Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача
Скачать 75.74 Kb.
НазваниеКурс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача
Дата публикации22.09.2013
Размер75.74 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Психология > Документы

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.030102 Психологія


КУРС 3

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям


ПРІЗВИЩЕ ВИКЛАДАЧА

^ ВИД МАТЕРІАЛУ

ОБСЯГ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (уМБ)

П.І.Б. ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО РОЗМІЩУЄ МАТЕРІАЛИ


^ Плани семінарських/практичних занять з дисципліни

«Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям»

3 курс

Кількість занять за семестр – 18

Семінари 1-2. Вступне заняття.

 1. Знайомство

 2. Вирішення організаційних питань

 3. Розгляд загальних принципів діагностичного процесу.

Принципи:

  • Контекстуальності

  • Психічної нормальності

  • Епохе

  • Розуміння

Рекомендована література

   1. РайгородскийДЯ. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособие. Самара, 2001.

   2. Психологические тесты / Под ред. Э.Р. Ахмеджанова. М., 1995.

   3. Иванов М.В.. А.С. Кармин. Практикум по психологии: комментарии, решения, ключи // Санкт-Петербург. – 1996. – 22 с.

   4. Тютюнпик В.И. Основы психологических исследований: Учсб-Т 986 иое пособие для студентов факультетов психологии высших учеб­ных заведений по направлению 521000—«Психология». М.: УМК «Психология», 2002. 208 с.

   5. Гильбух Ю.З. Метод психологических тестов и пути его усовершенствования. Докт. дис. Тбилиси, 1982.

Семінари 3-4. Методи збору інформації у діагностичному процесі

 1. Спостереження

 2. Бесіда

 3. Експеримент

 4. Аналіз документів, анамнестичних даних

Рекомендована література

 1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986.

 2. Ганзен В.А., Юрченко В.Н. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному исследованию психических состояний человека // Психические состояния / Под ред. Крылова А.А. Л., 1981.

 3. Зейгарник Б.В. Патопсихологический метод в изучении личности // Психол. Журн. 1982. Т.2. + 1. С. 43-51.

 4. Романова Е.С. Графические методы в психодиагностике. – М.: «Дидакт». - 1991. – 256 с.

 5. Тютюнник В.И. Зона ближайшего развития как диагностический прин­цип и механизм развития личности // Новые психологические исследова­ния / Сост. В.И.Тютюшшк. Великий Новгород, 1999.

 6. Устинов В.П. Разработка психодиагностических методик и их применение в эмпирических исследованиях: Учеб. пособие. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2004. - 100 с.

Семінари 5-6. Психодіагностика мнестичних процесів.

Теоретичне знайомство та практична апробація проведення та інтерпретації методик, спрямованих на дослідження пам’яті індивіда:

1. Проби на запам'ятовування

проба на запам’ятовування 10 слів

проби на запам’ятовування штучних слів

2. Опосередковане запам'ятовування (піктограми)

3. Психометричне дослідження пам’яті за допомогою шкали Векслера.

4. Тест зорової аперецепції Бентона.

Рекомендована література

 1. Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина.- М., 1987

 2. Чернов О.М. Использование стандартизированных методов диагностики в психоневрологической работе с семьями/ Практическая психология и психологическая практика. – Брест, 1995. – С.69.

Семінари 7-8. Психодіагностика уваги.

Теоретичне знайомство та практична апробація проведення та інтерпретації методик, спрямованих на дослідження уваги індивіда:

 1. Коректурна проба

 2. Рахування за Крепеліном

 3. Відшукування чисел за таблицями Шульте

Рекомендована література

 1. Бсрнштейн М. С. К. методике составления и проверки тестов. — Вопр. психол., 1968, № 1.

 2. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы.- М., 1974

 3. Ениколопов С.Н. Опросник Басса-Дарки// Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М., 1990. – С.6–11.

 4. Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. — М.: Изд-во Моск. ун-та. 1984. — 200 с.

 5. Мильман В.Э. Метод изучения мотивационной сферы личности // Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. – М., 1990. – С.23–43.
 6. ^

  Фурманов И.А. Психологические основы диагностики и коррекции нарушений поведения у детей подросткового и юношеского возраста.– Мн.: НИО, 1997.– 198 с.


