«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора
Скачать 289.39 Kb.
Название«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора
Дата публикации23.05.2013
Размер289.39 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы

Контракт №


Umowa №
Страна (город где подписывали от число год месяц)


«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора ( ) именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора ( ), действующего на основании Статута другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

«Название фирмы » страна город zwana dalej Sprzedawcą, reprezentowana przez dyrektora ( ) , z jednej strony, ta przedsiębiorca ( ) zwany dalej Kupującym, reprezentowany przez ( ), działającego na podstawie (статута ) , z drugiej strony, zawarły niniejszą Umowę o poniżej napisanym:
^ 1. Предмет контракта

Продавец продает, а Покупатель покупает и оплачивает товар в количестве, качестве, ассортименте и на условиях в соответствии со спецификациями (Приложениями), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

^ 1. Przedmiot umowy

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje i płaci za towar w ilości, jakości, asortymieńcie i na warunkach, zgodnie z specyfikacją (załącznikami), stawiającymi integralną część niniejszej umowy.
^ 2. Цена и общая стоимость контракта

2.1.Цена товара договорная. Стоимость единицы товара указана в спецификациях (Приложениях), являющейся неотъемлемой частью настоящего

контракта.

2.2.Цена товара включает: цену товара на условиях СIР- Киев (Украина) по Инкотермс 2000 года.

2.3.Условия поставки, указанные в п.2.2., включают

в себя стоимость погрузки Товара в транспортное средство. Стоимость упаковки (работы и материалы)

включена в стоимость Товара.

2.4. Валюта контракта - евро.

2.5. Количество, ассортимент и стоимость

товара устанавливается в соответствии с

Приложениями к настоящему контракту.

2.6. Общая сумма контракта составляет 100000

(сто тысяч) евро.

2.7.Продавец имеет право устанавливать скидки (дисконт) на товар до 35%, они будут отображены в инвойсах, спецификациях (Приложениях) на каждую

конкретную партию товара.

2.8. Продавец имеет право предоставить товар Покупателю бесплатно для маркетингового исследования рынка.


2. Cena i koszt zamówienia

2.1.Cena towarów umowiąca. Jednostkowa cena towarów określonych w specyfikacji (załącznikach) jest częścią tej umowy.
2.2. Cena towarów obejmuje: ceny towarów na warunkach CIP-Kijów (Ukraina) w Incoterms 2000 r.

2.3.Warunki określone w pkt 2.2., obejmują koszty załadunku towarów w transporcie. Koszty pakowania (pracy i materiałów) w cenie Towarów.
2.4. Umowy walut - EUR.

2.5. Liczba, asortyment i wartość towarów ustalona zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy.

2.6. Łączna wartość umowy wynosi 100000 (sto tysięcy euro).

2.7. Sprzedawca maje prawo do zniżki (rabat) dla towarów do 35%, one będą wyświetlane w faktury, specyfikacji (załączniki) do każdej przesyłki.
2.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczania towarów Kupującemu bezpłatnie dla marketyngowego badania rynku.
^ 3. Обязанности Продавца

Продавец обязан:

3.1.За 14 календарных дней уведомить Покупателя по факсу, телеграммой о готовности товара к отгрузке.

3.2.Продовец поставляет товар по мере его готовности к отправке и при наличии подписанного Покупателем соответствующего Приложения к контракту.

3.3.Отправка товара должна осуществляться не позднее трех недель с момента подписания соответствующего Приложения к данному Контракту.

3.4.Продовец оформляет все необходимые для отгрузки таможенные документы на свой товар.

3.5. Продавец обязуется прилагать к каждой конкретной партии поставляемых по данному

Контракту Товаров следующие документы:

1.Комерческий инвойс.

2.Упаковочный лист.

3.Сертификат происхождения.

3.6.При возникновении необходимости в дополнительных документах, связанные с товаров

и не предусмотренных пунктом .Продавец обязан предоставить их Покупателю.

3.7.Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать установленному стандарту на упаковку данного вида продукции и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки и хранения.

