Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010
НазваниеРекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010
страница8/34
Дата публикации20.06.2014
Размер3.48 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

^ 2.2.8. Циклічна аеробіка

Циклічна аеробіка включає такі види, як сайкл, кенгуру-аеробіка, аеробіка зі скакалкою, кросробіка. Цикл передбачає повторення рухів. Цей напрямок оздоровчої аеробіки виступає як початковий, навіть класичний засіб тренування ще з часів досліджень Кенета Купера.


2.2. Класифікація напрямків та видів оздоровчої аеробіки


При проведенні циклічних видів аеробіки велике значення має робота інструктора, його емоційність, голос, команди – адже саме він налаштовує тих, хто займається, на заняття та виконання фізичних вправ.

На практиці в циклічних видах аеробіки застосовують енергійну музику та відеоролики із зображенням бігу лісовим масивом, біля водоймища тощо.

^ Сайкл (сайклінг, спінінг, RPM) – вид циклічної аеробіки на спеціальному стаціонарному велотренажері.

Вправи виконують в основному сидячи на велосипеді, крутячи педалі, окрім розминки та частково заминки.

Сайкл-аеробіка добре розвиває кардіо-респіраторну систему, зміцнює м’язи ніг, але ті, хто займається цим видом аеробного тренування, повинні володіти високою фізичною підготовкою (додаток 17).

^ Аеробіка зі скакалкою – високо-інтенсивний вид циклічної аеробіки з використанням скакалки. Передбачає виконання вправ переважно стрибкового характеру; сприяє розвитку координації рухів, покращує стан серцево-судинної та дихальної системи.

Кросробіка – заняття циклічною аеробікою на бігових доріжках. Залежно від фізичної підготовленості тих, хто займається, індивідуально підбирають програму занять, яку програмують у пам’ять комп’ютера кардіо-тренажера.

Аеробіка – відносно новий напрямок оздоровчої фізичної культури, що стрімко розвивається. Незважаючи на здобуті знання та досвід у цій сфері діяльності, спеціалісти мають широкий простір для подальшого вивчення аеробіки, а саме: вдосконалення методики організації та проведення занять.

На сьогодні найбільший внесок у дослідженні ефективності та популярності оздоровчої аеробіки зробили американські і європейські науковці, певні здобутки мають і російські спеціалісти. Для покращення цієї оздоровчої системи в нашій країні слід проаналізувати весь передовий світовий досвід, розробки вітчизняних фахівців та, найголовніше, – реалізувати набуті знання в практичній діяльності, тобто покращити освіту майбутніх спеціалістів і створити якісні умови для розвитку фітнес індустрії в Україні в цілому.
Питання для самоконтролю

 1. Яке значення має оздоровча аеробіка як засіб та метод фізичного виховання?

 2. Яка основна мета та призначення занять з оздоровчої аеробіки?

 3. Назвіть основні терміни, що застосовуються в оздоровчій аеробіці.

 4. Які Ви знаєте напрямки занять з аеробіки?

Розділ ІІ. Питання для самоконтролю. Бібліографічний список
 1. Перелічіть та розкрийте основний зміст напрямків оздоровчої аеробіки.

 2. Визначте відмінності між спортивною аеробікою (аеробною гімнастикою) та оздоровчою.

 3. Визначте відмінності між прикладною аеробікою та оздоровчою.

 4. Які види танцювальної аеробіки Ви знаєте?

 5. Опишіть стилі танцювальної аеробіки.

 6. Розкрийте особливості оздоровчої аеробіки.

 7. Визначте місце оздоровчої аеробіки поміж інших видів фізкультурно-спортивної діяльності.

 8. Розкажіть класифікацію видів оздоровчої аеробіки.

 9. Охарактеризуйте види аеробної спрямованості.

 10. Охарактеризуйте види силової спрямованості.

 11. Охарактеризуйте види психічно-регулюючої спрямованості.

 12. Що є спільним та відмінним між аеробікою та ритмічною гімнастикою?

 13. Визначте відмінності між класичною аеробікою та шейпінгом.

 14. Враховуючи індивідуально-диференційований підхід, визначте загальні вимоги щодо підбору того чи того комплексу вправ на занятті.

 15. Які Ви знаєте особливості застосування засобів аеробіки в різних частинах, блоках заняття?

 16. Проаналізуйте місце оздоровчої аеробіки у програмі навчання фізичної культури в дошкільних, середніх і вищих навчальних закладах.


Бібліографічний список

Основна використана література:

 1. Белокопытова Ж. А. Содержание и методика оздоровительных занятий по аэробике : учеб. пособ. / Ж. А. Белокопытова. – К. : НУФВСУ, 2006. – 72 с.

