Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010
НазваниеРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010
страница4/34
Дата публикации20.06.2014
Размер3.48 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

^ Питання для самоконтролю

 1. Визначте складові, які посприяли виникненню оздоровчої аеробіки.

 2. Яку роль відігравали заняття з оздоровчої аеробіки (музичної ритміки, ритмічної гімнастики, оздоровчих видів гімнастики) на різних етапах розвитку людського суспільства?

 3. Які Ви оцінюєте перспективи для розвитку оздоровчої аеробіки в Україні?

 4. Охарактеризуйте педагогічні погляди вчених та науковців на розвиток оздоровчої аеробіки.

 5. Дайте характеристику сучасним оздоровчим системам.

 6. Розкрийте поняття фітнес та велнес.

 7. Охарактеризуйте основні компоненти фітнесу.

 8. Дайте визначення основних термінів та понять оздоровчої аеробіки.

 9. Що є предметом вивчення оздоровчої аеробіки?

 10. Розкрийте поняття тренування (оздоровче тренування).

 11. Охарактеризуйте принципи оздоровчого тренування.

 12. Покажіть зв’язок між дисциплінами: педагогіка та оздоровча аеробіка.

 13. Яких принципів має дотримуватися викладач під час своєї практичної діяльності?

 14. Яка роль оздоровчої аеробіки для здоров’я кожної людини?

 15. Що таке гіподинамія?

 16. Встановіть взаємозв’язок між рівнем здоров’я і способом життя людини.

 17. Визначте вплив занять оздоровчої аеробіки на функціональні системи організму людини.

 18. Охарактеризуйте вплив оздоровчої аеробіки на с-му кровообігу й респіраторну с-му.

 19. Охарактеризуйте вплив оздоровчої аеробіки на опорно-руховий апарат, травневу с-му та обмін речовин.

 20. Охарактеризуйте вплив оздоровчої аеробіки на нервову с-му і психічно-емоційну сферу.


Бібліографічний список

Основна використана література:

 1. Белокопытова Ж. А. Содержание и методика оздоровительных занятий по аэробике : учеб. пособ. / Ж. А. Белокопытова. – К. : НУФВСУ, 2006. – 72 с.
Розділ І. Бібліографічний список
 1. Горбанева Е. П. Физиологический анализ эффектов индивидуального дифференцированных занятий аэробикой : дис. … канд. мед. наук : 03.00.13 / Елена Петровна Горбанева. – Волгоград, 2003. – 167 с.

 2. Давыдов В. Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики : учеб. пособ. / В. Ю. Давыдов, Т. Г. Коваленко, Г. О. Краснова. – Волгоград : Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2004. – 124 с.

 3. Деревлева Е. Б. Гимнастическая аэробика / Е. Б. Деревлева, Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с.

 4. Евсеев Ю. Н. Физическая культура / Ю. Н. Евсеев. – [3-е изд.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 304 с. – (Учебники. Учебные пособия).

 5. Жигалова Я. В. Проектирование комплексных оздоровительных фитнес – программ для женщин 30-50 летнего возраста : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Янина Владимировна Жигалова. – М., 2003. – 166 с.

 6. Іваночко В. В. Фітнес, як засіб оздоровлення : метод. матеріали / В. В. Іваночко (укладач). – Л. : Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. – 20 с.

 7. Казакевич Н. В. Использование средств ритмической гимнастики в системе профессиональной подготовки учителей физической культуры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. / Надежда Викторовна Казакевич. – С-Пб., 1999. – 182 с.

 8. Колесникова С. В. Детская аэробика : методика, базовые комплексы / С. В. Колесникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 157 с.

 9. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : в 2 т. Т.1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська літ-ра, 2008. – 391 с.

 10. Крючек Е. С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : учеб.-метод. пособ. / Е. С. Крючек. – М. : Терра-Спорт, Олимпия-Пресс, 2001. – 64 с.

 11. Лисицкая Т. С. Аэробика : в 2 т. Т.1. Теория и методика / Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева. – М. : Федерация аэробики России, 2002. – 232 с.

 12. Лисицкая Т. С. Аэробика : в 2 т. Т.2. Частные методики / Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева. – М. : Федерация аэробики России, 2002. – 216 с.

 13. Лущик И. В. Методика повышения эффективности занятий аэробикой на основе использования эластомерных покрытий : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.04 / Ирина Владимировна Лущик. – Волгоград, 2000. – 172 с.

 14. Матвеев А. П. Методика физического воспитания с основами теории : учеб. пособ. для студентов / А. П. Матвеев, С. Б. Мельников. – М. : Просвещение, 1991 – 191 с.