Семінар 9. Контрольно-модульна робота

Семінари 10-11. Психодіагностика мислення.

Теоретичне знайомство та практична апробація проведення та інтерпретації методик, спрямованих на дослідження мислення індивіда:

 1. Розуміння розповідей

 2. Розуміння сюжетних картин

 3. Встановлення послідовності подій

 4. Класифікація понять за картками

 5. Виключення зайвого

 6. Утворення аналогій

Рекомендована література

 1. Ананьев Б. Г. Комплексное изучение человека и психологическая диагностика. — Вопр. психол., 1968, № 6.

 2. Варга А.Я. Психодиагностика отклоняющегося поведения ребенка без аномалий психического развития// Психологический статус личности в различных социальных условиях: развитие, диагностика и коррекция. – М.: МГПИ. – 1992. – С. 142–160.

 3. Йирасек И. Диагностика школьной зрелости // Шванцара Й. Диагностика психического развития. Прага, 1978.

 4. Максименко Ю.Б., Бондаренко А.И. Диагностика эмоциональных и когнитивных компонентов в структуре психического образа // Диагностика и регуляция эмоциональных состояний. Ч.1. М., 1990. С. 54-57.

 5. Полуянов Ю. А. Диагностика общего и художественного развития детей по их рисункам. М.; Рига, 2000.

 6. Розуміння змісту прислів’я та метафорВенгер Л. А., Холмовская В. В. Разработка и опытная проверка методов диагностики умственного развития дошкольников. — В кн.: Диагностика умственного развития дошкольников. М., 1978.

 7. Фридман Л.П. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. — М., 1988.

Семінари 12-13. Психодіагностика інтелекту.

Теоретичне знайомство та практична апробація проведення та інтерпретації методик, спрямованих на дослідження інтелектуального рівня розвитку індивіда:

 1. Метод Векслера

 2. Таблиці Равена

 3. Емоційно-вольова сфера

Рекомендована література

 1. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. — Собр. соч. М., 1983, т. 5.

 2. Гуревич К. М. Современная психологическая диагностика: пути развития. — Вопр. психол., 1982, № 1.

 3. Мухина B.C. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта.- М., 1981

 4. Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов / Под ред. АА.Бодалева, И.М.Палея, М.Д.Дворяшиной. — Л., 1976.

 5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гума-нит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. — 384с: ил.

 6. Смирнов А.А. Детские рисунки.- В кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис- М., 1980.- С.53-63

Семінари 14-15. Діагностика емоційно-вольової та особистісної сфер досліджуваного.

Теоретичне знайомство та практична апробація проведення та інтерпретації методик, спрямованих на дослідження емоційно-вольової та особистісної сфер досліджуваного.

 1. Метод кольорових виборів (тест Люшера)

 2. Дослідження рівня домагань

 3. Особистісний опитувальник Айзенка

 4. Опитувальник Хека та Хеса

 5. Метод фрустраційної толерантності

 6. Метод незавершених речень

 7. Малюнок «Дом-дерево-людина»

 8. Малюнок сім’ї

 9. Малюнок «Неіснуюча тварина»

Рекомендована література

 1. БукДж. Тест «дом, дерево, человек» (ДДЧ) // Проективная психология. М., 2000.

 2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с: ил.

 3. Драгунский В. В. Ширн Ч., Расселл К. «Рисунок семьи» как метод изучения детско-роди-тельских взаимоотношений // Проективная психология. М ., 2000.

 4. Карен Маховер. Проективный рисунок человека. - Издательство "Смысл". - Москва. – 1996.

 5. Семикин В.В. Цветовой тест Люшера в задачах диагностики функционального состояния и работоспособности человека-оператора // Методики исследования и диагностики функционального состояния и работоспособности человека-оператора в экстремальных условиях. М., 1989. С. 61-71.

 6. Сивик Л. Цветовое значение и изменения восприятия цвета: исследование цветовых образцов // Проблема цвета в психологии / Под ред. А.А. Митькина. М., 1993. С. 95-120.

 7. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980.

