Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013
НазваниеЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013
страница1/5
Дата публикации10.02.2014
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Двигуни колісних i гусеничних транспортних засобів» для студентів напряму
6.050503 - машинобудування


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол №1 від 29.01.2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013
УДК 625.115.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних i гусеничних транспортних засобiв» для студентів напряму 6.050503 – машинобудування / Укл.: В.С. Назарець, О.М. Лосіков, В.К. Сидоренко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 49 с.
Наведено робочу програму та рекомендації до самостійного вивчення нормативної навчальної дисципліни «Двигуни колісних i гусеничних транспортних засобів», варіанти індивідуальних завдань та пояснення щодо їх виконання.

Призначена для студентів напряму 6.050503 – машинобудування заочної форми навчання.

Укладачі: В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.

О.М. Лосіков, асистент

В.К. Сидоренко, ст. викладач
Відповідальний за випуск В.С. Назарець, канд. техн. наук, доц.

Рецензент В.О. Єрмократьєв, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)
Підписано до друку 16.04.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,88. Умов. друк. арк.2,84. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м.Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна,4

______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НметАУ

ЗМІСТ


ВСТУП
Навчальна дисципліна "Двигуни колiсних i гусеничних транспортних засобiв " є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння студентами відомостей про поршневі двигуни внутрішнього згоряння автотракторного типу, що працюють на традиційних, альтернативних та специфічних видах палива, а також з нетрадиційними способами здійснення робочого процесу комбінованих двигунів.

Перелік знань, умінь, навиків після вивчення дисципліни – принципи здійснення робочих циклів поршневих комбінованих двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ); конструкцію двигунів, призначення, будова, робота, різновиди конструкції, експлуатаційне регулювання вузлів, механізмів та систем; вплив експлуатаційних факторів на роботу двигунів та їхні вихідні показники; методику випробування ДВЗ та побудови їхніх характеристик у вигляді стандартного набору діаграм; оцінювати вплив різновидів конструкцій двигунів та силових установок на їх основі на показники економічності (по витраті палива) та потужності; давати оцінку експлуатаційних витрат на технічну експлуатацію силової установки з двигунами різних типів.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є основною при підготовці бакалаврів напряму - машинобудування. Їй передує вивчення дисциплін "Фізика", "Теоретична механіка", "Вища математика", "Інформатика", "Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка", "Технологія конструкційних матеріалів", "Деталі машин", "Опір матеріалів".

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни "Електронне і електрообладнання колісних і гусеничних транспортних засобів", "Технічне обслуговування і ремонт колісних і гусеничних транспортних засобів", "Діагностика колісних і гусеничних транспортних засобів", "Технічна експлуатація КГТЗ", "Конструкції колісних і гусеничних транспортних засобів".

^ 1 Робоча програма з дисципліни
1.1 Розподіл навчальних годин дисципліни " Двигуни колiсних i гусеничних транспортних засобiв "
Відповідно до навчального плану дисципліну " Двигуни колiсних i гусеничних транспортних засобiв " вивчають студенти напряму 6.050503-машинобудування. Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання - 180 академічних годин. Розділ годин за видами занять і видами контролю представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Розподіл годин за видами занять і видами контролю

Розподіл навчальних годин

Усього

1 семестр

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

180

180

Аудиторні заняття, з них:

24

24

Лекції

16

16

Лабораторні роботи

8

8

Практичні заняття

0

0

Семінарські заняття

0

0

Самостійна робота:

156

156

Підсумковий контроль
Екз., курсова робота


^ 1.2 Зміст дисципліни
Зміст лекційного курсу наведено у таблиці 1.2

Таблиця 1.2 – Зміст лекційного курсу

№ п/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість (годин)

1

^ Загальні відомості про автомобільні двигуни.

Принцип дії та основні поняття, пов'язані з роботою поршневих двигунів. Короткий історичний огляд розвитку ДВЗ. Класифікація автомобільних ДВЗ. Режими роботи автомобільних ДВЗ. Основні напрямки подальшого розвитку автомобільних ДВЗ.

1

Продовження таблиці 1.2

2

^ Термодинамічні цикли поршневих двигунів.

