Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка
Скачать 106.97 Kb.
НазваниеМіністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка
Дата публикации20.05.2013
Размер106.97 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАКафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Філософський факультет

Декан_______________________
проф. Мельник В.П.
«____» _____________2009 року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет

^ ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Спеціальність

Психологія

Напрям підготовки

Психологія

Кваліфікація

Бакалавр психології

Форма навчання

Денна


семестру

Години

Форма звітності

Всього

З них

Лекції

Практичні / Cемінарські

Самостійна робота


120


10


10
ЗалікРозглянуто на засіданні

Рекомендовано

кафедри психології

Вченою радою факультету

Протокол № _______

Протокол № ____

« » ______________ 2009 року

«____» ________________2009 року


Завідувач кафедри ______________Голова ради _______________

доц. Грабовська С.Л.

проф. В. П. Мельник

І. АНОТАЦІЯ
Курс “Психологія масової поведінки” містить елементи соціальної психології, політичної психології, маркетингу, психології особистості, психології управління, психолінгвістики.

^ Мета курсу: ознайомити студентів з психологічними закономірностями та механізмами масової поведінки, проаналізувати психічні та соціально-психологічні характеристики мас, навчити використовувати методи та прийоми наукових досліджень масової поведінки.
Завдання курсу:

студенти повинні знати:

 • основні поняття, категорії і феномени психології мас

 • соціально-політичні концепції масової поведінки та теорії мас

 • психологічні дослідження масової поведінки

 • зміст поняття масової свідомості його, структура та властивості масової свідомості

 • особливості формування суспільної думки як форми вираження масової свідомості

 • зміст поняття масової комунікації

 • функції масової комунікації

 • системні компоненти масової комунікації

 • принципи організації комунікаційного простору

 • засоби масової інформації

 • ефекти масової комунікації

 • механізми стихійної поведінки

 • чутки та їх різновиди в системі масової комунікації

студенти повинні вміти:

 • здійснювати аналіз психологічних компонентів в системі масової комунікації

 • використовувати прийоми та техніки базових психологічних досліджень масової поведінки

 • планувати та проводити психологічне дослідження масової поведінкиІІ. Література


 1. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. Перераб. изд. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 384с.

 2. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. – СПб., 2003.

 3. Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб., 2002.

 4. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб., 2001.

 5. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – К., 2000.

 6. Психология масс / Хрестоматия. Под ред. Д.Я.Райгородского. – Самара, 1998.

 7. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовой коммуникации. – М.: Наука, 1973.


ІІІ. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

психологія масової поведінки”
Тема заняття

Кількість годин

лекції

практ./сем.

1

Теорії мас

2

2

2

Масова свідомість

2

2

3

Стихійна поведінка

2

2

4

Масові комунікації

2

2

5

Методи досліджень масової поведінки та прийоми впливу

2

210 год

10 год

Разом 20 академ. год
^ ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Теорії мас (2 год.)

Виникнення поняття маси. Концептуальні інтерпретації поняття „маси”: натовп (традиція Г.Лебона); публіка (послідовники Г.Тарда); гетерогенна аудиторія, що протистоїть класам та відносно гомогенних групам (Е.Ледерер, М.Арендт); „агрегат людей, в якому не розрізняються групи та індивіди” (У.Корнхаузер); рівень некомпетентності, „зниження цивілізації” (Х.ортега-і-Гасет); продукт машинної техніки і технології (Л.Мамфорд); „надорганізоване” бюрократичне суспільство, в якому панують тенденції до відчуження.

Теорії „масового суспільства”. „Аристократичний” варіант, представлений працями Х.Ортеги-і-Гасета. Ліберально-критичний (К.Мангейм, Д.Рисмен, Е.Фром). Ліворадикальний (Р.Міллс). Концепція американських соціологів Д.Белла та Е.Шілза.

Види та характеристики маси. Критерії класифікації мас: розмір, стабільність, компактність, впорядкованість, форма внутрішнього зв’язку, особливості виникнення; гомогенність. Основні характеристики маси: статичність, тобто аморфність маси, відмінної від самостійної, системної, структурованої групи; стохастична, імовірнісна природа маси, тобто відкритість, розмитість її кордонів, невизначеність її складу у кількісному та якісному відношенні; ситуативність, тимчасовість її існування; виражена гетерогенність, різнорідність складу маси. Людина і маса. Зміни, що відбуваються з індивідом в масі.
^ Тема 2. Масова свідомість (2 год.)

