Н а к а з
Скачать 115.57 Kb.
НазваниеН а к а з
Дата публикации25.10.2013
Размер115.57 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
                                                          

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУН А К А З28.09.2009 N 3399

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2009 р.
за N 1068/17084

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 592 ( z0368-11 ) від 21.02.2011 }Про затвердження Ліцензійних умов
провадження фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності: організації
та проведення спортивних занять професіоналів
та любителів спорту; діяльності з підготовки
спортсменів до змагань з різних видів спорту,
визнаних в Україні
Відповідно до статей 6, 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та
проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів
спорту, визнаних в Україні, що додаються.

2. Департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів
спорту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
(Артем'єв О.К.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку
та опублікування у засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Дутчака М.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України Л.Савенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї,
молоді та спорту
28.09.2009 N 3399

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2009 р.
за N 1068/17084
^ ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності: організації
та проведення спортивних занять професіоналів
та любителів спорту; діяльності з підготовки
спортсменів до змагань з різних видів спорту,
визнаних в Україні
I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні,
кваліфікаційні, інші спеціальні вимоги щодо провадження
господарської діяльності: організації та проведення спортивних
занять професіоналів та любителів спорту
(далі - фізкультурно-оздоровча діяльність); діяльності з
підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних
в Україні (далі - спортивна діяльність).

Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які провадять цей вид діяльності та отримали
відповідну ліцензію.

1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні:

ліцензіат - суб'єкт господарювання (юридична або фізична
особа), який одержав ліцензію на провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

користувач фізкультурно-оздоровчих послуг - фізична особа,
яка відвідує фізкультурно-оздоровчі та спортивні заняття;

спортсмен - фізична особа, яка здійснює підготовку та бере
участь у змаганнях з видів спорту, визнаних в Україні;

робоча програма - програма фізкультурно-оздоровчої та
спортивної (навчально-тренувальної) роботи з видів спорту,
визнаних в Україні;

фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги - комплекс
заходів, що надає ліцензіат користувачам та спортсменам відповідно
до робочих програм для задоволення їх особистих потреб;

спортивна споруда - спеціально створена та обладнана будівля
(приміщення), фізкультурно-спортивний комплекс, плавальний басейн,
інший об'єкт (земельна ділянка, водний об'єкт спеціального
користування), які призначені для фізкультурно-оздоровчої та/або
спортивної діяльності і відповідають вимогам загальної та
спеціальної безпеки учасників та глядачів;

паспорт спортивної споруди - документ встановленого зразка,
затверджений відповідним місцевим органом виконавчої влади з
фізичної культури і спорту.

II. Організаційні вимоги

2.1. Ліцензіат у своїй діяльності керується Законами України
"Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), іншими
нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини у
сфері фізичного виховання, фізичної культури і спорту,
регламентними документами всеукраїнських громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості, міжнародних спортивних
організацій та вимогами цих Ліцензійних умов.

2.2. Ліцензіат під час здійснення фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності зобов'язаний:

2.2.1. Не допускати пропаганди культу жорстокості та
насильства.

2.2.2. Виконувати вимоги чинного законодавства у сфері
трудових відносин, забезпечувати належне обладнання місць
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять і змагань
відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки,
санітарно-гігієнічних, екологічних, протипожежних, будівельних та
інших державних вимог.

2.2.3. Забезпечувати належний стан спортивних споруд,
спеціальних приміщень, спортивного інвентарю, безпечний для життя
та здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища.

2.2.4. Не допускати експлуатацію спортивних споруд та
обладнання, що не забезпечують безпеку спортсменів і користувачів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг, глядачів.

2.2.5. Надавати користувачам та спортсменам
фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги у повному обсязі та у
терміни, що обумовлені робочими програмами; надавати їм повну
інформацію про права, обов'язки та правила поведінки під час
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять,
тренувань.

2.2.6. Дотримуватись вимог законодавства щодо безпеки життя
та здоров'я спортсменів і користувачів фізкультурно-оздоровчих та
спортивних послуг, інформувати їх щодо правил гігієни,
попередження травм, надання першої медичної допомоги та розвивати
у них практичні навички з техніки безпеки під час проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять, тренувань.