3.8.Все коробки, паллеты должны быть маркированы с указанием следующей информации:

1.Наименование Продавца – ( )

2.Наименование Покупателя – ( )

3.Номер контракта №

4.Место назначения – (Страна город) .

5.Наименование товара.

3.9.После затамаживания и отправки Товара (авто транспортом, авиа транспортом , морским

транспортом ) Продавец обязан в течение 24 часов выслать по Е-mail Покупателю следующие документы на отправленную партию товара:

1.Инвойс.

2.Коносамент.(если оформлялся)

3.Упаковочный лист.

4.CMR.(если оформлялась)

5.Сертификат происхождения товара.(если оформлялся)

6.Авиа накладная. (если оформлялась)

7.Тир карнет оформленный.

(если оформлялся)

8.Грузовую таможенную декларацию на отправленную партию товара.


^ 3. Obowiązki Sprzedawcy

Do obowiązków sprzedawcy należy:

3.1.Za 14 dni kalendarzowych powiadomić Kupującego faksem, telegraficznie o gotowości do wysyłki.

3.2.Sprzedawca dostarcza towar do tego stopnia, że jest gotowy do wysłania ta jeżeli jest podpisany przez Kupującego Załącznik do umowy.
3.3.Wysłanie towarów muszę być przeprowadzone nie później niż trzy tygodnie od podpisania Załącznika do niniejszej Umowy.
3.4.Sprzedawca nadaję wszystkich potrzebnych celnych dokumentów na przewóz swojego towaru.

3.5. Sprzedajwca zobowiązuje się załączać do każdej konkretniej partii dostarczonych w ramach umowy Towarów następujące dokumenty:

1. Handłową fakturę.

2. Pakunkowy materiał.

3.Sertifikat pochodzenia.

3.6.Za potrzebą w dodatkowych dokumentach odnoszących się do towarów ta nie określonych punktem. Sprzedawca zobowiązany pozostawić ich Kupującemu.

3.7.Pakunek, który dostarczy towar muszę stosować się do ustalonych norm w zakresie pakowania takich produktów oraz zapewnić bezpieczeństwo towarów podczas transportu i przechowania.

3.8. Wszystkie pakunk, palety powinny być zaznaczone następującą informacją:
1.Tytuł Sprzedawcy – ( )

2.Tytuł Kupującego - ( ).

3.Nomer umowy №.

4.Mesto przeznaczenia- m. (страна город ).

5.Tytuł towarów.

3.9.Po wysyłaniu towarów (transportem auto, transportem lotniczym, transportem morskim) Sprzedający powinien w ciągu 24 godzin przesłać na adres e-mail Kupującemu następujące dokumenty na wysyłaną partjie towarów:

1.Faktura.

2.Konosament. (Jeśli prowadzone)

3. Pakunkowy materiał.

4.CMR. (Jeśli prowadzone)

5.Sertifikat pochodzenia towarów. (Jeśli prowadzone)
6. Lotniczy konosament. (Jeśli kształtują)

7.Tir karnetu wydane prowadzon .

(Jeśli prowadzone)

8.Ładunkowe zgłoszenie celne na wysyłaną patije towarów.
^ 4. Обязанности Покупателя

Покупатель обязан:

4.1.Принять товар.

4.2.В случае обнаружения Покупателем несоответствия между фактическим и документальным наличием Товара он обязуется

в 10-дневный срок предоставить Продавцу акт,

включающий количество и стоимость недо/перепоставленных Товаров, которая включается в окончательные взаиморасчеты между Сторонами.

4.3.Оплатить стоимость купленного товара.

^ 4. Obowiązki Kupującego

Do obowiązków Kupującego należy:

4.1.Przyjąć towar

4.2.W przypadku rozbieżności między rzeczywistym i udokumentowanym towarem, zobowiązuje się w 10-dniowy termin dostarczyć akt Sprzedawcowie, z liczbą i kosztem nie / przedostawionych towarów, która jest włączona w końcowym rozliczenu między Stronami.