Зміст поняття масової свідомості. Характеристики масової свідомості: загально соціальна типовість всіх компонентів; загально соціальне визнання, санкціонованість тою чи іншою масою.

Структура масової свідомості. Емоційно-дієвий рівень. Раціональний рівень. Компоненти раціонального рівня масової свідомості: статичні компоненти (оцінки, очікування, цінності, загальні орієнтири); динамічні компоненти (масові погляди, настрої). Блок соціально-політичних очікувань. Блок швидкоплинних поглядів та настроїв людей. Блок соціально-політичних цінностей.

Властивості масової свідомості: об’єм знань; просторова розповсюдженість (формат маси); „темпоральність” (стійкість в часі); степінь зв’язності змісту (протиріччя змісту); керованість (стихійні та інституціолізовані форми); рівень розвитку (високий, низький); характер вираженості (сильний, середній, слабкий); особливості мовленнєвих засобів (рівень експресивності мови, літературні та не літературні компоненти).

Суспільна думка. Експресивна функція. Контрольна функція. Консультативна функція. Директивна функція. Види суджень: оцінкові, аналітичні, рекомендаційні, проскрептивні, негативні, позитивні.

^ Тема 3. Стихійна поведінка (2 год.)

Ознаки стихійної масової поведінки: залученість великої кількості людей, одночасність, ірраціональність (ослаблення свідомого контролю), слабка структурованість, тобто розмитість позиційно рольової структури характерної для нормативних форм групової поведінки.

Поняття «натовпу». Механізми утворення натовпу: чутки, емоційне кружляння (синонім - циркулярна реакція ). Механізм емоційного кружляння.

Основні види натовпу. Окказіональний натовп (від англ, occasion - випадковість) - скупчення людей, що зібрались подивитися на несподівану подію. Конвенціональний натовп (від англ, convention - умовність) збирається з приводу заздалегідь оголошеної події: півнячі або собачі бої, боксерський або футбольний матч, мітинг, концерт доля групи тощо. Експресивний натовп (від англ, expression - вираз), що ритмічно виражає ту або іншу емоцію: радість, ентузіазм, обурення і так далі. Екстатичний натовп (від англ, ecstasy - екстаз) - екстремальна форма експресивного натовпу.

Натовп, що діє (active), - політично найбільш значущий і небезпечний вид колективної поведінки. Агресивний (aggressive) натовп, емоційна домінанта якого (лють, злість), так само як і спрямованість дій, прозоро виражені в назві. Панічний (panic; saving) натовп обійнятий жахом, прагненням кожного уникнути реальної або уявної небезпеки. Далі ми переконаємося, що панічна поведінка не тільки не є зазвичай рятівним, але і дуже часто стає небезпечнішим чинником, ніж те, що її спровокувало. Натовп, що здобуває (greedy), - люди, що вступили в неорганізований конфлікт за володіння деякою цінністю. Повстанський (rebellious) натовп по ряду ознак схожий з агресивним (переважає відчуття злості), але відрізняється від неї соціально справедливим характером обурення.

Феномен «географія натовпу». Прийоми управління натовпом зсередини.
^ Тема 4. Масові комунікації (2 год.)

Поняття масової комунікації. Функції масової комунікації. Інформаційна – передача інформації. Соціалізуюча – формування соціально-політичних установок, цінностей, навчання норм та правил поведінки. Поведінкова – викликає певні поведінкові прояви та дії аудиторії. Емоційно-тонізуюча – створює та підтримує певний емоційний рівень аудиторії.

Система масової комунікації. Загальні властивості масової комунікації. Діахронність – можливість стійкого збереження засобів масової комунікації. Діатопність – можливість подолання повідомленнями значних відстаней. Мультиплікування – можливість багатократного повторення автентичного змісту. Симультанність – можливість надати автентичні повідомлення великій кількості людей одночасно. Реплікація – можливість саморегуляції засобів масової інформації.

Комунікаційний простір та його організація. Типи комунікаторів. Характеристики ключового комунікатора. Методи пошуку ключових комунікаторів: соціометричний метод – членів групи запитують, до кого вони звернуться за порадою; метод самовизначення – респондент відповідає на ряд питань, самоаналіз; метод спостереження – коли говорить справжній лідер, люди його слухають. Закон поширення інформації. Теорія дифузії Е. Роджерса.