Розділ І. Бібліографічний список
 1. Мороз О. О. Спортивно-оздоровча аеробіка і шейпінг : метод. вказівки / О. О. Мороз, Л. В. Чорнокоза. – Чернівці : Рута, 2000. – 31 с.

 2. Мякинченко Е. Б. Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособ. для студентов вузов физ. культуры / Е. Б. Мякинченко, М. П. Шестакова. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 304 с.

 3. Погасій Л. І. Методичні вказівки щодо організації та проведення занять з фізичної культури на тему : «Аеробіка як засіб підвищення працездатності студентів КНТЕУ» / Л. І. Погасій. – К., 2003. – 15 с.

 4. Сиднева Л. В. Формирование профессиональных знаний и умений проведения занятий по базовой аэробике у студентов высших физкультурных учебных заведений : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Лариса Валентиновна Сиднева. – М., 2000. – 150 с.

 5. Скачкова Е. Ю. Особенности преподавания спортивной аэробики в учреждениях дополнительного образования детей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Евгения Юрьевна Скачкова. – СПб., 2002. – 181 с.

 6. Смолевский В. М. Нетрадиционные виды гимнастики / В. М. Смолевский, Б. К. Ивлиев. – М. : Просвещение, 1992. – 80 с.

 7. Суббота Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом : практ. посіб. для студ. вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Ю. В. Суббота. – К. : Кондор, 2007. – 164 с.

 8. Суетина Т. Н. Методические основы организации занятий аэробикой со студентками вуза : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Татьяна Николаевна Суетина. – Улан-Уде, 1999. – 208 с.

 9. Теорія і практика викладання танцювальної аеробіки в закладах вищої освіти : метод. реком. / упоряд. С. С. Просвірніна, П. М. Мішньова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. – 15 с.

 10. Теория и методика фитнес-тренировки : учебник персонального фітнес-тренера / под ред. Д. Г. Калашникова. – Фантэра. 2003. – 182 с.

 11. Хоули Э. Оздоровительный фитнес / Э. Хоули, Б. Д. Френке. – К. : Олимпийская лит-ра, 2000. – 368 с.

 12. Чубакова В. А. Педагогические технологии проведения занятий различными видами оздоровительной аэробики с женщинами молодого возраста (21-35 лет) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Вероника Анатольевна Чубакова. – М., 2006. – 173 с.


Рекомендевана література:

 1. Білокопитова Ж. А. Гімнастика : краса і здоров’я / Ж. А. Білокопитова, Л. М. Мовчан, Н. А. Щербакова. – К. : Здоров’я, 1991. – 104 с.

Розділ І. Бібліографічний список
 1. Боляк Н. Л. Історія розвитку оздоровчої аеробіки / Н. Л. Боляк // Теорія і методика фізичного виховання. – 2006. – № 5. – С. 36-38.

 2. Вейдер С. Кардиотренировка : справочник-путеводитель для начинающих / С. Вейдер. – Ростов н/Д : «Феникс», 2007. – 320 с.

 3. Виес Ю. Б. Фитнес для всех / Ю. Б. Виес. – Минск : Книжный дом, 2006. – 512 с.

 4. Гужова Т. И. Физиологическая характеристика вегетативных и соматических функций у лиц, занимающихся ритмической гимнастикой : дис. … канд. биол. наук : 03.00.13 / Гужова Татьяна Ивановна. – Тверь, 2005. – 121 с.

 5. Данилевич М. В. Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська, І. А. Веретко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : Збірник наукових матеріалів. – Львів, 2006. – С. 44-48.

 6. Деревлева Е. Б. Гимнастическая аэробика / Е. Б. Деревлева, Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова. – М : Чистые пруды, 2008. – 32 с.

 7. Закарьян Г. Х. Фитнесс – путь к совершенству / Л. Х. Закарьян, А. Л. Савенко. – Ростов н/Д : «Феникс», 2001. – 160 с.

 8. Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом – Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – К : Науковий світ, 2008. – 198 с.

 9. Коник Л. В. Особливості використання ритмічної гімнастики та оздоровчої аеробіки на заняттях з фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах / Л. В. Коник, М. В. Ісаєва, В. Б. Спузяк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 49-52.

 10. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / Кеннет Купер ; пер. с англ. С. В. Шенкмана, В. С. Шенкмана, В. Н. Фоминых. – 2-е изд., доп., перераб. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – 224 с.