4.3.Oplaczyć wartoś nabytych towarów.
^ 5. Порядок расчетов

5.1.Покупатель обязуется произвести 100% оплату каждой партии в течение 90 (девяносто)календарных дней с даты поставки товара. Дата поставки определяется на основании даты, указанной на штемпеле таможни назначения на грузовой таможенной декларации.

Деньги за проданный товар перечисляются

прямым банковским переводом на расчетный счет.

Покупатель обязан письменно известить Продавца об осуществлении платежа в течении

Суток с момента оплаты.

5.2.При 100% предварительной оплаты Продавец вправе предоставить скидку (дисконт) Покупателю которую Продавец устанавливает по своему усмотрению и своей выгоде, она будут отображена в инвойсах, спецификациях (Приложениях) на каждую конкретную партию товара.


^ 5. Procedury rozstrzygania

5.1. Kupujący jest zobowiązany do 100% płatności każdej partiji w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych od daty dostawy. Termin dostawy ustala się do dnia określonego na stemplu celnym do ładunkowego zgłoszenia celnego towarów.

Ceny za towary sprzedawane są przekazywane przez bezpośredni przelew na konto. Kupujący musi powiadomić Sprzedającego pisemnie o płatność w ciągu jednego dnia od daty płatności.
5.2.Przy 100% zaliczki Sprzedający może dostarczyć zniżki (zniżka) Kupującemu przez Sprzedającego określa według własnego uznania i korzyści, ona

zostanie wyświetlona w fakturach, specyfikacjach (załącznikach) dla każdej partii towarów.
^ 6. Условия поставки

6.1.Базисные условия поставки по данному

Контракту: СIР - Киев (Украина) по Инкотермс 2000 года.

6.2.Возможны поставки на других условиях по Инкотермс 2000 года, которые будут отображены в инвойсах, спецификациях (Приложениях) на каждую конкретную партию товара.

6.3.Поставка товара может осуществляться любым

видом транспорта (авиа транспортом , морским транспортом, авто транспортом, ж/д транспортом).


^ 6. Warunki dostawy

6.1. Warunki dostaw zgodnie z niniejszym kontraktą: CIP - Kijów (Ukraina) w Incoterms 2000 r.
6.2.Vozmozhny dla innych warunków Incoterms 2000, który będzie wyświetlany w faktury, specyfikacji (załączniki) do każdej przesyłki.

Produktu Możliwe dostawy na innych warunkach po Incoterms 2000 r., którę będą wyświetlany w fakturach, specyfikacjach (załącznikach) dla każdej partii towaru.

6.3. Dostawy towarów może być każdy rodzaj transportu (transport lotniczy, transport morski, transport auto, transport kolejowy).
^ 7. Ответственность сторон

7.1.При дефекте качества товара Продавец возвращает Покупателю стоимость некачественного товара или заменяет некачественный товар качественным.

7.2. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут ответственность, возмещая потерпевшей стороне, убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.

7.3.При несвоевременной оплате товара, указанного в статье 1 настоящего контракта, Покупатель уплачивает Продавцу 1 пени в размере 0,1% стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа, но не более 100% от общей стоимости товара.

^ 7. Odpowiedzialności Stron

7.1. Gdy wady jakości towarów, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wadliwego towaru lub wymiany wadliwy towar.

7.2. Naruszeniem warunków niniejszej umowy, strony odpowiedzialne, wyrównywanie poszkodowanego, odszkodowanie w formie bezpośrednich szkód i niepobranych dochodów.

7.3. Za zwłokę w płatności za towary określone w artykule 1 niniejszej umowy, nabywca płaci sprzedawcy wysokości 0,1% pozostałej kwoty za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 100% całkowitej wartości towarów.
^ 8. Прочие условия

8.1.Право собственности на купленный товар
переходит Покупателю в момент поставки
товара в Киев.

8.2.Риск случайной гибели несет собственник в

соответствие с действующим гражданским законодательством Украины.