Засоби масової інформації. Ефекти масової комунікації. Чутки та їх різновиди. Плітки. Механізм пропаганди та переконання.
^ Тема 5. Методи досліджень масової поведінки та прийоми впливу (2 год.)

Методи досліджень масової поведінки. PR (зв’язок з громадськістю) у формуванні масової свідомості. Реклама як метод впливу на споживача. Формування іміджу як спосіб впливу на масову свідомість.
^ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Заняття 1. Теорії мас (2 год.)

 1. Виникнення поняття маси

 2. Теорії „масового суспільства”

 3. Види та характеристики маси

 4. Людина і маса


Заняття 2. Масова свідомість (2 год.)

 1. Зміст поняття масової свідомості

 2. Структура масової свідомості

 3. Властивості масової свідомості

 4. Суспільна думка


Заняття 3. Стихійна поведінка (2 год.)

 1. Механізми стихійної поведінки

 2. Види натовпу.

 3. Масова агресія.

 4. Прийоми управління натовпом зсередини


Заняття 4. Масові комунікації (2 год.)

 1. Поняття масової комунікації

 2. Система масової комунікації

 3. Комунікаційний простір та його організація.

 4. Засоби масової інформації

 5. Ефекти масової комунікації

 6. Чутки та їх різновиди


Заняття 5. Методи досліджень масової поведінки та прийоми впливу (2 год.)

 1. Методи досліджень масової поведінки

 2. PR (зв’язок з громадськістю) у формуванні масової свідомості

 3. Реклама як метод впливу на споживача

 4. Формування іміджу як спосіб впливу на масову свідомість.Система поточного контролю роботи студентів


^ Форма контролю

Кількість
Разом

Іспит

1

50 балів

25

Робота на заняттях

5

5 балів

50

Доповідь/реферат

1

25 балів
1

100Види роботи студента:

1. Робота на практичних заняттях

 • усна відповідь на поставлене запитання;

 • коментар з приводу проблематики заняття;


2. Доповідь/Реферат

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам письмово опрацювати обраний матеріал, здійснити аналіз точки зору автора та представити усну доповідь на занятті. Обсяг – 6-7 сторінок.

Теми рефератів студент може обрати з орієнтовного списку.
тематика рефератів

 1. Базові принципи впливу на маси за Г.Лебоном

 2. Проблема асоціальності маси

 3. Проблема покарання натовпу

 4. Пропаганда як механізм впливу на маси

 5. Кругообіг ідей в теорії мас Г.Лебона

 6. Елементи натовпу за Г.Лебоном

 7. Концепція масової свідомості в теорії З Фройда.

 8. Трактування контролю в концепції З.Фройда.

 9. Проблема ідентичності в теорії З Фройда.

 10. Індивід як винахід 20 ст. в теорії мас С.Московічі

 11. Теорії масового та класового суспільства в концепції С.Московічі

 12. Особистість вождя в концепції С.Московічі

 13. Проблема формування віри в лідерстві за С.Моковічі

 14. Стратегії пропаганди та навіювання в концепції С.Московічі

 15. Класифікації мас в теорії Канетті

 16. Властивості маси за Канетті

 17. Поняття ритму при трактуванні маси

 18. Масові символи в теорії Канетті

 19. Елементарна колективна поведінка в концепції Г.Блумера

 20. Форми елементарної колективної поведінки в концепції Г.Блумера

 21. Типи елементарних колективних груп

 22. Модель резонансної комунікативної технології Г.Почепцова

 23. Роль подій в комунікаційному просторі за Г.Почепцовим

 24. Міфи в комунікаційному просторі

 25. Методи досліджень масової поведінки

 26. PR (зв’язок з громадськістю) у формуванні масової свідомості

 27. Реклама як метод впливу на споживача

 28. Формування іміджу як спосіб впливу на масову свідомість.

 29. Комунікаційний простір та його організація.

 30. Проблема маніпулювання масовою свідомістю у засобах масової інформації

 31. Ефекти масової комунікації

 32. Чутки та їх різновиди


Програму уклала доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, Н.І. Пилат


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconЗоряна Купчинська Львівський національний університет імені Івана Франка
Серія філол. 2004. Вип. 34. Ч.ІІ. С. 174-179. Ser. Philologi. 2004. №34. Vol. ІІ. P. 174-179

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет...
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство науки І освіти україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет...
Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєння ступенів І тривалості навчання за кожною з них

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<