 2. Давыдов В. Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики : учеб. пособ. / В. Ю. Давыдов, Т. Г. Коваленко, Г. О. Краснова. – Волгоград : Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2004. – 124 с.

 3. Жабокрицька О. В. Нетрадиційні методи й системи оздоровлення : навч. посіб. для студ. факультетів фіз. вих. пед. ун-тів / О. В. Жабокрицька, В. С. Язловецький. – Кіровоград, 2001. – 180 с.

 4. Зайцева Г. А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях / Г. А. Зайцева, О. А. Медведева – М. : Физкультура и спорт, 2007. – 104 с.

 5. Казакевич Н. В. Использование средств ритмической гимнастики в системе профессиональной подготовки учителей физической культуры : дис. …

Розділ ІІ. Бібліографічний список


канд. пед. наук : 13.00.04. / Надежда Викторовна Казакевич. – С-Пб., 1999. – 182 с.

 1. Колесникова С. В. Детская аэробика : методика, базовые комплексы / С. В. Колесникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 157 с.

 2. Крючек Е. С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий : учеб.-метод. пособ. / Е. С. Крючек. – М. : Терра-Спорт, Олимпия-Пресс, 2001. – 64 с.

 3. Лисицкая Т. С. Аэробика : в 2 т. Т.1. Теория и методика / Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева. – М. : Федерация аэробики России, 2002. – 232 с.

 4. Лущик И. В. Методика повышения эффективности занятий аэробикой на основе использования эластомерных покрытий : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.04 / Ирина Владимировна Лущик. – Волгоград, 2000. – 172 с.

 5. Мельничук М. В. Технология построения индивидуальных оздоровительных программ для учащихся образовательных школ (на примере фитнесс-программ) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Марина Владимировна Мельничук. – М., 2001. – 163 с.

 6. Мороз О. О. Спортивно-оздоровча аеробіка і шейпінг : метод. вказівки / О. О. Мороз, Л. В. Чорнокоза. – Чернівці : Рута, 2000. – 31 с.

 7. Погасій Л. І. Методичні вказівки щодо організації та проведення занять з фізичної культури на тему : «Аеробіка як засіб підвищення працездатності студентів КНТЕУ» / Л. І. Погасій. – К., 2003. – 15 с.

 8. Сиднева Л. В. Формирование профессиональных знаний и умений проведения занятий по базовой аэробике у студентов высших физкультурных учебных заведений : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Лариса Валентиновна Сиднева. – М., 2000. – 150 с.

 9. Синиця С. В. Ритмічна гімнастика : навч. посіб. для проведення практичних занять / С. В. Синиця, В. В. Бондаренко, І. І. Мдівнішвілі. – Полтава : ПДПУ, 2004. – 91 с.


Реомендована література:

 1. Горцев Г. Ничего лишнего : аэробика, фитнес, шейпинг / Г. Гроцев. – Ростов н/Д : «Феникс», 2004. – 256 с.

 2. Губарева Е. С. Развитие педагогической технологии в оздоровительных видах гимнастики : дис. … канд. наук по физ. воспит. и спорту : 24.00.02 / Губарева Елена Сергеевна. – К., 2001. – 210 с.

 3. Давыдов В. Ю. Новые фитнес-системы (новые направления, методики, оборудование и инвентарь) : учебное пособие / В. Ю. Давыдов,

Розділ ІІ. Бібліографічний список. Теми рефератів


А. И. Шамардин, Г. О. Краснова. – Волгоград : Издательство ВолГУ, 2005. – 284 с.

 1. Журавин М. Л. Гимнастика : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др. ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. – 2-е изд., стереотипное. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с.

 2. Крапівіна К. О. Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури / К. О. Крапівіна, О. В. Мусієнко. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 300 с.

 3. Кутек Т. Оздоровча аеробіка як ефективний засіб зміцнення здоров’я жінок 20-30 років / Тамара Кутек, Людмила Погребенник // Молода спортивна наука України : Збірник наукових праць. – Львів, 2004. – Вип. 8, Т. 3. – С. 188-192.

 4. Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика : теория и методика / Ю. В. Менхин, А. В. Менхин. – Ростов н/Д : «Феникс», 2002. – 384 с.

 5. Назаренко Л. Д. Моделирование профессиональной подготовки тренера по спортивной аэробике / Л. Д. Назаренко, Н. В. Глущина // Теория и практика физической культуры. – 2006. – №7. – С. 15-17.

 6. Рябцова О. К. Виды и разновидности оздоровительной аэробики / О. К. Рябцов // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту. – Минск, 2004. – С. 301-302.

 7. Яружный Н. В. Понятия, содержание и средства фитнеса / Н. В. Яружный // Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и теории спорта : материалы международной научно-методической конференции, 10-11 апреля 2008 г. – Минск, 2008. – С. 427-430.

