Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
НазваниеМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
страница43/43
Дата публикации20.06.2014
Размер5.46 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Висновки. Фахова підготовка учителів фізичної культури повинна базуватися на еколого-валеологічних підходах до процесу навчання та виховання. Тільки екологічно грамотна і культурна людина зможе донести необхідні знання, сформувати життєво необхідні навички, сприяти визначенню здоров’ястверджувальних пріоритетів у вихованців.
Література:

1. Виховання екологічно грамотної особистості засобами екологічного просвітництва / Н.О. Смоляр, О.Р.Ханнанова. Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава, 2009. – С.174-176.

2. Екотуристична подорож як одна із форм відпочинку та пізнання сучасної людини / М.О. Лупай. Навколишнє середовище та здоров’я людини: М-ли III Всеукр. наук.-практ. сем. – Полтава: ПНПУ, 2009. – С. 302-307.

3. Напрямки еколого-валеологічної просвітницької діяльності у вузі (з досвіду Полтавського національного педагогічного університету) / Н.О. Стецюк. Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XVII Каришинські читання: М-ли міжн. наук.-практ. конф. – Полтава, 2010. – С. 288-289.

4. Реалізація завдань екологічної освіти і виховання як сучасна природоохоронна стратегія: регіональний контекст / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова. Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання: М-ли міжн. наук.-практ. конф. – Полтава, 2009. – С. 145-148.

Катерина Максименко

Марія Гончаренко
^ Вплив здоров’язберігаючої освітньої технології на функціональні можливості організму молодших школярів
У даній статті розглядаються особливості впливу ноосферних та здоров’язберігаючих технологій навчання на функціональну активність організму школярів. У ході досліджень було проведено порівняльний аналіз впливу здоров’язберігаючої освіти на функціональні можливості організму молодших школярів за допомогою методу дослідження електрокінетичної рухливості ядер клітин буккального епітелію, методу дослідження рН слини.

^ Ключові слова: буккальний епітелій, кристалізація, слина, рН, ферменти.

В данной статье рассматриваются особенности влияния ноосферных и здоровьесберегающих технологий обучения на функциональную активность организма школьников. В ходе исследований был проведен сравнительный анализ влияния здоровьесберегающей образования на функциональные возможности организма младших школьников с помощью метода исследования електрокинетични подвижности ядер клеток буккального эпителия, метода исследования рН слюны.

^ Ключевые слова: буккального эпителий, кристаллизация, слюна, рН, ферменты

This article features the influence of the noosphere and School health education on the functional activity of the Organism. During the research was a comparative analysis of population health impact of education on the functionality of the body of junior schoolchildren by means of the electrokinetic mobility of nuclear research electronegative buccal epithelium cells, methods of pH of saliva.

Keywords: buccal epithelium, crystallization, saliva, pH, enzymes
Актуальність даної статті полягає у тому, що останнім часом спостерігається швидкий зріст захворюваності дітей у школах. Загальноосвітній процес призводить до погіршення стану здоров`я дітей.Це пов`язано, перш за все, з тим, що на даному етапі розвитку системи освіти, у школах використовується не достатньо оздоровчих технології для того, щоб зберегти та покращити здоров`я дітей. Закінчуючи школу. майже всі діти мають якісь захворювання, що були здобуті ними під час навчання. Раніше у школах мало приділялося уваги здоров`ю, вся система освіти базувалася на викладанні учбового матеріалу, без урахування стану здоров`я дітей. Багато захворювань діти отримують внаслідок того, що у школах велике навантаження, розумове та психічне, яке може виражатися у зниженні адаптаційних можливостей та психосоматичних захворюваннях. Для того щоб уникнути цих негативних наслідків у сучасному процесі освіти потрібно використовувати новітні технології, спрямовані на зміцнення здоров`я дітей.

На даному етапі розвитку людства питання здоров`я займає важливе місце. Дослідження адаптаційних можливостей школярів є актуальною проблемою для працівників медицини та валеологів.

Мета роботи: дослідження функціональних можливостей організму дітей у школах з використанням здоров`язберігаючих технологій в тому числі ноосферної освіти.

