "+", "-", *?**.
(Тут і далі деякі прийоми запозичено з праць Г, О. Цу­
керман і І. М. Вітковської) .

Щоб зацікавити учнів колективною роботою, потрібно за­безпечити серед них позитивне ставлення до співпраці один з одним в малих групах. Для цього слід запропонувати учням такі завдання: приклад на декілька дій, гру "Збери листівку", скласти оповідання на певну тему тощо.

Аналізуючи роботу, вчитель підводить дітей до висновку, що узгоджена робота учнів дозволяє знайти найбільш цікаве рішення, виявити творчість, прискорити виконання завдань, допомогти, підтримати один одного. У виконанні такої ро­боти діти дотримуються наведеної нижче інструкції.

Правила дружної роботи

 1. Перед роботою слід домовитися, хто що буде виконувати.

 2. Не сперечатися даремно.

 3. Намагатися зрозуміти одне одного.

Після того як підготовку дітей до спільної роботи заверше­но, можна переходити до формування вмінь працювати парами.

Для роботи в парах можна запропонувати давно відомі прийоми, такі як взаємоперевірка, взаємодиктанти, складання плану оповідання, розв'язання прикладів.

82

Так, під час виконання завдань на порівняння математич­них виразів на кожну парту вчитель кладе картку:

6-4 3+2

6-4 3+25-3 6+2

5-3 .„ 6+2Учні в парах по черзі розв'язують приклади, записують результат, пояснюючи один одному, який знак потрібно ста­вити між виразами й чому.

На уроці української мови можна організувати роботу в парах так: діти заздалегідь готують вдома картки з загадка­ми. На уроці учні по черзі виконують роль "вчителя", чита­ючи свою загадку:

^ Бідовий хлопчина В сірій сорочині. По дворах стрибає, Крихти підбирає.

Потім учень просить товариша її відгадати. Якщо відгад­ка неправильна, то "вчитель" повільно читає загадку ще раз. Після правильної відповіді "учень" записує в зошит відгадку, диктуючи по складах. "Учитель" ставить запитання: 'Як треба це слово писати?" "Учень" розмірковує, потім перевіряє за карткою-зразком, записує у зошиті, позначаючи ненаголо-шений голосний. Після цього учні міняються ролями. Новий "учитель" вже вчить за своєю карткою, де в нього своє не­знайоме слово. Про закінчення роботи діти сигналізують піднятими руками.

Коли вчитель переконається в тому, що учні в парах мо­жуть вести дискусію, спільно виконувати завдання, навчати один одного, можна переходити до найбільш складного виду групової діяльності — до ланкової.

В організації ланкової роботи спільна діяльність учнів відбувається на більш високому рівні, тому що здійснювати взаємодію чотирьох осіб складніше, ніж парну. Формувати групи треба з урахуванням тих вимог, що визначені вище. Так, кожна група з чотирьох осіб має сильних, середніх та слабких учнів. Вчитель керує роботою групи через пам'ятки, інструкції. Так, для розв'язання задач можна запропонувати таку пам'ятку:

 1. Прочитайте задачу.

 2. Домовтесь, хто за ким називатиме своє питання.

 3. Виконуйте кожен свою частину роботи.

 4. Обговоріть у групі правильність роботи кожного.

 5. Дайте оцінку роботи кожного в груш.

83

6, Визначте, хто буде повідомляти класу про результати роботи.

Така пам'ятка сприяє активності кожного учня. Положен­ня, які спрямовують діяльність учнівської групи, мають бути і в інших пам'ятках.

Наприклад, учні в груш отримують картку з коротким за­писом задач:

1) І — 18

3) І — 45

II — ? , у 3 рази більше

II — ?, на 4 менше

2) І — 18

4) І — 45

II — ?, у 3 рази менше

II — ?, на 4 більше

Обговорення в групі відбувається таким чином: один учень називає умову задачі, учні обговорюють і вирішують, обирати чи ні такий варіант умови; другий учень аналізує задачу, решта доповнюють; третій визначає, що треба дізна­тись (визначає запитання); четвертий пояснює розв'язок.

У групі визначається учень, який відповідатиме перед кла­сом. Учні з кожної групи по черзі повідомляють, решта сте­жать за ходом обговорювання розв'язку задачі, доповнюють чи виправляють. Командир групи виставляє оцінки.

Коли учні оволоділи прийомами роботи в групі, навчили­ся спілкуватися, співпрацювати, можна вводити складнішу в^д групової діяльності — кооперативно-групову, яка передбачає взаємодію не тільки членів групи, а й взаємодію між група­ми. Кооперативно-групову роботу корисно організовувати ца уроках читання під час складання плану оповідання, діафільму до тексту. Наприклад, після роботи над казкою "Кирило Кожум'яка" учням пропонується скласти діафільм. Кожна, група .відпрацьовує кадр діафільму за певним сюжетом казки. В групах призначаються і режисер, і художник, і ав­тори, і сценарист. Коли кожна група упоралася із завданням, за, сигналом учителя кадри діафільму об'єднуються (кожна група має порядковий номер кадру). Таким чином, кожна група, виконуючи частину загального класного завдання, дає спільний результат.

Дослідження вчених з проблеми виявило, що групова на­вчальна діяльність сприяє підвищенню успішності молодших учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зо­крема, це успішне, швидке занурення дитини у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в шко­лярів позитивного ставлення до навчання, підготовка учнів до спілкування. На думку Ж. Феррі, робота в малій групі

84

відкриває широке "поле" вільної діяльності, тобто активності, зорієнтованої на інтереси учня в межах навчальної програми. Обмін думками із змісту уроку являє собою тренування логічного мислення в дитини і не має аналогів в інших си­туаціях.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Похожие:

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconАвтомобильные электрические проточные подогреватели серии пп-201...
В, имеющих расход дизельного топлива по магистрали (с учетом обратки) до 150 л/ч. Подогреватели пп-202 предназначены для грузовых...

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconАлександра На День города Днепропетровск получил грандиозный подарок...
Белая, Александра На День города Днепропетровск получил грандиозный подарок // Комсомольская правда в Украине, 2011.№202(14. 09)....

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКозуб, Тарас Лазаренко выходит на свободу из американского "пионерлагеря"...

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКрасная звезда №20
Коммунистический Дайджест-центр «Красный Флаг» e-mail red- конт телеф. 8039-79-202-39

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconКрасная звезда №20
Независимый Коммунистический Дайджест-центр «Красный Флаг» e-mail red- конт телеф. 8039-79-202-39

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconБбк 84(0)5-5 А76

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconЛабораторная работа №202 «Измерение показателя адиабаты»
Цель работы: экспериментально определить коэффициент Пуассона для воздуха и сравнить полученное значение с теоретическим

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconИндексирование книг по системе ббк и

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconЗатверджено Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2010 р. №202
Заповнюється особою, на яку відкрито рахунок по сплаті за житлово-комунальні послуги

Ббк 74. 202. 4я7 0-72 iconМинистерство образования и науки украины
Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Часть III / Под общей редакцией доц. А. В. Корощенко. – Донецк:...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<