Теми рефератів

 1. Аеробічна гімнастика – перспективний вид спорту.

 2. Особливості застосування прикладної аеробіки.

 3. Особливості застосування корегуючої оздоровчої аеробіки при порушеннях постави.

 4. Застосування новітніх технологій у процесі оздоровчих занять.

 5. Технічні характеристики тренажерів та обладнання, особливості їх застосування у процесі реалізації фітнес програм.

 6. Силова аеробіка – раціональний спосіб корекції фігури.

Розділ ІІ. Творчі завдання. Тестові завдання
 1. Аеробіка у водному середовищі.

 2. Застосування східних систем (йога, тайчі) у процесі занять з оздоровчої аеробіки.


Творчі завдання

(для самостійної та індивідуальної роботи)

 1. Складіть комплекс вправ для підготовчої частини заняття з оздоровчої аеробіки для вікової групи 16 - 18 років.

 2. Складіть комплекс вправ для кардіо-аеробної фази заняття з оздоровчої аеробіки для вікової групи 30 - 35 років.

 3. Складіть комплекс вправ для заключної частини заняття з оздоровчої аеробіки для вікової групи 50 - 55 років.

 4. Складіть комплекси вправ для вдосконалення активної та пасивної гнучкості.

 5. Складіть комплекси вправ для вдосконалення силової витривалості.

 6. Визначте, які способи виконання вправ оздоровчої аеробіки, що застосовувалися Вами, були більш ефективними.

 7. Шляхом опитування відвідувачів занять визначте їхнє вміння самостійно займатися фізичними вправами.

 8. На основі проведених Вами занять дайте оцінку ефективності різних вправ аеробіки.

 9. Зробіть хронометраж 2 - 3 занять та дайте їм оцінку щільності.

 10. Проаналізуйте програму з оздоровчої аеробіки, за якою Ви навчаєтесь (навчалися). Оцініть її з позиції різноманітності, актуальності, відповідності рівню знань, практичних умінь тих, хто навчається тощо.


Тестові завдання

І. Під керівництвом якої федерації в Україні проводяться змагання зі спортивної аеробіки?

 1. ФІЖ (FIG)

 2. ^ ФУСАФ (FUSAF)

 3. АНАК (ANAK)

 4. СУДЗУКІ (SUZUKІ)

ІІ. Під егідою якої федерації в Україні проводяться змагання з фітнес-аеробіки?

Розділ ІІ. Тестові завдання
  1. ФІЖ (FIG)

  2. ^ ФУСАФ (FUSAF)

  3. АНАК (ANAK)

  4. СУДЗУКІ (SUZUKІ)

ІІІ. Якої номінації не існує у змаганнях з фітнес-аеробіки?

  1. Фітнес-аеробіка (базова)

  2. Класична аеробіка

  3. Степ-аеробіка

  4. Фанк (хіп-хоп) аеробіка

IV. Де не знаходить своє застосування прикладна аеробіка?

  1. Для рекреації

  2. Для реабілітації

  3. В активному відпочинку

  4. В спортивній практиці

V. Якого напрямку не існує в практиці оздоровчої фізичної культури?

  1. Креативного

  2. Кондинційно-профілактичного

  3. Лукувальньно-реабілітаційного

  4. Адаптивного

VІ. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «класична аеробіка»?

 1. «Високо ударна» аеробіка, побудована на елементах базової аеробіки в співвідношенні з елементами статичної, динамічної сили, гнучкості та стрибками різної складності

 2. Це загальне поняття всього сучасного світу, що визначається руховою активністю оздоровчої спрямованості та включає більше двохсот різних видів аеробіки

 3. Напрямок оздоровчої аеробіки найбільш розроблений, стійкий, з чітко регламентованою системою, змістом якої є загальнорозвивальні і гімнастичні вправи, спеціальні елементи аеробіки та їх модифікації

 4. Напрямок оздоровчої аеробіки, змістом якої є танцювальні рухи на основі базових кроків

VІІ. Яке тренування належить до організаційно-методичної форми проведення занять?

  1. Профілактичне

  2. Кругове

Розділ ІІ. Тестові завдання
  1. Силове

  2. Групове

VІІІ. Протягом якого блоку заняття підтримується на певному рівні робота кардіо-респіраторної та м’язової систем?

  1. Попереднього стретчингу

  2. Силового

  3. Аеробної вершини

  4. Другої заминки

ІХ. Якого кількісного складу не існує для занять оздоровчою аеробікою?

  1. Групових

  2. Парних

  3. Індивідуальних

  4. Персональних

Х. До якого напрямку оздоровчої аеробіки відносять заняття боді балетом?