Об`єкт дослідження: ротовий секрет та буккальний епітелій учнів шкіл, які застосовують здоров`язберігаючі технології, та ноосферних шкіл.

Предмет дослідження: електрокінетична рухливість ядер клітин буккального епітелію та такі показники слини, як рН, кристалізація, лужна фосфатаза.

Завдання:

1. Ознайомитись з літературою, щодо значення здорв`язберігаючих освітніх технологій та необхідності їх застосування у сучасних школах.

2. Дослідити та порівняти стан здоров`я школярів молодшого та середнього віку шкіл села та міста, у яких застосовуються здоров`язберігаючі технології за допомогою неінвазивних методів дослідження.

Методи дослідження:

1. Дослідження електрокінетичної рухливості ядер клітин буккального епітелію методом внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу (ЕКР КБЕ).

Фізіологічний вік і рівень адаптаційних можливостей на клітинному рівні оцінюється за станом електрокінетичних властивостей клітин буккального епітелію з використанням тест-системи оцінки фізіологічного стану організму [2]. Визначення електрокінетичної рухливості ядер буккального епітелію (ЕКР КБЕ) – це нетравматичний метод оцінки фізіологічного стану організму та біологічного віку людини. Заснований на використанні інтегральної характеристики клітинного ядра клітин людини – їх електрокінетичного потенціалу. Являє собою безконтактний метод дослідження клітинних ядер буккального епітелію шляхом внутріклітинного мікроелектрофорезу. Запропонований тест є інтегральним відображенням структурних модифікацій плазматичних мембран, які в цілому реалізуються патофізіологічним станом організму. Встановлено, що він корелює з важкістю патологічних проявлень і тому носить прогностичний характер і вказує на можливу спрямованість розвитку захворювання, а також на ефективність терапії, що проводиться [3].

3. Дослідження кислотності слини.

Шкала рН тягнеться від 0 до 14 кислою. Значення рН слини не мають бути нижче за значення рН фосфатної буферної системи — 6,8. Найбільш точне значення рН слини реєструється відразу ж після сну. Вважається, що рН слини після їди дає оцінку мінеральних запасів (рН повинен збільшуватися після їди). Ідеальний рН слини — 6,8 при пробудженні, 7,0 перед їдою і 8,5 після сніданку.

Якщо у слині відмітка рівня рН залишається між 6,4 – 6,8 на протязі всього дня це також свідчить про здоров’я організму людини.

Раціонально також знати рівень рН слини. Результати тестування показують активність ферментів травного тракту, особливо печінки й шлунка. Цей показник характеризує про роботу як усього організму в цілому так і окремих його систем. Деякі люди можуть мати підвищену кислотність, як сечі, так і слини – у такому випадку ми маємо справу з "подвійною кислотністю" [1].

5. Статистична обробка результатів аналізу з використанням критерію t Стьюдента.

Було проведено аналіз електрокінетичної рухливості ядер клітин буккального епітелію у учнів молодших класів різних шкіл зі здоров’язберігаючими технологіями.


Рис. 1. Порівняння електрокінетичних властивостей клітин буккального епітелію у дітей молодшого шкільного віку, що навчаються в школах з різними новітніми технологіями (вікова норма ЕКР КБЕ становить 25,8 – 31%; * – достовірні зміни показника)

Слід відзначити колеж імені В. О. Сухомлинського м. Києва, де досліджуваний показник достовірно відрізняється від показників інших шкіл, та вдвічі перевищує вікову норму. Це свідчить про наявність процесу акселерації дітей школи м.Києва. У колежі імені В. О. Сухомлинського м. Києва приділяється достатньо уваги здоров`ю дітей, оскільки ця школа має особисті програми по збереженню здоров`я дітей, робота керівництва спрямована на досягнення оптимальних умов для продуктивного навчання дітей без нанесення шкоди здоров`ю.