8.3.Продовец вправе предоставить свой товар Покупателю бесплатно для маркетингового исследования товара.

^ 8. Różne warunki

8.1. Własności zakupionego towaru przechodzi na Kupującego w chwili dostawy w Kijowie.

8.2. Ryzyko przypadkowej śmierci właściciela, zgodnie z Prawem Cywilnym Ukrainy.
8.3.Sprzedawca może oddać towar do Kupującego bezpłatnie, na produkt badań rynku.
9.Форс-Мажор

9.1.В случае наступления обстоятельств

преодолимой силы, вызванных прямо или

косвенно проявлением, например: наводнения;

пожара; землетрясения; эпидемии; военных

конфликтов; военных переворотов;

террористических актов; гражданских

волнений; забастовок; предписаний, приказов

или иного административного вмешательства со

стороны правительства, или каких-либо других

постановлений, административных или

правительственных ограничении, оказывающих

влияние на выполнение обязательств сторонами

по настоящему контракту; иных обстоятельств

вне разумного контроля сторон, сроки

выполнения этих обязательств соразмерно

отодвигаются на время действия этих

обстоятельств, если они значительно влияют на

выполнение в срок всего контракта или той его

части, которая подлежит выполнению после

наступления обстоятельств форс-мажора.

9.2. Обе стороны должны немедленно

известить письменно друг друга о начале и

окончании обстоятельств форс-мажора,

препятствующих выполнению обязательств

по настоящему контракту.

9.3. В случае, если вследствие обстоятельств

форс-мажора просрочка в исполнении

обязательств по настоящему договору составит

более 90 (девяносто) дней, любая из сторон

вправе отказаться от выполнения части

Контракта. При этом ни одна из сторон не

вправе требовать возмещения возможных

убытков.

9.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные

обстоятельства, обязана предоставить для их

подтверждения документ компетентного

государственного органа.

^ 9. Siła Wyższa.

9.1. W przypadku pokonania sił spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio, takich jak: powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, wojny, zamachy stanu i wojskowych; aktów terrorystycznych, niepokojów społecznych, strajków, rozporządzeń, zarządzeń lub innych administracyjnych interwencji rządu, ani innych zleceń, w ramach tego kontraktu administracyjnych i rządowych ograniczeniem realizacji zobowiązań przez strony;

wpływ realizacji zobowiązań przez strony w ramach niniejszej umowy lub innych okoliczności poza kontrolą stron, wykonywanie harmonogramu tych zobowiązań w stosunku usunięte w czasie tych okolicznościach, jeśli znacząco wpływać na wykonywanie przez cały okres umowy, lub jej część, ma być wykonana po wystąpieniu jej część, ma być wykonana po wystąpieniu siły wyższej.

9.2. Obie strony muszą niezwłocznie powiadomić na piśmie o siebie na początku i na końcu siły wyższej uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

9.3. Jeżeli ze względu na okoliczności siły wyższej, opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni, każda ze stron może odmówić wykonania części umowy. W tym przypadku żadna ze stron nie ma prawa żądać odszkodowania za ewentualne szkody.
9.4. Strona odnoszące się do siły wyższej, należy zapewnić im dokument potwierdzenie właściwego organu państwa.

^ 10. Дополнительные условия

10.1. Сумма контракта , ассортимент, стоимость

товара может быть изменена по согласованию

сторон.

10.2.Все изменения и дополнения к Данному

Контракту имеют силу в случае, если они выполнены в письменной форме и должным образом подписаны обеими Сторонами.

10.3. Факсовая копия настоящего контракта

имеет юридическую силу, если в факсовой

копии имеются все реквизиты отправителя:

наименование отправителя, дата отправки,

10. Dodatkowe warunki

10.1. Wartości zamówienia, asortyment, cena może zostać zmieniona w drodze porozumienia stron.
10.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy są ważne, jeżeli są one dokonywane


10.3. kopia Fax kontraktu jest prawnie wiążące, jeśli kopia faksu wszystkie szczegóły nadawcy: nazwę nadawcy, daty wysyłki, tel / fax wysłania, pieczęć władcy podpis upoważnionego.