 11. Максимов Н. Н. Особенности состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем у занимающихся фитнесом : дис. … канд. мед. наук : 14.00.51 / Максимов Николай Николаевич. – С-Пб., 2003. – 152 с.

 12. Никифорова С. А. Интегративные занятия аэробикой как средство формирования здорового стиля жизни студенческой молодежи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Никифорова Светлана Александровна. – Челябинск, 2008. – 204 с.Розділ І. Теми рефератів. Творчі завдання
 1. Пастухова Е. Велнес : высокие технологии на службе красоты и здоровья / Евгения Пастухова // Коммерсант. – С-Пб., 2009. – 30 апреля, №78.

 2. Стецюра Ю. В. Фітнес. Шлях до здоров’я і краси / Ю. В. Стецюра. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 256 с.


Теми рефератів

 1. Аеробіка: історія становлення та основні етапи розвитку.

 2. Перспективи розвитку аеробіки.

 3. Значення оздоровчої аеробіки для здоров’я кожної людини.

 4. Співвідношення принципів оздоровчого тренування із загальними принципами фізичного виховання.

 5. Анатомо-фізіологічні основи занять оздоровчої аеробіки.

 6. Вплив аеробіки на організм людини.

 7. Аеробіка у фізичному виховані школяра.

 8. Місце аеробіки в системі оздоровчої фізичної культури.


Творчі завдання

(для самостійної та індивідуальної роботи)

 1. Наведіть факти дійсності, які б могли підтвердити на користь або шкідливість аеробіки, фітнесу, велнесу.

 2. Спробуйте навести якомога більше прикладів різних контекстів (побутових або наукових), у яких може вживатися поняття «фітнес».

 3. Визначте основні поняття тем курсу навчання з оздоровчої аеробіки та випишіть їх пояснення у термінологічний словник.

 4. Дайте оцінку ефективності діяльності різних громадських, комерційних організацій в оздоровленні населення у вашому регіоні (шляхом опитування тих, хто займається).

 5. Відвідайте заняття з аеробіки і дайте оцінку реалізації методичних принципів викладачем.

 6. Дайте оцінку способів доведення завдань до тих, хто займається, на відвіданих Вами заняттях.

 7. Запишіть кілька оздоровчих завдань і запропонуйте їх тим, хто займається.

 8. Проаналізуйте, чи було на відвіданих Вами уроках створено сприятливі умови для формування в тих, хто займається, потреби й уміння регулярно займатися фізичними вправами.
Розділ І. Тестові завдання
 1. Складіть список рекомендованої літератури для вивчення курсу «Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення».

 2. На основі вивчення спеціальної літератури сформуйте завдання та залікові питання, які Ви хотіли б застосовувати в навчанні оздоровчою аеробікою.


Тестові завдання

І. Яке походження мають заняття фізичними вправами?

 1. Давньоримське

 2. Давньогрецьке

 3. Візантійське

 4. Країн далекого сходу (Індія, Китай)

ІІ. Як у Греції називали гімнастику танцювального напрямку?

 1. Палестрика

 2. Терпсіхорстика

 3. Орхестрика

 4. Ритміка

ІІІ. У якій країні зародилася сокольська гімнастика?

 1. Франції

 2. Чехії

 3. Швеції

 4. Радянському Союзі

ІV. Яка американська танцівниця створила танцювальну гімнастику та працювала на теренах Радянського Союзу?

 1. Айседора Дункан

 2. Моніка Бекман

 3. Джекі Соренсен

 4. Мішель Шарель

V. У якому році професор Жак Далькроз відкрив першу школу музичного ритму?

 1. 1900 р.

 2. 1905 р.

 3. 1910 р.

4. 1915 р.


Розділ І. Тестові завдання


VІ. Хто із перерахованих діячів є засновником поняття «аеробіка»?

  1. Франсуа Дельсарт

  2. Жак Далькроз

  3. Жорж Демені

  4. Кеннет Купер

VІІ. Чиї відеокасети з уроками аеробіки першими з’явилися в нашій країні?

  1. Кеннета Купера

  2. Сінді Ромм

  3. Сінді Кроуфорд

  4. Джейн Фонди

VІІІ. Яка федерація була засновником (у всьому світі) нового виду спорту – «спортивна аеробіка»?

 1. FIG

 2. FISAF

 3. ANAK

 4. SUDZUKI

ІХ. Коли і де було створено перші програми фітнесу?

  1. Під час другої світової війни в США

  2. У 60-х роках в Америці

  3. На території СРСР у 70-х роках

  4. У Європі близько 30-ти років тому

Х. Де і коли зародилося поняття «велнес»?