При порівняльному аналізі показників ЕКР КБЕ учнів молодших класів різних шкіл, у яких застосовують здоров`язберігаючі технології в освіті, було виявлено наступні результати (табл. 5, рис. 1):

Таблиця 5. Порівняння показників ЕКР КБЕ учнів молодших класів шкіл мережі збереження здоров`я

Школа

ЕКР КБЕ

Достовірність

І - ІІ

І - ІІІ

І - ІV

ІІ - ІІІ

ІІ - ІV

ІІІ - ІV

м. Київ, (І)

58,8 ± 5,39

0,02

0,01

0,01


м. Харків,

Гімн. № 46, (ІІ)

37,6 ± 4,17

0,7

0,63
Харківський р-н,

Гусина поляна, (ІІІ)

40,0 ± 4,62
0,96

м. Харків,

Гімн. № 141,(ІV)

40,3 ± 3,69


Згідно отриманих даних можна зробити висновок, що результати ЕКР КБЕ в усіх школах, перебільшують норму для молодшого шкільного віку.

При дослідженні рН слини учнів молодшого шкільного віку отримано наступні результати (рис. 2)Рис. 2. Порівняння кислотності слини у дітей молодшого шкільного віку, що навчаються в школах з різними новітніми технологіями (норма рН становить 6,8 – 7,2)

При аналізі показників кислотності слини учнів молодших класів різних шкіл, у яких застосовують здоров`язберігаючі технології в освіті, було виявлено наступні результати (табл. 2)

Таблиця 2. Порівняння показників рН слини учнів молодших класів шкіл мережі збереження здоров`я

Школа

рН

Достовірність

І - ІІ

І - ІІІ

І - ІV

ІІ - ІІІ

ІІ - ІV

ІІІ - ІV

м. Київ, (І)

6,1 ± 0,82

0,82

0,32

0,00


м. Харків, Гімназія № 46,

(ІІ)

6,2 ± 0,16

0,22

0,00
Харківський р-н,

Гусина поляна,

(ІІІ)

5,8 ± 0,22
0,10

м. Харків,

Гімн. № 141,

(ІV)

5,4 ± 0,58
Згідно отриманих даних можна зробити висновок, що достовірна різниця результатів ЕКР КБЕ спостерігається між показниками ЗОСШ міста Києва та селища Борова Харківського р-ну , а також між показниками Боровської та Гусинополянської ЗОСШ, Боровської ЗОСШ та гімназії № 141 міста Харкова.

Порівняльний аналіз показників кислотності слини учнів молодших класів шкіл мережі збереження здоров`я міст Києва та Харкова, свідчить про те, що найбільш наближені до норми результати рН спостерігаються у дітей колежу імені В. О. Сухомлинського м. Києва, та гімназії №46 м. Харкова. Достовірно відрізняються показники рН слини у учнів Київського колежу імені В. О. Сухомлинського та гімназії №46 м. Харкова з показниками Харківської гімназії №141. Це може свідчити про те, що у школах з застосуванням ноосферних технологій у навчанні та в колежі імені В.О. Сухомлинського м. Києва приділяється більше уваги до стану здоров`я учнів (раціон їжі, питна вода, тощо).

Аналіз отриманих даних щодо ЕКР КБЕ та кислотності слини учнів молодшого шкільного віку, свідчить про те, що процеси акселерації дітей більше спостерігаються у школярів колежу імені В. О. Сухомлинського м. Києва. У всіх дітей цього колежу та гімназії №141 м. Харкова цитокінетичний показник відповідає або нормі, або вищий за неї, тобто не спостерігається досліджуваного показника, нижчого за вікову норму.

Також у дітей колежу імені В. О. Сухомлинського м. Києва показник кислотності слини найбільш наближений до норми. Щодо кислотності слини, подібні результати рН слини спостерігаються і в учнів гімназії №46 м. Харкова.

Висновки:

Показники електрокінетичної рухливості ядер клітин буккального епітелію в учнів молодших класів досліджуваних шкіл мережі сприяння здоров’я міста Києва та Харкова і області перевищують вікову норму. Це вказує на явище акселерації серед дітей даного віку. Найбільше це спостерігається в учнів Коледжу ім. В.О.Сухомлинського №272 м. Києва.

