Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці»
НазваниеКонспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці»
страница1/10
Дата публикации05.09.2013
Размер1.5 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Психология > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ та ІННОВАЦІЙ


СХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри

соціології та політології
№____ від ____ __________ 20__р

Завідувач кафедри
«____» «_________» 20_ р.
^

РецензентКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ІНЖЕНЕРНА Психологія ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

для студентів всіх форм навчання

^
Галузь знань: 050101 Програмне забезпечення систем
Напрям(и) підготовки: ПЗС


Донецьк, 20___
УДК 37:65.012

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання технічних і природничих галузей знань / Укл. Т.О.Ломова. - Донецьк: ДоНТУ, 2013. –120с.
Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 050101 “Програмне забезпечення систем”
Укладачі:

Т.О.Ломова

ЗМІСТ
Загальні положення з дисципліни «Інженерна психологія та

соціологія праці» ............................................ 2

Вступ......................................................................................................................4

Мета і завдання курсу...........................................................................................5 Тема 1. Предмет, завдання, методи інженерної психології та

соціології праці ............... 6

Тема 2. Загальні положення інженерної психології 12

Тема 3 Психофізіологічний базіс операторської діяльності 24

Тема 4 Людина як виконавча система. Психомоторні якості людини 62

Тема 5 Діяльність людини-оператора 67

Тема 6 Інженерно-психологічне та ергономічне проектування інтерфейсу «людина – машина» 77

Тема 7 Система ергономічного забезпечення розробки та експлуатації ерготехнічної середи 102

Тема 8 Ефективність системи «людина - машина» 108

Список рекомендованої літератури...................................................................120

ВСТУП

Дисципліна “Інженерна психологія та соціологія праці” є нормативним компонентом гуманітарного блоку професійної підготовки бакалаврів технічних напрямків, тому викладається на всіх спеціальностях даного напрямку денної, заочної і денно-заочної форм навчання.

Навчальний курс “ Інженерна психологія та соціологія праці ” інтегрує загальні поняття інженерної психології, способи утворювання ефективних людино-машиних систем у контексті класичної методології інженерно-психологічного проектування, питання обліку особливостей інформаційних процесів при включенні людини в технічні системи. Особистісно-орієнтований зміст дисципліни дозволяє забезпечити студентам послідовний перехід від пізнання до розвитку і управління як своєю власною поведінкою, так і поведінкою інших людей.

Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність фахівця, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей людини як суб’єкта праці.

Вивчення змісту лекцій з дисципліни „ Інженерна психологія та соціологія праці ” дозволяє пізнати закономірності своєї психічної діяльності, сформувати потребу в особистісному і професійному розвитку, навчитися виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням, досягати індивідуальних цілей в процесі професійної самореалізації.

Мета лекційного курсу дисципліни полягає у вивчені напрямків розвитку наукових та прикладних застосувань інженерної психології та соціології праці.

Курс лекцій розроблений у відповідності до навчальних планів, відповідає сучасним вимогам щодо якості лекційного матеріалу і загальним нормативним вимогам до змісту і методики організації процесу навчання з дисципліни.

Лекція— основна форма проведення навчальних за­нять у вищому навчальному закладі, яка призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція охоплює основний теоретичний матеріал окремої чи декількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначена робочою навчальною програмою. Можливе читання проблемних лекцій, зміст яких стосується даної дисципліни, але не охоплений навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими-фахівцями для студентів і працівників вузів у спеціально відведений час. Лекції читають професори і доценти (викладачі) вузу. У ви­ключних випадках читання лекцій дозволяється викладачам за відповідним рішенням кафедри.

Кожен черговий лекційний матеріал викладач компонує навколо головної ідеї («опорної бази»). Для більш якісної підготовки курсу нами враховані психолого-педагогічні рекомендації лекторові щодо підготовки лекційного матеріалу з такою послідовністю: 1) виступ у собі (матеріал потрібно «пережити», щоб він мав особистий відбиток); 2) виступ для себе (внутрішній монолог за текстом); 3) виступ для уявних слухачів (тренування доповіді).

В основу вище зазначеного лекційного курсу покладено метод «опорної бази», який полягає у базовому нагромадженні з кожного окремого питання лекції найбільш важливого матеріалу, з метою підвищення продуктивності процесу навчання. Основні принципи цього методу полягають у наступному: виклад матеріалу великими часовими «порціями»; повторення викладеного кілька разів; зворотний зв'язок з аудиторією у вигляді обговорення матеріалу.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

ЗНАТИ:

  • основні терміни та поняття інженерної психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті;

ВМІТИ:

  • використовувати психодіагностичні методи та методики у відповідності з їх призначенням;

  • здійснювати самоаналіз власних психологічних особливостей;

  • використовувати психологічні знання про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій;

  • розуміти та адекватно оцінювати інших людей;

  • успішно взаємодіяти та вирішувати конфлікти з іншими людьми;

  • регулювати власні стани, знижувати емоційну напругу;

  • ефективно управляти часом, організовувати власну діяльність; корегувати свої цілі та завдання, контролювати власні дії та вчинки.

