Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина»
Скачать 382.66 Kb.
НазваниеАнкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина»
страница3/4
Дата публикации27.08.2013
Размер382.66 Kb.
ТипАнкета
uchebilka.ru > Спорт > Анкета
1   2   3   4

ДОГОВІР № __________

перевезення вантажів

автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні


м. _____________

"___" ______________2012 р.______________, далі іменується «ВИКОНАВЕЦЬ», в особі _____________________, що діє на підставі ____________, з одної сторони, і ТОВ «ЛЛК Україна», далі іменується «ЗАМОВНИК», в особі директора Литвинцева Я.І., який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про нижченаведене:
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. В межах та на умовах цього Договору Виконавець зобов'язується доставити ввірений їй Замовником (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений Сторонами строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а Замовник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

1.2. Виконавець виконує для Замовника перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжміському та місцевому сполученнях, у відповідності до чинного законодавства України, Закону України про автомобільний транспорт, Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, та інших законодавчих та нормативних актів, що регулюють правові відносини в галузі перевезень вантажів в Україні.
^ 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ.

2.1. На підставі цього Договору Виконавець виконує для Замовника пов'язані з перевезенням вантажів наступні види транспортно-експедиторських операцій та послуг:

- здійснює організацію перевезення, перевезення та доставку вантажів автомобільним транспортом по території України на підставі відповідних заявок-доповнень;

- передає товарно-транспортну документацію;

- приймає участь у складанні актів у випадках, передбачених чинним законодавством;

- вирішує з замовником претензійні питання;

- здійснює охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання під час стоянки;

- за згодою сторін виконує інші доручення Замовника.

2.2. Оформлений дорожній лист, завірений перевізником та пред’явлений водієм документ, що засвідчує особу, є підставою для одержання вантажу до перевезення з матеріальною відповідальністю Виконавця. Надання документу, що посвідчує особу, вказану в товарно-транспортній накладній (далі – ТТН), дає право на отримання вантажу представником вантажоодержувача в пункті розвантаження.

2.3. Перевезення вантажів здійснюються на підставі заявок-доповнень, які є невід’ємною частиною цього Договору.

2.4. Залучення до перевезення вантажів Замовника інших виконавців здійснюється у разі, коли Виконавець не має можливості здійснити перевезення власним автотранспортом. Виконавець від свого імені, за згодою Замовника, укладає договори з такими виконавцями і оплачує їх послуги грошовими коштами, які надійшли від Замовника.

2.5. Сторони за цим Договором можуть спільно або окремо застрахувати свою відповідальність перед іншою Стороною або третіми особами, а також вантажі, надані для перевезення.
^ 3.ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

3.1.1. Письмово підтвердити прийом заявки до виконання та повідомити про це Замовника факсимільним засобом звязку.

3.1.2. Забезпечити подачу під завантаження транспортного засобу, придатного і цілком готового до перевезення обумовленого вантажу у погоджений Сторонами термін та місце.

3.1.3. При необхідності, забезпечити наявність санітарного паспорту на транспортний засіб, і санітарної книжки у водія, або інших документів, що регламентують перевезення певних вантажів.

3.1.4. Під час завантаження вантажу у транспортний засіб, контролювати відповідність кількості місць зазначених у ТТН, цілісність тари і пакування, відповідність розміщення і кріплення вантажу вимогам його безпечного транспортування.

3.1.5. Прийняти вантаж по кількості місць, у відповідності до ТТН. Забезпечити транспортування вантажу до місця призначення та його видачу отримувачу, зазначеному у ТТН, або уповноваженій на отримання вантажу особі, у погоджений сторонами термін.

3.1.6. Забезпечити збереження вантажу по кількості і якості з моменту прийняття його до перевезення і до моменту видачі в пункті призначення уповноваженій на отримання вантажу особі.

^ 3.1.7. Негайно інформувати Замовника про будь-які затримки і проблеми, що виникають при транспортуванні вантажу.

3.1.8. У випадку виходу з ладу транспортного засобу під час здійснення ним перевезення вантажу, надати рівноцінний транспортний засіб для завершення перевезення по маршруту. Здійснити перевантаження вантажу у справний транспортний засіб за власний рахунок.

3.1.9. У випадку відмови вантажоотримувача в прийманні вантажу, або його частини, негайно повідомити Замовника і прийняти участь в комісії, за участю представника вантажоотримувача, по оформленню Акта, встановленого зразка.