Показники рН слини в учнів молодших класів обстежених шкіл мають зсув у кислий бік. Але найбільш наближені до норми значення кислотності слини спостерігаються в учнів Коледжу ім. В.О.Сухомлинського №272 м. Києва та ЗОСШ №46 м. Харкова. Це може свідчити про те, що у Коледжі ім. В.О.Сухомлинського та ЗОСШ №46 м. Харкова, де застосовуються ноосферні технології у навчанні, приділяється більше уваги до стану здоров`я учнів (раціон їжі, питна вода, тощо).
Література:

1. Клінічна оцінка біохімічних показників при захворюваннях внутрішніх органів / В.А Передерій, Ю.В. Хмелевський, А.Ф. Конопльова та ін; за ред В.А. Передерія, Ю.В. Хмелевського. – К.: здоров я, 1993 – 192 с.

2. Тест-система оценки физиологического состояния организма по электрокинетическим свойствам клеток буккального эпителия/ Сост.: д.б.н.,проф. Гончаренко М.С., м.н.с. Ерещенко Е.А. Харьков 1997

3. Шахбазов В.Г., Коупаева Т.В., Набоков А.Л. Новый метод определения биологическго возраста человека/ НИИ Харьковского университета.: Лабораторное дело, 1986, №7.

4. Бачинська Є.М. Механізм формування інноваційного простору у регіоні// Педагогіка і психологія № 1(54), 2007, С. 79 – 88

Юлія Старосельська
^ Додаткова можливість твого професійного та особистісного зростання

Для бажання стати професіоналом, фахівцем у своїй справі немає ні часових, ні вікових обмежень. Все, що людина вкладає у власний розвиток, все це йде в її «скарбничку» знань, умінь і навичок, розширює спектр її професійних можливостей, збільшує її значущість як фахівця. Чим більше я знаю і вмію, тим я більше конкурентоспроможний на сьогоднішньому ринку праці. Як в досконалості немає меж, так і немає перешкод для саморозвитку людини, окрім як вона сама. Особливо це актуально по відношенню до поняття «здоров’я».

Усі громадяни України незалежно від віку, статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану, місця проживання та інших обставин мають право і бажання бути здоровими.

Статистичні данні моніторингу здоров’я населення України свідчать про нагайну потребу підготовки для закладів освіти усіх рівнів фахівців високого кваліфікаційного і професійного рівня з питань збереження, зміцнення і формування стану фізичного, психічного і духовного здоров’я як кожної окремої особистості, так і нації в цілому. З цією метою слід підготувати фахівців, які зможуть використовувати в освітньому процесі здоров’язберігаючі технології, пропагувати здоровий спосіб життя, вести просвітницьку роботу серед вчителів, учнів та батьків, підвищувати статус «здорової» людини, прищеплювати ціннісне ставлення до свого здоров’я, бо дбати про своє здоров’я − це обов’язок кожної людини.

Для тих, хто прагне професійного вдосконалення, поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок, хто зацікавлений в одержанні нової професії на основі досягнутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки і набутого практичного досвіду, а також індивідуальному самостійному навчанні незалежно від віку Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна акредитований за ІV рівнем та маючи відповідні ліцензії на надання освітніх послуг з перепідготовки фахівців, проводить на факультеті післядипломної освіти прийом на навчання за програмою перепідготовки осіб з вищою освітою за спеціальністю «Валеологія» (напрям 0101 «Педагогічна освіта»).

Навчальна програма перепідготовки розроблена кафедрою валеології філософського факультету і враховує міжнародні стандарти, галузеві стандарти вищої освіти України і базується на професійних вимогах до фахівця. На навчання приймаються особи, які мають диплом про повну вищу освіту за іншою спеціальністю, або на момент вступу закінчують здобувати вищю освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр».

Навчальний план за спеціальністю розраховано на 2 роки денно-заочної форми навчання. Період навчання на факультеті післядипломної освіти за спеціальністю «Валеологія» передбачає теоретичну та практичну підготовку, виконання курсових, контрольних робіт і підсумковий контроль знань у формі заліків та екзаменів. Завершується навчання захистом кваліфікаційної дипломної роботи. При успішному виконанні навчального плану слухачі одержують диплом спеціаліста про перепідготовку державного зразка з професійними правами валеолога-педагога. Навчання здійснюється за умовами контракту .

