Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб
НазваниеЗеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб
страница1/8
Дата публикации24.02.2013
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Дніпропетровський державний технічний

університет залізничного транспорту


Транспортна академія

України

Міжнародна академія наук екології
та безпекижиттєдіяльностіД. В. Зеркалов

Безпека


життєдіяльності
Навчальний посібник

Київ
Видавництво

Науковий світ

2001ББК 67.9(4УКР)я73

3-57

Рецензенти: доктор технічних наук, професор О.М. Русак;

доктор технічних наук, професор Г.М. Крикунов;

доктор технічних наук, професор П.Р. Левковець;
Рекомендовано до друку Вченою радою Національного

транспортного університету

(протокол №7 від 25.10.2001 року)

Вченою радою Дніпропетровського державного технічного

університету залізничного транспорту

(протокол №8 від 18.10.2001 року)

Президією транспортної академії України

(протокол №5 від 14.06.2001 року)

та Вченою радою МАНЕБ
Зеркалов Д.В.

3-57 Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. — К.: Наук. світ, 2001. - 301 с. - Бібліогр.: с. 294-297.
ISBN 966-675-057-0
У навчальному посібнику наведено теоретичні основи і нор­мативно-правові матеріали щодо забезпечення безпеки грома­дян у процесі їхньої трудової діяльності й побуту.

У ньому відображено сучасний стан нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності людини в повсякденних умовах, екстремальних та надзвичайних ситуаціях.

Посібник грунтується на рішеннях Уряду, міністерств та ін­ших центральних органів державної влади, нормах трудового, адміністративного, цивільного права, положеннях та інструкціях, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Законів України «Про надзвичайний стан», «Про пожеж­ну безпеку», «Про дорожний рух» та ін.

Для студентів вищих закладів освіти.
ББК 67.9(4УКР)я73


ISBN 966-675-057-0 © Зеркалов Д.В., 2001.

В с т у п
Проблема захисту людини від небезпеки у різних умовах її перебування виникла одночасно із появою на Землі наших далеких пращурів. На світанку людства це були небезпечні природні явища, представники біологічного світу. З часом стала з'являтися небезпека, творцем якої стала сама людина.

Нині людина більше всього страждає від небезпеки, яку сама ж і створи­ла. Тільки у дорожньо-транспортних подіях кожен рік гине більше 5000 тис. осіб. Щорічно в Україні виникає понад 50 тис. пожеж, під час яких гине більш як 2 тис. чоловік. Десятки тисяч осіб стають щороку жертвами алкоголю.

Статистичні дані свідчать про те, що більше всього людей гинуть, стають інвалідами та хворими від безпосередньої небезпеки природного, техноген­ного, антропогенного, біологічного, соціального походження. Вчені з давніх часів вивчають умови праці та безпеки людини. Ось короткий перелік деяких вчених із давніх часів до наших днів.

У своїх працях розглядали умови праці Арістпотель (384-322 до н.е.), Гіппократ (460-377 до н.е.), Агрікола (1494-1555). Небезпеку, пов'язану з гірничою справою, вивчав Парацельс (1493-1541). Йому належить вислів: «Все є отрута, і все є ліки. Тільки одна доза робить речовину отрутою або ліками». (Ідея принципу нормування!). Заклав основи професійної гігієни, написав книгу «Про хвороби ремісників» Рамацціні (1633-1714 ). М. В. Ломоносов (1711-1765) написав основоположні роботи з безпеки праці у гірничій справі.

К. Маркс (1818-1883) та Ф. Енгельс (1820-1895) досліджували умови праці та безпеки людини як фактор соціально-економічного розвитку капіталізму. «Економічні епохи розрізняються не тим, що виробляється, а тим як виробляється». Значний внесок у розвиток теорії безпеки внесли видатні вчені: ВЛ. Кирпичев (1845-1913), АА. Пресе (1857-1930), Д. П. Нікольський (1855-1918), ВА. Левщький (1867-1936), А. А. Скочинський (1874-1960), С І. Каплун (1897-1943) та ін.

В. І. Ленін (1870-1924) вивчав умови праці як фактор росту революцій­ного настрою мас. У таких творах як «Развитие капитализма в России», «Научная система вижимання пота», «Закон о вознаграждения рабочих от несчастных случаев» та інших містяться основоположні ідеї, покладені в основу радянської системи охорони праці та безпеки. Наприклад, «Труд должен быть организован без всякого вреда для рабочего человека».

Працями багатьох вчених створені наукові передумови для розробки засобів та методів захисту від небезпеки. Комплексною науковою дисциплі­ною, що вивчає небезпеку та захист від неї людини, є безпека життєдіяльно­сті (БЖД).