  1. Силової аеробіки

  2. Аеробіки психічно-регулюючого направлення

  3. Аеробіки з елементами бойових мистецтв

  4. Танцювальної аеробіки

ХІ. До якого напрямку оздоровчої аеробіки відноситься вид хелсі бек?

  1. Силова аеробіка

  2. Аеробіка психічно-регулюючого направлення

  3. Аеробіка з елементами бойових мистецтв

  4. Танцювальна аеробіка

ХІІ. Який з нижче перелічених видів занять не відноситься до силової аеробіки?

  1. Боді денс

  2. Терра-аеробіка

  3. Скульптура тіла

  4. Стретчинг

XIІІ. Який з нижче перелічених видів занять не відноситься до танцювальної аеробіки?

  1. Сіті-джем

  2. Джаз модерн

  3. Боді денс

Розділ ІІ. Тестові завдання
  1. Боді балет

XІV. Які вправи краще застосовувати в силовому блоці заняття для початківця?

 1. Варіації однієї вправи на одну м’язову групу

 2. Одну вправу на різні (основні) групи м’язів

 3. Декілька вправ на різні (основні) групи м’язів

 4. Велику кількість повторів однієї вправи

XV. Визначте, коли силова робота на заняттях оздоровчою аеробікою є більш ефективною:

 1. Одразу після розминки

 2. Після першої заминки

 3. Після другої заминки (заключного стретчингу)

 4. Одразу після аеробної частини

XVI. Шейпінг-модель – це …

 1. Дівчина, яка займається шейпінгом

 2. Параметри тілобудови за об’єктивними критеріями

 3. Моделювання вправ аеробного характеру

 4. Красива фігура

XVII. Аеробіка психічно-регулюючої спрямованості призначена для …

 1. Покращення форм і будови тіла, тобто корекцію фігури

 2. Розвитку витривалості, підвищення функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи

 3. Розвитку окремих функцій організму й концентрації уваги

 4. Осіб, які мають постійну або тимчасову дисфункцію організму

XVIII. Визначте позитивний ефект стретчингу:

 1. Зниження можливості отримання травми

 2. Покращення м’язової рівноваги (балансу) і постави

 3. Покращення нейром’язової координації

 4. Збільшення м’язової маси

XIX. Яке спеціальне обладнання застосовують на заняттях сайкл-аеробікою?

 1. Степ-платформу

 2. Полімерну дошку та спеціальне взуття

 3. ХО-Lopers

Розділ ІІ. Тестові завдання
 1. Фітбол-мяч

 2. Собкор-платформу

 3. Велотренажер

XX. Яке спеціальне обладнання застосовують під час занять слайд-аеробікою?

 1. Степ-платформу

 2. Полімерну дошку та спеціальне взуття

 3. ХО-Lopers

 4. Фітбол-мяч

 5. Собкор-платформу

 6. Велотренажер


Питання

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Відповідь

1

2

2

3

1

3

2

3

2

4
Питання

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Відповідь

1

4

3

3

2

2

3

1

6

2


За кожну правильну відповідь нарахуйте собі 1 бал. Одержану суму розділіть на 2. Це і буде Ваша оцінка.

Шкала оцінювання:

9 - 10 бали – відмінно;

7 - 8,5 бали – добре;

5 - 6,5 бали – задовільно, з повторенням вивченого матеріалу;

3 - 4,5 бали – незадовільно, з повторним складанням тестових завдань;

0 - 2,5 бали – незадовільно, з повторним вивченням розділу.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   34

Похожие:

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconФилософия науки учебное пособие Харьков – хнагх – 2007 министерство образования и науки украины
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» надано листом...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconКоментарі (Лекції) Рекомендовано Міністерством освіти І науки України...
Кафедра гуманітарних дисциплін Севастопольського інституту ядерної енергії І промисловості

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconМенеджмент у рекомендовано Міністерством освіти І науки України як...
Вечеров В. Т. завідувач кафедрою менеджменту правління проектами І логістики, доктор технічних наук, професор двнз "Придніпровська...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconРекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник...
В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього І середньовічного Сходу. Видання друге,...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconНаціональна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки України разом з Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти продовжує апробацію Національної системи...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconСторія зарубіжної журналістики (від античності до іі пол. Хvііі ст.)...
Г. Ю. Богданович – доктор філологічних наук, професор Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconМатеріали підготовки до занять Література Основна
Мойсеєнко М. І., Добровольська М. А., Інформаційні технології у фармації. Практикум, частина ІІ. Навчальний посібник для студентів...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconПравила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського...
Даля (Університету), що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів України відповідно до ліцензії...

Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Полтава 2010 iconЗатверджено Колегією Міністерства освіти І науки України як підручник...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<