Валеологія (лат. valeo – бути здоровим та грецьк. logos – наука) – сучасна інтегральна наука про фундаментальні закони духовного, психічного та фізичного здоров’я як окремої особистості, так і всього суспільства в цілому на новому етапі його духовно-творчої еволюції.

Специфіка валеології полягає в тому, що вона синтезує знання про людину та особливості її взаємодії з природою та соціумом, які накопичені в таких галузях знань, як філософія, соціологія, психологія, біологія, анатомія та фізіологія людини, екологія, офіційна та народна медицина, етнографія, релігієзнавство, культура тощо. В практично-прикладному відношенні валеологія є цілісним комплексом профілактично-прикладних знань про структуру та функціонування організму людини та його природних захисних механізмів у взаємодії з біосферою та космосом, про їх розвиток і вдосконалення, а також їх ефективне використання як у звичайних, так і в екстремальних умовах сучасного екологічного стану. В центрі уваги валеології – формування знань, умінь і навичок здорового способу життя людини.

Завдання валеології:

  • підготовка фахівців-валеологів для освіти, просвіти, системи оздоровлення;

  • формування нового ненасильницького екозберігаючого та духовно-творчого мислення;

  • формування практично здорової, добромислячої і активно-творчої людини, здатної на протязі всього життя самостійно зберігати, розвивати і підтримувати своє здоров’я на належному рівні.

Валеологію можна розглядати як одну з найбільш прогресивних галузей науки, яка займається індивідуальним здоров’ям людини.

Напрями валеології: валеофілософія, валеопедагогіка, валеоінформатика, валеопсихологія, валеоекологія, валеотехнологія, медична валеологія, практична (реабілітаційна, коригуюча) валеологія.

Основні складові валеології: валеоосвіта, валеопросвіта та валеооздоровлення населення.

Під час навчання слухачі вивчатимуть цикли природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін, загально-професійної та практичної підготовки, а саме: загальна валеологія, основи екології, сучасні методи валеологічної профілактики та оздоровлення, валеологічний моніторинг здоров’я, соціальні аспекти здоров’я, організація здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, девіантна поведінка та її профілактика, валеологічна культура харчування, моральні та духовні основи здоров’я, соціальні аспекти валеологічної педагогіки, медична валеологія, валеософія, психофізіологічні основи здоров’я, дослідження та оцінка фізичного розвитку, валеологія репродуктивного здоров’я, теорія та методика тестування: фізичного, психічного, духовного, соціального, популяційного здоров’я, основи натуротерапії, етновалеологія, екологічна валеологія та інші.

Сучасні наукові дослідження з валеології проводяться кафедрою валеології за такими напрямками: методологія діагностики здоров’я, екологічна валеологія, валеологія харчування, оздоровлюючі технології, педагогічна валеологія, валеологічний аналіз навчального процесу, тощо.

Фахівці-валеологи знайдуть застосування своїх знань в сферах освіти та виховання, рекреації та реабілітації, профілактичної та просвітницької роботи, наукових лабораторіях та валеологічних центрах, оздоровчих установах профілактики та санаторно-курортного лікування.

До Державного класифікатора професій України уведено такі професії: педагог-валеолог, асистент педагога-валеолога, методист-валеолог, науковий співробітник (валеологія).

Література

1. Наказ Міністерства освіти і науки України № 277 від 08.05.2003 «Про внесення змін і доповнень до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».

2. Державний проект «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна − 2010».

3. Гончаренко М.С., Коновалова О.О. Розробка концепції діяльності з підготовки та перепідготовки фахівців спеціальності «Валеологія» в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Т.ІІ — Харків, 2004. — С. 714.

4. Гончаренко М.С., Коновалова Е.О. Актуальные проблемы непрерывного валеологического образования в Украине. // Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах: Материалы IX международной научно-методической конференции преподавателей Украины, России, Беларуси. — Севастополь. – С. 1519.

5. Попова Л. А. Валеология сегодня // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Т. ІІІ – Харків, 2007. – С. 161163.