У разі проведення ліцензіатом фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності з особами з обмеженими фізичними
можливостями облаштувати приміщення проведення
фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності спеціальним
обладнанням та засобами для їх безперешкодного доступу.

2.2.7. Провадити фізкультурно-оздоровчу та спортивну
діяльність з додержанням установлених медичних вимог з урахуванням
віку, стану здоров'я та рівня фізичного розвитку користувачів та
спортсменів.

2.2.8. Використовувати фізкультурно-спортивне спорядження,
обладнання та інвентар, що відповідають стандартам (правилам,
нормам), затвердженим міжнародними або національними спортивними
федераціями та зареєстрованим у відповідних міжнародних
організаціях або у Державному комітеті України з питань технічного
регулювання та споживчої політики.

2.2.9. Подавати звіт з фізичної культури і спорту за
формою 2-ФК (річна), затвердженою наказом Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту від 05.09.2008 N 3658 ( z0919-08 )
"Про затвердження форми звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної
культури і спорту" та Інструкції щодо її заповнення",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.10.2008
за N 919/15610.

2.2.10. Не допускати під час занять спортом використання
стимуляторів, допінгових речовин або інших засобів, заборонених
законодавством України, національними спортивними федераціями,
міжнародними спортивними організаціями або відповідними правилами
змагань.

2.2.11. Повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.

2.3. Ліцензіат несе встановлену чинним законодавством
відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю спортсменів,
користувачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг,
глядачів.

2.4. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій
юридичній або фізичній особі для провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

2.5. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про
переоформлення (видачу дубліката) ліцензії, може провадити свою
діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про
переоформлення (видачу дубліката) ліцензії на провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, яка видається
органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення
(видачу дубліката) ліцензії.

2.6. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового
відокремленого підрозділу, які провадитимуть
фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність згідно з отриманою
ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву
встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи
відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

2.7. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого
підрозділу ліцензіата, які провадили фізкультурно-оздоровчу та
спортивну діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі
припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом
ліцензіата такої діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат
зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої
філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення
діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати
до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі
для внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру.

2.8. У разі здійснення реклами ліцензіат керується Законом
України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).

2.9. Документи, пов'язані з веденням фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності, повинні зберігатися у ліцензіата
відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного комітету
архівів України.

III. Кваліфікаційні вимоги

3.1. Ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності), працівники ліцензіата (як юридичної, так і фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності), які безпосередньо
ведуть педагогічну, навчально-тренувальну та
фізкультурно-оздоровчу роботу, повинні мати спеціальну освіту або
підготовку за наявності диплома, посвідчення (сертифіката),
виданих акредитованими навчальними закладами.

3.2. Ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності) та працівники ліцензіата (юридичних і фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), які безпосередньо
проводять педагогічну, навчально-тренувальну та
фізкультурно-оздоровчу роботу, повинні проходити в установленому
порядку підвищення кваліфікації в акредитованих навчальних
закладах.

3.3. Працівники ліцензіата, які не мають спеціальної освіти
або підготовки, зі спортивними званнями "Майстер спорту", "Майстер
спорту міжнародного класу", "Заслужений майстер спорту" та
"Заслужений тренер", які ведуть педагогічну, навчально-тренувальну
та фізкультурно-оздоровчу роботу, повинні отримати спеціальну
освіту або пройти підготовку в акредитованих навчальних закладах.

IV. Інформаційне забезпечення
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності

4.1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність
проводиться ліцензіатом у спеціально обладнаному для цього місці,
побудованій або пристосованій спортивній споруді, де розміщена:

зовнішня вивіска із зазначенням найменування (логотипу);

інформація про режим роботи закладу (біля входу).

4.2. У разі планового закриття приміщення (ремонт, санітарна
обробка, зміна місцезнаходження, призупинення
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності) ліцензіат
повинен не пізніше ніж за п'ять днів повідомити про це
користувачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг і
розмістити відповідне оголошення біля входу до приміщення.