 8. Хоментаускас Г.Т. Методика «Рисунок семьи» // Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. М., 1987.

 9. Цветовой личностный тест: Практическое пособие. – Мн.: Харвест, 1999. – 448 с. – (Библиотека практической психологии).

Семінари 16-17. Облік результатів діагностичного процесу

 1. Складання протоколів психодіагностичного дослідження

 2. Складання психологічного висновку

Семінар 18. Контрольно-модульна робота

Загальний перелік додаткової літератури до курсу

 1. Аминов Н.А., Аверина И.С. Экспресс-диагностика аверсивных (страх - гнев) состояний и формы межличностных конфликтов у младших школьников // Диагностика и регуляция эмоциональных состояний. Ч.1. М., 1990. С. 4-7.

 2. Анастази А. Психологическое тестирование. 4.1-2.- М., 1982

 3. Ворсобин В.Н., Жидкин В.Н. Изучение выбора цвета при переживании положительных и отрицательных эмоций дошкольниками // Вопросы психологии. 1980. + 3. С. 121-124.

 4. Гавриленко О.Н. Параметр тревожности и цветопредпочтение // Проблема цвета в психологии / Под ред. А.А. Митькина. М., 1993. С. 144-150.

 5. Дашков И.М., Устинович Е.А. Экспериментальные исследования валидности шкалы субъективного предпочтения цвета (тест Люшера) // Диагностика психических состояний в норме и патологии. Л., 1980.

 6. ДенисоваЗ.В. Детский рисунок в физиологической интерпретации.- Л., 1974

 7. Диагностика и коррекция состояния агрессии// Детский психолог. – Вып.2. – Ростов-на-Дону, 1992. – С.68–73.

 8. Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. — М: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 272 с, илл. (Серия «Психологический практикум: тесты»).

 9. Иванов Л.М., Урванцев Л.П. Экспериментальное исследование цветовых ассоциаций // Психологические проблемы рационализации деятельности. Вып.2. Ярославль, 1978. С. 55-64.

 10. Игнатьев Б.Й. Психология изобразительной деятельности детей.- М., 1961

 11. Мильман В.Э. Психодиагностика мотивационной направленности личности // Мотивация и регуляция деятельности и поведения личности / Темат. сб. научн. работ. – М., 1988. – С.88–92.

 12. Романова Б.С., Потемкина С.Ф. Графические методы в психологической диагностике,- М., 1992

 13. Собчик Л.Н. Диагностика межличностных отношений / Метод. руководство. – М., 1990. – 48 с.

 14. Учебное пособие / Под П 86 ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. — М.: Изд-во УРАО, 1997.

 15. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – Минск.: Ильин В.П., 1996. – 199 с.

 16. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Клинико-психологическая диагностика взаимоотношений в семьях подростков в психопатиями, акцентуациями характера, неврозами и неврозоподобными состояниями/ Методические рекомендации. – Л., 1987. – 27 с.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconКурс 4 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям...
РайгородскийДЯ. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб пособие. Самара, 2001

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconКурс 4 назва дисципліни патопсихологія прізвище викладача аршава...
В настоящее время нам удалось прийти к общему пониманию происхождения и природы шизофрении в рамках коммуникативного подхода. Данная...

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconКурс 2 назва дисципліни спеціальна психологія прізвище викладача
В целях определения адекватной стратегии, тактики и технологии обучения, воспитания и развития детей, а также оказания им целена­правленной...

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconКурс 2 назва дисципліни математичні методи в психології прізвище викладача рєпіна О. Г
Однако, число, приписанное объекту, еще ни о чем не говорит, если не известны правила, по которым происходило это приписывание. Число...

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconРобоча навчальна програма дисципліни «Історія української культури»...
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconПрізвище, ім'я та по батькові викладача

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconПравильна І повна назва суду1 Позивач
Позивач: без скорочень – прізвище ім’я та по-батькові або повна назва юридичної особи

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconПрізвище, ім’я та по батькові викладача
Використання засобів приватного права у запобіганніі злочинності. Монографія, Харків

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconРобочанавчальнапрограм а
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Курс 3 назва дисципліни психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям прізвище викладача iconРобочанавчальнапрограм а
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<