6. Колбанов В. В. Парадоксы валеологии и пути их преодоления // Здоровье человека // Материалы Международного научного конгресса валеологов / Под ред. проф. В. В. Колбанова. – СПб, 2007. – С. 39.
Авторська довідка

Амелін Віталій Вадимович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Ардалан Хусейн – студент медичного факультету ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія, Іран

Бальон Оксана Володимирівна – студентка ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Беззубенко Ірина Вікторівна – студентка природничого факультету ПНПУ Берчук Вікторія Олегівна студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Бондал Еліна Володимирівна – викладач кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету ім.. В.Г. Короленка.

Бурдим Аліна Ігорівна – студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Василига Наталія Сергіївна – студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Воєнчук Марина Миколаївна – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

імені В.Г. Короленка

Гвоздьов Михайло Анатолійович – студент медичного факультету ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Голуб Ліна Олександрівна – старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Гончаренко Марія Степанівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Горященко Андрій Миколаївна – студент факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету ім.. В.Г. Короленка.

Губка Петро Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Даниско Оксана Володимирівна – аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка

Дарюга Олена Анатоліївна – заступник директора з навчальної роботи Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ

Дахно Руслана Миколаївна – студентка природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Демченко Катерина Юріївна – студентка історичного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Денисовець Ірина Вікторівна – студентка факультету філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка

Денисовець Тамара Михайлівна – старший викладач кафедри біологічних основ фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Донець Віктор Володимирович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Донець Олександр Володимирович – викладач кафедри фізичної культури і здоров’я ПНПУ ім.. В.Г.Короленка

Доценко Анжела Володимирівна – студентка природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Дранко Валерія Олександрівна – студентка факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Дядюра Віталій Юрійович – студент факультету фізичного виховання, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Ємець Ірина Михайлівна – студентка ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Жуков Станіслав Валерійович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Зайцева Юлія Володимирівна – виклада кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету ім.. В.Г. Короленка.

Зимогляд Євген Вікторович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Зленко Ольга Вікторівна – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Каленіченко Юрій Григорович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Квак Ольга Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Кириленко Людмила Григорівна – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Кіприч Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Ковалів Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету ім.. В.Г. Короленка.

Корнієнко Вікторія Вікторівна – студентка природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Корносенко Оксана Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Кречетов Олександр Сергійович – старший викладач кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Кропивка Таміла Михайлівна – студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Кулик Георгій Георгійович – студент медичного факультету ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Коба Олександр Олександрович – студент історичного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Кофман Ярослав Олександрович – студент кафедри анатомії людини ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Кулаченко Юрій Анатолійович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Ландик Валентина Володимирівна – студентка психолого-педагогічного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Ломака Тетяна Вячиславовна – студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Литвиненко Ірина Анатоліївна – студентка фізико – математичного факультету імені В.Г. Кроленка

Литвин Людмила Олексіївна –студентка природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Липко Катерина Миколаївна– студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Лиходід Олександр Володимирович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Ломан Сергій Леонідович – старший викладач кафедри методики викладання спортивних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка

Ломан Юлія Сергіївна – студентка Полтавського факультету Харківської національної юридичної академії.

Лобко Ілона Павлівна – студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Мажидов Шезод Фарходович – магістр історії, викладач кафедри суспільних наук Самаркандського державного медичного інституту імені І.П. Павлова Респкбліки Узбекистан

Максименко Катерина Геннадіївна – студентка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Малярчук Ігор Вікторович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Мамаджанова Саяра Толкунджановна – студенткамедичного факультету ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія, Туркменістан

Махмуд Алі Моххамед – студент стоматологічного факультету ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія, Іран

Миндрул Валентина Миколаївна – студентка фізико – математичного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Міар Азі Алі – студент стоматологічного факультету ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія, Іран

Мороз Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Мусієнко Ольга Юріївна – студентка історичного факультету ПНПУ імені В.Г.Короленка

Мицик Сергій Костянтинович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Мдівнішвілі Іраклій Іраклійович – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Назаренко Анна Павлівна – студентка факультету фізичного виховання, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Немченко Дмитро Валентинович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Нестеренко Тетяна Миколаївна – студентка природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Ніщименко Валентин Анатолійович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Новік Сергій Миколайович – викладач кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету ім.. В.Г. Короленка.