10.4.Otgruzka jedną partię może zmienić miejsce wysyłki to - może być innego miasta lub kraju , które jest oddziałem sprzedawcy lub sprzedawcy, którzy współpracowali tym razem będzie ostrzegał przez Kupującego (fax, e-mail, listownie lub oficial) , ale nie później niż 14 dni roboczych od daty wysyłki.

10.5.Vse koszty Sellers bank - na koszt sprzedawcy, bank kupującego na koszt kupującego.

телефон/факс отправки, печать от правителя

подпись уполномоченного лица.

10.4.Отгрузка отдельной партии товара может поменять свое место отправки - это может быть

другой город или страна, где находится филиал

Продавца либо с кем сотрудничает Продавец

об этом своевременно будет предупрежден Покупатель по (факсу ,е-mail, либо офицальным письмом), но не позднее чем 14 рабочих дней от

даты отгрузки.

10.5.Все затраты в банке Продавца – за счет Продавца, в банке Покупателя за счет Покупателя.


^ 11. Разрешение споров и применимое право

11.1.Все разногласия, возникшие между сторонами в рамках данного контракта, разрешаются путем переговоров.

11.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все вопросы передаются в Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Украины, решение которого является окончательным для обеих Сторон.^ 11. Rozstrzyganie sporów i właściwe prawo

11.1. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w ramach tego kontraktu będą rozstrzygane na naradach.
11.2. W przypadku niemożliwości rozstrzygania sporów na naradach, wszystkie pytania są kierowane do Sądu Arbitrażowego przy Izbie Handlowej Ukrainy, decyzja którego jest ostateczna dla obu stron.
^ 12.Срок действия контракта

12.1.Данный Контракт составлен в 2-х экземплярах

на Русском и Польском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя.

12.2.Настоящий контракт вступает в силу с момента

подписания обеими Сторонами и действует до

( ) года.
^ 13.Юридические адреса, банковские реквизиты

и подписи сторон


(Директор ).____________________

12.Termin działania umowy

12.1.Dana Umowa sporządzona w 2 egzemplarzach w języku rosyjskim i polskim, również prawnie wiążące, po jednym dla sprzedającego i kupującego.
12.2. Niniejsza Umowa dzieje z dnia podpisania przez obie Strony i dzieje do dnia ( ) r.
^ 13.Prawny adres, dane bankowe i podpisy stron:

(Dyrektor ) __________________


Продовец
Sprzedawcą
(Директор ) ___________________________Dyrektor ___________________________
Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора iconДоговор купли продажи №
Общество с ограниченной ответственностью «Дружковская Метизная Компания «укрмашсервис», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора...

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора iconОоо «Аква Фонтана», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального директора

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора iconСтрана город подписания контракта От (дата)
«Фирма покупатель», именуемое в дальнейшем Покупатель с одной стороны в лице директора ( ), действующего на основании Устава, и

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора iconОоо «Гниванский гранитный карьер», в дальнейшем «Продавец», в лице директора Берещука В. О
Ооо «Гниванский гранитный карьер», в дальнейшем «Продавец», в лице директора Берещука В. О., что действует на основании Устава, с...

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора icon1. договаривающиеся стороны частное производственно-коммерческое...

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора iconИменуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Гончаровой Ирины...

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора iconЧастное предприятие «Каравелла», г. Луганск, Украина, в дальнейшем...

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора icon"Каравелла" в лице директора Нелидина Анатолия Яковлевича, действующего...

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора icon1 Продавец продает, а Покупатель покупает мебель (далее Товар) на...
Общество с ограниченной ответственностью «мэс компани», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора Кортиашвили Емзара, действующего...

«Название фирмы» Страна город именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Директора icon1 Продавец продает, а Покупатель покупает мебель (далее Товар) на...
Общество с ограниченной ответственностью «мэс компани», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора Кортиашвили Емзара, действующего...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<