4.3. Ліцензіат у приміщенні на видному для користувачів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг місці повинен
розмістити такі документи:

4.3.1. Копію ліцензії.

4.3.2. Відомості про працівників ліцензіата (прізвище, ім'я,
по батькові керівника, тренерів, інструкторів, їх
освітньо-кваліфікаційний рівень).

4.3.3. Інформацію про умови обслуговування, права і обов'язки
користувачів фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг.

4.3.4. Ліцензійні умови.

4.3.5. Номери контактних телефонів, факсів.

4.4. Ліцензіат повинен надавати користувачам
фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг інформацію про умови
надання цих послуг, мати належні інформаційно-довідкові матеріали
(матеріали з питань фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності, в тому числі літературу з відповідних видів спорту,
валеології, реабілітації, рекреації).

V. Особливі умови

5.1. Ліцензіат під час здійснення своєї діяльності повинен
мати:

5.1.1. Робочу програму фізкультурно-оздоровчої та спортивної
роботи, затверджену ліцензіатом і погоджену акредитованим
навчальним закладом у сфері фізичної культури і спорту.

5.1.2. Паспорт спортивної споруди - документ встановленого
зразка, затверджений відповідним місцевим органом виконавчої влади
з фізичної культури і спорту.

5.1.3. Документ, який підтверджує право власності або
користування спортивною спорудою для провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності (договір оренди,
купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо).

5.1.4. Документ місцевого органу санітарно-епідеміологічної
служби, що підтверджує відповідність санітарним нормам спортивної
споруди ліцензіата, в якій провадитимуться фізкультурно-оздоровча
та спортивна діяльність.

5.1.5. Договір про обов'язкове страхування спортсменів вищих
категорій із страховиком, що одержав відповідну ліцензію, у разі
провадження ліцензіатом спортивної діяльності з підготовки
спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні.

Ліцензіат інформує користувачів фізкультурно-оздоровчих
послуг та спортсменів про можливість добровільного страхування від
нещасних випадків під час проведення фізкультурно-оздоровчих та
спортивних занять.

5.1.6. Документи (положення, інструкції, інші акти, що діють
у межах спортивної споруди), які підтверджують здійснення заходів
щодо забезпечення пожежної безпеки у спортивній споруді.

5.1.7. З метою додержання установлених медичних вимог
ліцензіат пропонує користувачам фізкультурно-оздоровчих послуг
проходження медичного огляду в лікарсько-фізкультурному диспансері
або іншій медичній установі з подальшим інформуванням щодо
можливості відвідування ними фізкультурно-оздоровчих занять.

5.1.8. Аптечку першої медичної допомоги, укомплектовану
необхідними медикаментами і перев'язувальними матеріалами,
необхідну санітарно-просвітницьку літературу.

Інформація про місцезнаходження аптечки повинна розміщуватися
на видному місці.

VI. Вимоги до діяльності з підготовки спортсменів
до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні

6.1. Забезпечувати проходження тренерами з видів спорту,
визнаних в Україні, та іншими категоріями фахівців в установленому
порядку підвищення кваліфікації у навчальних закладах відповідного
рівня акредитації та присвоєння їм кваліфікаційних категорій.

6.2. Забезпечувати обов'язкове проходження систематичного
диспансерного огляду спортсменів та здійснення лікарського
контролю під час навчально-тренувального процесу.

6.3. Удосконалювати спортивну майстерність спортсменів,
створювати для них та тренерського складу належні умови для
навчально-тренувального процесу та проведення спортивної
реабілітації відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Допускати команди з видів спорту та окремих спортсменів
до участі в спортивно-масових заходах, змаганнях тільки за умов
страхування спортсменів вищих категорій (наявність договору про
страхування або страхових полісів) та на підставі заявок,
засвідчених лікарсько-фізкультурним диспансером або іншою медичною
установою.

Директор департаменту
фізичного виховання
та неолімпійських
видів спорту
Міністерства України
у справах сім'ї,
молоді та спорту О.К.Артем'єв

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 04.12.2009 — 2009 р., № 91, стор. 50, стаття 3086


Добавить документ в свой блог или на сайт
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<