^ Завдання лекційного курсу – сформувати систему теоретико-методологічних знань із проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки – психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста.

Тема 1. Предмет, задачи и методы инженерной психологии
План

1. Предмет инженерной психологии.

2. Основные задачи инженерной психологи.

3. Методы исследований в инженерной психологи..

1. Предмет инженерной психологии
Предмет инженерной психологии — процессы и структура ин­формационного взаимодействия человека и технических систем, в том числе -приёма, переработки, хранения информации, принятия решений и психической регуляции управляющих действий.

Объект инженерной психологии — система «человек — техника».

Как психологическая наука инженерная психология изучает пси­хические процессы и свойства человека, выясняя, какие требо­вания к техническим устройствам вытекают из особенностей че­ловеческой деятельности, т.е. решает задачу приспособления техники и условий труда к человеку.

Как техническая наука инженерная психология изучает техниче­ские средства деятельности для оптимизации информационного взаимодействия в системе «человек — машина».

Как практическая дисциплина инженерная психология решает вопросы внедрения психологических знаний в практику про­ектирования, создания и эксплуатации систем «человек — машина» (СЧМ).

Предмет эргономики — трудовая деятельность человека в про­цессе взаимодействия с техническими системами при влиянии факторов внешней среды.

Объект изучения эргономики — система «человек — техни­ка — среда».

Эргономика реализует четыре направления деятельности, разли­чающиеся по методическому и методологическому базису:

Научное: проведение комплексных междисциплинарных иссле­дований путей придания человеко-машинным комплексам ори­ентированных на человека свойств.

Системное: интеграция данных разных наук о человеке и техни­ке с целью исследования и придания системе «человек — маши­на», ориентированных на человека свойств.

Практическое: участие в формировании ориентированных на че­ловека свойств у вновь создаваемых, модернизируемых и нахо­дящихся в эксплуатации конкретных человеко-машинных ком­плексов путём использования результатов собственных исследо­ваний и данных смежных наук.

Методическое: обобщение опыта создания эргатических систем, стандартизация и унификация процессов учёта человеческого фактора.

Главные цели эргономики: повышение эффективности систем «чело­век — техника — среда» (в разных вариантах — «человеко-машинно­го комплекса», «эргатической системы» и т.д.), обеспечение безопас­ного труда, развития личности профессионала в процессе труда.
^ 2. Основные задачи инженерной психологии
• Разработка теоретических основ проектирования деятельнос­ти человека — оператора с учётом специфики эксплуатируемой техники и рабочей среды.

• Исследование закономерностей взаимодействия человека с техническими системами и окружающей средой.

• Разработка принципов создания систем «человек — техни­ка — среда» и алгоритмов деятельности операторов.

• Перспективное планирование вопросов развития человеко-ма­шинных систем и содержания труда действующих в них операторов.

• Разработка методов и средств, сопровождающих процессы создания и эксплуатации, эффективных эрготехнических сред.

• Обобщение опыта создания и эксплуатации человеко-машин­ных систем, стандартизация эффективных решений.

• Поиск связей между качеством труда и обеспечивающими его эргономическими параметрами.

Добавим к перечисленным научным направлениям практичес­кие задачи по:

— проведению комплексной эргономической экспертизы;

— проектированию среды обитания;

— внедрению стандартов в практику проектирования и эксплуа­тации систем «человек — техника — среда».

В инженерной психологии выделяют задачи, формирующие со­держание и специфику работ данного научно-практического направления:

• Анализ задач человека в СЧМ, изучение структуры и класси­фикации деятельностей оператора. Распределение функций между человеком и кибернетической частью системы.

• Изучение процессов преобразования информации операто­ром: приём информации, переработка информации, принятие решения, осуществление управляющих воздействий.

• Исследование совместной деятельности операторов, процес­сов общения и обмена информацией.

• Разработка методов построения рабочих мест операторов и систем интерфейса.

• Изучение факторов, влияющих на деятельность оператора. Оценка и формирование оптимальных рабочих функциональных состояний.

• Изучение влияния психологических факторов на эффектив­ность систем «человек — машина».

• Разработка принципов, методов и средств профессиональной подготовки операторов для обеспечения процедур профессио­нального отбора, обучения, формирования коллективов, трени­ровки, психологической поддержки и коррекции.

• Инженерно-психологическое сопровождение проектирования и оценка систем «человек — машина». Это обобщающая зада­ча, и при её решении используются результаты, полученные при решении всех предыдущих задач. Отметим, что выделяют два основных прикладных направления инженерной психологии: сис­темотехническое и эксплуатационное.