^ Основні положення навчальної дисципліни БЖД:

♦ 3 моменту появи на Землі Людина перманентно живе та діє в умовах потенційних небезпек, що постійно змінюються. Це дає змогу сформулювати аксіому про те, що діяльність Людини потенційно небезпечна.

♦ Реалізуючись у просторі та часі, небезпеки спричиняють шкоду здо­ров'ю Людини, яка виявляється у нервових струсах, травмах, хворобах, інвалідних та летальних наслідках тощо. Отже, небезпеки — це те, що загрожує не тільки Людині, а й суспільству та державі в цілому. Отже, профілактика та захист від них — актуальна гуманна та соціально-економічна проблема, у вирішенні якої Держава не може не бути зацікавлена.

♦ Забезпечення безпеки діяльності — завдання першорядного пріоритету для особи, суспільства, держави. Абсолютної безпеки не буває. Завжди існує деякий залишковий ризик. Під безпекою розуміють такий рівень небезпеки, з яким на даному етапі наукового та технічного розвитку можна змиритися. Безпека — це прийнятний ризик. Для досягнення цієї мети найперший та найголовніший спосіб полягає в освіті народу.

Небезпеки за своєю природою потенційні (тобто приховані), перманентні (тобто постійні, неперервні) й тотальні (тобто всезагальні, всеосяжні). Отже, нема на Землі Людини, якій не загрожують небезпеки. Але є багато людей, які про це не підозрівають. їх свідомість працює у режимі відчуженості від реального життя.

Для вироблення ідеології безпеки, формування безпечного мислення та поведінки і була запропонована нова навчальна дисципліна — "Безпека життєдіяльност"і. Можна дати таке визначення цієї дисципліни: Безпека життєдіяльності (БЖД) — це галузь наукових знань, які вивчає загальні небезпеки, що загрожують кожній Людині, та розробляє відповідні способи захисту від них у будь-яких умовах перебування людини.

БЖД забезпечує загальну грамотність в галузі безпеки; вона є науково-методичним фундаментом для всіх без виключення спеціальних дисциплін безпеки. БЖД — не вирішує проблем безпеки. Це завдання спеціальних дисциплін (галузева безпека праці, атомна безпека, електробезпека, космічна безпека тощо). Людина, що засвоїла БЖД, надійно захищена від небезпеки, не нашкодить іншій, здатна грамотно діяти в умовах небезпеки. БЖД — це не засіб власного захисту, як вважають деякі, а захист особи, суспільства та держави. Введення БЖД у вузах (1990) — найбільше досягнення освітньої системи в галузі безпеки.

► БЖД вирішує три групи навчальних завдань: а) ідентифікація (розпізнавання) небезпек: вид небезпеки, просторові та часові координати, розмір, можлива шкода, імовірність тощо; б) профілактика ідентифікованих небезпек на основі зіставлення видатків та вигод. Відповідно до згаданої концепції залишкового ризику частина ідентифікованих завдань може з певною імовірністю реалізуватися; в) третя група завдань — це дія в умовах надзвичайних ситуацій.

► За походженням (генезисом) усі небезпеки, що вивчаються у БЖД, діляться на 6 груп: природні, техногенні, антропогенні, біологічні, екологічні, соціальні.

За характером діі на організм людини розрізняють 5 груп небезпек механічні, фізичні, хімічні, біологічні, психофізичні.

■ Наукове та методичне розкриття положень складає програмну основу БЖД, у якій можна виділити наступні блоки:

• Теоретичні основи. • Людина, як елемент у системах безпеки.

• Природні небезпеки (літосферні, гідросферні, атмосферні, космічні).

• Техногенні небезпеки (механічні небезпеки, усі види механічних коливань, ЕМП, II, електробезпека, вибухи та пожежі тощо). • Хімічні небезпеки.

• Світловий клімат. • Повітря, вода, грунт, ліс як фактори життєвого середовища. • Екологічні небезпеки. • Соціальні небезпеки.

• Екстремальні та надзвичайні ситуації. • Керування БЖД.

Введення в навчальні плани нової дисципліни, що дістала назву "Безпека життєдіяльності", а також відкриття однойменної групи спеціальностей об'єктивно поставили перед спеціалістами питання про навчально-методичне забезпечення нового предмета. Формулювання офіційних документів сприяли тому, що нову навчальну дисципліну стали розглядати як деяке поєднання охорони праці та цивільної оборони, а потім також і охорони навколишнього середовища (екології). Нова позиція полягає у твердженні, що безпека життєдіяльності - це новий навчальний предмет, зміст якого складають загальні закономірності небезпечних явищ та відповідні методи й засоби захисту людини у будь-яких умовах її перебування. Безпека життєдіяльності вирішує триєдине завдання, яке полягає у ідентифікації небезпеки, реалізації профілактичних заходів та захисті від залишкового ризику. Певним аналогом безпеки життєдіяльності є біологія, яка встановлює загальні закономірності, притаманні всьому живому і яка поклала початок таким дисциплінам як ботаніка, зоологія, анатомія та фізіологія людини, генетика, екологія.