Термодинамічні цикли поршневих двигунів. Загальні відомості про цикли. Види термодинамічних циклів ДВЗ. Показники термодинамічних циклів.

2

3

^ Робочі тіла у ДВЗ, їх властивості та реакції згоряння.

Робочі тіла у ДВЗ. Палива та їх властивості. Рідкі палива. Газові палива. Склад та кількість свіжого заряду і продуктів згоряння. Двигуни, що працюють на рідкому паливі. Двигуни з іскровим запалюванням, що працюють на газовому паливі. Газодизелі.

1

4

^ Дійсні цикли автомобільних двигунів.

Загальні відомості про дійсні цикли ДВЗ. Процес впуску. Процес стиску. Процеси сумішоутворення і згоряння. Процес розширення. Процес випуску. Показники робочого циклу і двигуна. Тепловий баланс і теплова напруженість двигуна. Екологічні показники автомобільних двигунів. Режими роботи і характеристики автомобільних двигунів.

2

5

^ Системи живлення.

Системи живлення карбюраторних двигунів. Системи живлення двигунів із впорскуванням бензину. Системи живлення дизелів паливом. Системи живлення газових і бензогазових двигунів та газодизелів. Системи наддуву автомобільних двигунів.

2

6

^ Кінематика і динаміка кривошипно-шатунного механізму.

Кінематика кривошипно-шатунного механізму. Типи кривошипно-шатунних механізмів. Динаміка кривошипно-шатунного механізму. Нерівномірність ходу двигуна. Розрахунок маховика.

2

7

^ Зрівноваженість двигунів.

Сили і моменти, які викликають незрівноваженість ДВЗ. Загальні умови зрівноваженості ДВЗ. Критерії зрівноваженості. Методи аналізу зрівноваженості сил інерції та моментів від них. Аналіз зрівноваженості автомобільних двигунів різних схем. Графічний метод аналізу зрівноваженості ДВЗ. Призначення противаг у ДВЗ.

2Продовження таблиці 1.2

8

^ Основи конструювання і розрахунку автомобільних ДВЗ.

Загальні принципи конструювання. Передумови для розрахунку. Розрахункові режими. Кривошипно-шатунний механізм. Механізм газорозподілу. Системи змащення. Системи охолодження. Системи пуску. Системи впуску і випуску.

2

9

^ Принцип побудови систем автоматизованого проектування ДВЗ.

Загальні підходи до проектування ДВЗ як складної технічної системи. Можливий ступінь автоматизації різних етапів розробки конструкції ДВЗ. Основні елементи системи САПР ДВЗ. Загальна схема САПР ДВЗ.

1

10

^ Перспективи розвитку двигунів нетрадиційних схем.

Адіабатні дизелі. Двигун зовнішнього згоряння. Роторно-поршневі двигуни. Газотурбінні двигуни. Парові двигуни. Електричні двигуни. Інерційні двигуни.


1

^ Лабораторні заняття

№№
з/п

Тема заняття

Тривалість
(годин)

1

Загальна будова поршневих ДВЗ. Принцип їхньої дії.

2

2

Конструкція та принцип дії кривошипно-шатунного механізму

2

3

Конструкція та принцип дії механізму газорозподілу

2

4

Конструкція та принцип дії системи охолодження

2

^ Курсове проектування

№№
з/п

Тема курсової роботи та ії зміст

1

Курсова робота передбачає:

– закріпити, заглибити і узагальнити знання, отримані студентами при вивченні дисципліни “Двигуни колiсних i гусеничних транспортних засобiв” у сполученні із знаннями, які отримані по ряду загально-


технічних і спеціальних дисциплін, у їх практичному застосуванню до проектування й розрахунку двигуна ;
– придбати й розвивати творчі інженерно-конструкторські навички, виконання інженерних розрахунків і конструювання в галузі автомобільних двигунів;

– розвивати навички користування спеціальною літературою й узагальнення матеріалів, які друкуються у періодичній технічній літературі.

Двигун, що проектується, повинен відтворювати сучасні досягнення у галузі робочих процесів і конструкції двигунів.