Системотехническое направление включает в себя:

— комплексное проектирование деятельности оператора и ис­пользуемых им технических средств;

— создание информационных моделей, реализуемых на различ­ных устройствах отображения и органах управления;

— реализацию алгоритмов и анализ содержания управляющих действий, исключающих ошибки и внештатные ситуации;

— выработку требований к уровню профессиональной пригод­ности, учитывая необходимость отбора, степень обученности, виды и содержание тренировочных упражнений и средств подго­товки;

— определение соответствия содержания деятельности возмож­ностям человека-оператора.

^ Основные проблемы, решаемые в рамках эксплуатационного направления:

— анализ поведения и работоспособности операторов в различ­ных режимах работы;

— психологическое сопровождение научной организации труда операторов;

— разработка методов и средств контроля психофизиологичес­кого состояния операторов;

— вопросы групповой психологии, профессиональной подготовки операторов и т. д.

^ 3. Методы исследований в инженерной психологии
Инженерная психология и эргономика пользуются широким ас­сортиментом методов, сложившихся в психологии и областях знаний, связанных с изучением человека: кибернетики, теории информации, физиологии и т.д.

Метод наблюдения заключается в регистрации внешних прояв­лений деятельности человека в СЧМ, к которым относятся ми­мика, речь, поза, результаты труда и т.д. Наблюдение дополня­ется рядом объективных методов регистрации: фото-кино-ви­деосъёмка рабочей позы, движений, показаний приборов, на­правления взгляда, запись на магнитофон речи. Производятся замеры физиологических показателей: частоты пульса и дыха­ния, кровяного давления, электрической активности сердца, мышц, головного мозга, снимаются данные методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и т.д.

Наблюдение дополняется беседами с операторами и анкетиро­ванием.

Эксперимент — изучение психологических особенностей дея­тельности оператора путём изменения условий, целей или спо­соба её выполнения.

Различают лабораторный и естественный эксперименты.

Лабораторный эксперимент представляет собой одну из раз­новидностей моделирования и заключается в том, что опера­тору в лабораторных условиях ставится задача выполнить определённые действия по психологической структуре, близ­кие его действиям в реальной деятельности. Недостаток ме­тода — невозможность отделить все побочные влияния, иска­жающие реальные факторы деятельности. Различают синте­тический и аналитический лабораторные эксперименты. При синтетическом эксперименте стараются точно воспроизвести все действующие факторы, а при аналитическом — один или несколько наиболее существенных факторов. Разновидность аналитического эксперимента — использование тестов — стандартизированных процедур по оценке степени выражен­ности у оператора того или иного психологического качества (группы качеств).

Естественный эксперимент проводится путём анализа и регис­трации параметров реальной деятельности испытуемого.

Широко используется сочетание естественного эксперимента с математическими моделями, реализованными на компьютерной технике, с введением пограничных и экстремальных условий де­ятельности.

Правильно поставленный эксперимент включает стадии:

— постановка задачи;

— планирование эксперимента;

— собственно эксперимент;

— обработка результатов.

Все характеристики деятельности оператора — это случайные величины, изменяющие своё значение от опыта к опыту, вследствие влияния на них огромного числа факторов объек­тивного и субъективного характера. Основные методы обра­ботки результатов — методы математической статистики: кор­реляционный, регрессионный, факторный анализ, методы пла­нирования эксперимента, многомерное шкалирование, клас­терный анализ.

Метод моделирования заключается в том, что исследуются не сами реальные процессы и явления, а модели — искусственно созданные объекты, аналогичные в определённом отношении реальным.

Различают физические и математические модели. При физи­ческом моделировании исследуется деятельность оператора или её фрагменты в лабораторных условиях с помощью специ­ального имитационного оборудования — тренажёров, стендов, макетов и т.п.

При математическом моделировании реальная деятель­ность заменяется её математическим описанием — формулой, уравнением, неравенством и т.п. В необходимых случаях вводятся ограничения, налагаемые системой неравенств. На­иболее часто используется математический аппарат теории информации, массового обслуживания, автоматического уп­равления. Ограничения метода математического моделирова­ния связаны с трудностями формализации операторской дея­тельности, которая протекает при воздействии множества факторов.

Эргономика использует методы эргономической экспертизы, заключающиеся в циклической оценке степени соответствия раз­рабатываемого образца системы «человек — машина — техни­ка» эргономическим требованиям, получаемым в процессе эрго­номического проектирования, исследований, сформулирован­ным в виде стандартов.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconКонспект лекцій з дисципліни заповідна справа нормативної (вибіркової)...
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconДержавний вищий навчальний заклад
Методічні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconРозподіл навчальних годин (заочна форма навчання)
Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» є нормативною І входить до циклу дисциплін юридичної,...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconНавчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 040302 інформатика
Потокинормативна частина 5130 5598 155,5 2360гс цикл гуманітарної та соціально-економічної 1296 1440 40,0 580

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складено основі робочої навчальної програми дисципліни складена на основі Освітньо професійної програми підготовки...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Інженерна психологія та соціологія праці» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності”...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<