  1. Під час другої світової війни в Німеччині

  2. У 50 - 60-их роках в Америці

  3. На території СРСР в 70-х роках

  4. У США близько 30-ти років тому

ХІ. Які вправи виконують протягом тривалого часу, при цьому активно дихаючи?

  1. Циклічні

  2. Анаеробні

  3. Аеробні

  4. Силові

ХІІ. Дайте визначення поняттю «аеробіка»:

  1. Вправи, які виконуються з невеликими інтервалами для відпочинку

Розділ І. Тестові завдання
  1. Здоровий спосіб життя, оптимізм, позитивна життєва енергія, внутрішня гармонія і високий життєвий тонус

  2. Виконання фізичних вправ поточним способом під музичний супровід

  3. Фізичне навантаження на організм

ХІII. Що є одним із основних засобів підтримання рівня здоров’я?

  1. Оздоровче тренування

  2. Фізичне тренування

  3. Атлетичне тренування

  4. Розминка

ХIV. На яких закономірностях не базується оздоровче тренування?

  1. Соціальних

  2. Психологічних

  3. Педагогічних (дидактичних)

  4. Біологічних

ХV. Який з нижче перелічених принципів оздоровчого тренування є спеціальним, а не методичним (педагогічним)?

  1. Принцип свідомості і активності

  2. Принцип доступності і індивідуалізації

  3. Принцип повторюваності і систематичності

  4. Принцип краси та естетичної доцільності

ХVІ. Який принцип допомагає в процесі занять пізнати сутність рухових дій, що вивчаються?

  1. Принцип свідомості і активності

  2. Принцип наочності

  3. Принцип доступності і індивідуалізації

  4. Принцип повторюваності і систематичності

ХVII. Який спеціальний принцип допомагає підтримувати у тих, хто займається, інтерес до занять оздоровчою фізичною культурою?

  1. Принцип статевих відмінностей

  2. Принцип прогресування

  3. Принцип особистісного підходу

  4. Принцип різноманітності

ХVІII. Який результат дає перерва в оздоровчих тренуваннях?

  1. Вдосконалюються набуті навички

Розділ І. Тестові завдання
  1. З’являються сили для продовження тренувань

  2. Підвищується працездатність

4. Втрачаються набуті навички та знижується працездатність

ХIХ. Рухова активність – це …

  1. Важливий фактор здоров’я, який забезпечує велику працездатність

  2. Зв’язок і взаємодія психічних та фізичних сил людини

  3. Передача знань, умінь та навичок від викладача до учня

  4. Спосіб донесення рухової інформації до учня

ХХ. Визначте, на яку з систем організму вправи аеробіки впливають найменше

 1. Імунну

 2. Кровообігу

 3. Лімфатичну

 4. Травну

 5. РеспіраторнуПитання

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Відповідь

2

3

2

1

3

4

4

1

1

2
Питання

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Відповідь

3

3

1

1

4

2

4

4

1

3


За кожну правильну відповідь нарахуйте собі 1 бал. Одержану суму розділіть на 2. Це і буде Ваша оцінка.

Шкала оцінювання:

9 - 10 бали – відмінно;

7 - 8,5 бали – добре;

5 - 6,5 бали – задовільно, з повторенням вивченого матеріалу;

3 - 4,5 бали – незадовільно, з повторним складанням тестових завдань;

0 - 2,5 бали – незадовільно, з повторним вивченням розділу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Похожие:

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconФилософия науки учебное пособие Харьков – хнагх – 2007 министерство образования и науки украины
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» надано листом...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconКоментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
Кафедра гуманітарних дисциплін Севастопольського інституту ядерної енергії І промисловості

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconМенеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як...
Вечеров В. Т. завідувач кафедрою менеджменту правління проектами І логістики, доктор технічних наук, професор двнз "Придніпровська...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconРекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник...
В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього І середньовічного Сходу. Видання друге,...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconНаціональна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки України разом з Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти продовжує апробацію Національної системи...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconСторія зарубіжної журналістики (від античності до іі пол. Хvііі ст.)...
Г. Ю. Богданович – доктор філологічних наук, професор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconМатеріали підготовки до занять Література Основна
Мойсеєнко М. І., Добровольська М. А., Інформаційні технології у фармації. Практикум, частина ІІ. Навчальний посібник для студентів...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconПравила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського...
Даля (Університету), що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів України відповідно до ліцензії...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconЗатверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<