2 вивчення розділів дисципліни
^ 2.1 Тематика роботи
Тема 1. Загальні відомості про автомобільні двигуни.

Лекційний матеріал

Принцип дії та основні поняття, пов'язані з роботою поршневих двигунів. Класифікація автомобільних ДВЗ. Режими роботи автомобільних ДВЗ.

^ Самостійне вивчення

Короткий історичний огляд розвитку ДВЗ. Основні напрямки подальшого розвитку автомобільних ДВЗ.

[1, С.10-17].

Питання для самоперевірки

1. Що обумовило розробку ДВЗ як силового агрегату?

2. Коли і ким були збудовані перші ДВЗ: із запалюванням від іскри та самозайманням від стиску?

3. Наведіть класифікацію автомобільних двигунів.

4. Якими особливостями характеризуються режими роботи автомобільних ДВЗ?

5. Вкажіть основні напрямки подальшого розвитку автомобільного двигунобудування.

Тема 2. Термодинамічні цикли поршневих двигунів.

Лекційний матеріал

Термодинамічні цикли поршневих двигунів. Загальні відомості про цикли. Види термодинамічних циклів ДВЗ.

Самостійне вивчення

Показники термодинамічних циклів.

[1, С.17-26].

Питання для самоперевірки

1. Чим відрізняються термодинамічні цикли від дійсних?

2. Перелічіть основні види термодинамічних циклів.

3. Назвіть основні показники і параметри термодинамічних циклів.

4. Від яких факторів залежать термодинамічні цикли?

Тема 3. Робочі тіла у ДВЗ, їх властивості та реакції згоряння.

Лекційний матеріал

Робочі тіла у ДВЗ. Палива та їх властивості. Рідкі палива. Газові палива. Склад та кількість свіжого заряду і продуктів згоряння. Двигуни, що працюють на рідкому паливі.

^ Самостійне вивчення

Двигуни з іскровим запалюванням, що працюють на газовому паливі. Газодизелі.

[1, С.27-44].

Питання для самоперевірки:

1. Що називається робочим тілом у ДВЗ. Назвіть склад робочого тіла у дизелі і карбюраторному двигуні при різних процесах циклу.

2. Запишіть рівняння для згоряння вуглецю і водню при α> 1 і α<1.

3. Наведіть залежності для визначення теоретично необхідної кількості повітря для згоряння одного кілограма рідкого палива.

4. Що називається коефіцієнтом надміру повітря? Яке згоряння називають повним, неповним? Як характеризуються суміші залежно від α ?

5. Як розраховується кількість горючої суміші для дизелів, карбюраторних і газових двигунів?

^ Тема 4. Дійсні цикли автомобільних двигунів.

Лекційний матеріал

Загальні відомості про дійсні цикли ДВЗ. Процес впуску. Процес стиску. Процеси сумішоутворення і згоряння. Процес розширення. Процес випуску.

^ Самостійне вивчення

Показники робочого циклу і двигуна. Тепловий баланс і теплова напруженість двигуна. Екологічні показники автомобільних двигунів. Режими роботи і характеристики автомобільних двигунів.

[1, С.45-202].

^ Питання для самоперевірки

1. На які складові витрачається потужність двигуна під час руху автомобіля?

2. Які характеристики називаються швидкісними? Чим відрізняються зовнішні і часткові швидкісні характеристики?

3. Що називається запасом крутного моменту?

4. Які характеристики називаються навантажувальними? Що, головним чином, визначає різний характер зміни параметрів щодо цих характеристик в дизелях і бензинових та газових двигунах?

5. Які характеристики називаються регуляторними? Які ДВЗ працюють за цими характеристиками?

  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29....
...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №1 Від 29....
Конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів” для студентів спеціальності 090401

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії. Протокол №1 від 29....
Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 090. 401, спеціалізації металургія...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27....
«Теорія І технологія розливки феросплавів І спеціальних сталей» для студентів напряму 050401 металургія (груп електрометалургія сталі...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconВська, М. М. Хитько стратегія підприємства частина 1 Затверджено...
Викладено зміст першої частини дисципліни «Стратегія підприємства», зокрема, питання сутності стратегії підприємства, її різновидів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<