Безпека життєдіяльності являє серйозну проблему сучасності. Для її вирішення наука БЖД залучає багато інших наук, вона виробила певну систему власних понять, концептуальних схем, теоретичних положень, аксіом, методів дослідження, що враховують суттєві особливості дійсності, тобто містить компоненти загальної науки про безпеку. Тому безпеку життєдіяльності можна закономірно розглядати як наукову та методологічну основу для численних спеціальних дисциплін, таких, наприклад, як "Основи екології", "Основи охорони праці", "Цивільна оборона". Зрозуміло, що зв'язок між безпекою життєдіяльності та окремими науками про безпеку носить взаємний характер.

^ Виходячи із викладених положень БЖД це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища ії проживання від небезпек, а також на розробку і реалізащю відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

Нормативна навчальна дисциплина "Безпека життєдіяльності" — це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка узагаль­нює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчен­ня у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільної оборони та інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них.

Безпека життєдіяльності — фундамент загальної освіти з проблем безпе­ки — це новий навчальний предмет, зміст якого складають загальні законо­мірності небезпечних явищ та відповідні методи й засоби захисту людини у будь-яких умовах її перебування.

Галузеві питання безпеки, що враховують специфіку відповідних підпри­ємств читаються в курсі «Охорона праці в галузі».

Мета вивчення нової дисципліни -забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Завдання дисципліни "Безпека життєдіяльності" - навчити студентів:

• ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізновати їх вид, ви­значати просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву;

• визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжують­ся джерелами цих небезпек;

• прогнозувати можливість впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи "людина-життєве середовище";

• використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо;

• розробляти заходи на застосовувати засоби захисту від дії небезпеч­них, шкідливих та вражаючих факторів;

• запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;

• використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі;

• планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі "людина - життєве середовище".

Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" проводиться на 1-2 курсах навчання і передбачає лекційні заняття, проведення екскурсій та самостійну роботу студентів.

Під час лекційних занять рекомендовано використовувати методи систе­много аналізу, елементи економіки та проблемного навчання.

Лекційні заняття слід супроводжувати комплексним забезпеченням на­вчального процесу технічними засобами навчання, навчальними та навчаль­но-наочними посібниками, демонстрацією діючих моделей та ін.

Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в загаль­ноосвітніх навчальних закладах (природознавство, хімія, основи безпеки життєдіяльності, фізкультура, трудове навчання тощо), одержаних при вивченні загальноосвітних дисциплін у вищому закладі освіти, та набутому життєвому досвіді.

При підготовці цього навчального посібника використано Програма підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисципліни «Безпека життєдіяльності», затвердженою Міністром освіти України.

Обсяги вивчення окремих розділів і тем нормативної дисципліни "Без­пека життєдіяльності" визначаються робочими освітньо-професійними навчальними програмами, які слід розробляти до кожної конкретної спеціальності на основі типовий з урахуванням професійного спрямування потоків і груп, а також вимог стандартів освіти.

Після вивчення курсу "Безпека життєдіяльності" студенти складають залік.
    
  1   2   3   4   5   6   7   8

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconФесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб
Фесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб. – К.: Івц “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 128 с

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconЛекція 1 Модуль 1 Тема теоретичні основи безпеки життєдіяльності...
Життя є найвищою формою існування матерії; воно закономірно виникає при певних умовах у процесі розвитку матерії

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconКурс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф
В17 М86 Моцний, Ф. В. Курс лекцій з теорії ймовірностей : навч посіб. / Моцний Ф. В. К. Інформ. – аналіт агенство, 2010. 122 с. 1...

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconКириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч...
...

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconТематичні плани лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці"

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconСписок рекомендованНоЙ лИтературЫ по дисциплине Организация и экономика...
Громовик Б. П. Організація роботи аптек: Навч посіб для студ вищ навч закл. – Видання 2-ге, виправл. І доповн. – Вінниця: Нова книга,...

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconНавчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­ дентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconУкраїна. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни Безпека життєдіяльності денної форми навчання

Зеркалов Д. В. 3-57 Безпека життєдіяльності: Навч посіб iconВиконавці: Салатинська М. В
Ж 6 С95. Системи технологій : навч посіб. / Живко Б. К. Алерта, 2009. 200 с. Isbn 978-966-2I83-57-3 3 прим

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<