Обора Юля Сергіївна – студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Олійник Леся Леонідівна – студентка природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Остапова Олена Олександрівна – викладач кафедри фізичної культури та здоров’я ПНПУ імені В.Г. Короленка

Панько Сергій Володимирович – доктор медичних наук, професор, завдувач кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна республіки Білорусія .

Папуця Роман Олексійович студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Підлужна Світлана Андріївна – старший викладач кафедри біологічних основ фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Плиштієв Мойсей – студент стоматологічного факультету ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія, Ізраіль

Плескач Катерина Сергіївна – студентка природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Погребняк Олена Анатоліївна – викладач кафедри фізичної культури та здоров’я ПНПУ імені В.Г. Короленка

Половик Валерія Юріївна – студентка ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Пошна Леся Олександрівна – студентка технологічного відділення Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ

Поплавська АннаАнатоліївна – студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Похил Юлія Юріївна – студентка психолого – педагогічного факультету

Рогуля Василь Олександрович – старший викладач ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Савченко Владислав Володимирович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Сальник Ігор Сергійович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Сариєв Акмурад – студент медичного факультету ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія, Туркменістан

Свєртнєв Олександр Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики викладання спортивних дисциплін ПНПУ імені В.Г. Короленка

Свириденко Олена Олегівна – старший викладач кафедри методики викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, майстер спорту України з легкої атлетики

Севостьянов Олександр Миколайович – кандидат медичних наук, доцент кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна Республіки Білорусія.

Семененко Сергій Іванович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Семеновська Лариса Аполінаріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка

Сколота Олексій Васильович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Сліпчук Світлана Віталіївна – викладач кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я дітей Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна республіки Білорусія

Солдатова Ірина Марківна – старший викладач кафедри анатомії людини ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Соловей Леся Віталіївна – вчитель хімії і біології Абазівської ЗОШ

Солдатов Олександр Костянтинович – викладач кафедри анатомії людини ВДНЗ Українська медична стоматологічна академія

Свинцицька Наталія Леонідівна – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри анатомії людини ВДНЗ України УМСА. м. Полтава

Сидоренко Ірина Володимирівна – студентка факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Сосницький Володимир Анатолійович – студент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Стецюк Наталія Олексіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та охорони довкілля ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Старосельська Юлія Іванівна – викладач кафедри валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Твєрска Світлана Семенівна – доцент, кандидат медичних наук, доцент кафедри МБД КДПІ, м. Коломна Московської області. Російська Федерація.

Троян Олеся Володимирівна – студентка факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Турченко Альбіна Юріївна – студентка історичного факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Філіпп Валентина Володимирівна – старший викладач

кафедри фізичної культури та здоров’я ПНПУ імені В.Г. Короленка

Філенко Володимир Миколайович – старший викладач кафедри фізичної культури та здоров’я ПНПУ імені В.Г. Короленка

Ханнанова Олеся Равілівна – асистент кафедри екології та охорони довкілля ПНПУ імені В.Г. Короленка

Харченко Олександр Вікторович – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Хоменко Павло Віталійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Черкас Лідія Олексіївна – студентка природничого факультету ПНПУ імені В.Г. Короленка

Чорна Ганна Олександрівнастудентка фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Чуть Марина – учениця 11 класу Човно-Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зінківської райдержадміністрації

Шапаренко Інна Євгенівна – викладач кафедри біологічних основ фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка

Шаповал Євгенія Юріївна – викладач кафедри фізичної культури і здоров’я ПНПУ імені В.Г. Короленка

Шерстюк Олег Олексійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини ВДНЗ України УМСА. м. Полтава

Шостак Олег Володимирович – викладач кафедри фізичної культури і здоров’я ПНПУ імені В.Г. Короленка

Шульга Віталій Вікторовичстудент факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган барановського

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет...
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет...
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<