3.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.2.1. Вчасно передавати Виконавцю заявки на організацію автомобільних перевезень вантажів, на надання інших послуг, зазначених у цьому Договорі.

3.2.2. Вчасно здійснювати розрахунки з Виконавцем, згідно п. 4.5 цього Договору.

3.2.3. Забезпечити навантаження (розвантаження) транспортного засобу у наступні терміни:

- протягом 24-х годин з моменту прибуття автомобіля під навантаження (розвантаження);

3.2.4. Забезпечити упакування вантажу, що виключає його ушкодження під час штатного (безаварійного) транспортування, розбірливе маркування вантажних місць (у випадку часткового завантаження), правильне розміщення і кріплення вантажу на вантажній платформі з метою уникнення перевантаження, ушкодження вантажу і рухомого складу під час навантаження-розвантаження і транспортування.

3.2.5. Окремо узгоджувати з Виконавцем транспортування небезпечних, негабаритних вантажів, а також тих вантажів, які вимагають дотримання температурного режиму.
^ 4. ЦІНИ. ПЛАТЕЖІ І РОЗРАХУНОК ЗА ПОСЛУГИ.

4.1. Ціна за цим Договором встановлюється в гривнах та залежить від типу конкретного транспортного засобу та умов здійснення перевезення вантажу.

4.2. Ціна може бути змінена у випадку зміни ситуації на транспортному ринку за згодою Сторін.

4.3. Вартість конкретного перевезення залежить від відстані перевезення та інших умов, зазначених, у відповідних заявках, що погоджуються Сторонами.

4.4. Замовник оплачує послуги та роботи Виконавця, надані за цим Договором, протягом 15 робочих днів з моменту отримання оригіналу рахунку, акту виконаних робіт, підписаного Виконавцем, у двох екземплярах, екземпляра ТТН з відміткою отримувача про прийняття вантажу в повному обсязі, та податкової накладної, підписаної уповноваженою особою Виконавця.

4.5. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку та за умови наявності оригіналів: рахунку, ТТН, акту виконаних робіт, податкової накладної.
^ 5. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ.

5.1. Якість, упаковка та маркування вантажів, наданих Замовником для перевезення по цьому Договору, повинні відповідати вимогам міжнародних та діючих в Україні правил перевезення вантажів та забезпечувати зберігання вантажів під час перевезення (штатного транспортування), вантажно-розвантажувальних робіт, чітку ідентифікацію вантажних місць.

^ 5.2. Кількість прийнятого (зданого) від Замовника вантажу, визначається кількістю місць, вказаних в товарно-транспортній накладній.

5.3.У випадку невідповідності кількості вантажу або його стану кількості, і стану вантажу, зазначеним у товарно-транспортних документах, Замовник або уповноважена ним особа (отримувач) повинен зробити відповідні помітки в примірнику товарно-транспортної накладної, що повертається перевізнику, а також скласти акт про пошкодження , недостачу вантажу разом з представником Виконавця та/або незалежним експертом страхової компанії. При цьому присутність водія-експедитора при розвантаженні та огляді вантажу є обов`язковою, що стверджується його підписом у відповідному документі (акті).

5.4. Виконавець повинен бути письмово проінформований про нестачу (пошкодження) вантажу протягом 7 (семи) календарних днів з моменту розвантаження.
^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність згідно Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» № 1955-IV від 01.07.2004р., «Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні», затверджених наказом № 363 Міністерства Транспорту та зв’язку України від 14.11.97р., положень Конвенції КДПГ, Протоколу до Конвенції КДПГ від 05.07.78р., та інших нормативних актів, які регламентують порядок перевезення вантажів.

6.2. Замовник відшкодовує Виконавцю наднормативний пробіг транспортного засобу, якщо він виник з вини Замовника, при переадресуванні чи зміні умов заявки, з розрахунку тарифу на перевезенні за 1 км. згідно умов Договору. Відстань розраховується на підставі шляхових листів або даних, отриманих з джерела, погодженого Сторонами.

6.3. У випадку перевищення ваги брутто понад зазначений у погодженій сторонами заявці, Замовник відшкодовує Виконавцю підтверджені відповідними документами суми штрафів і зборів за перевищення припустимої загальної маси транспортного засобу чи припустимих навантажень на вісь автопоїзда.

6.4. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за кількісну і якісну збереженість вантажу з моменту прийняття його до перевезення до моменту передачі вантажоодержувачу.

6.5. Виконавець несе відповідальність за пошкодження вантажу під час перевезення у розмірі, на яку зменшилась його вартість.

6.6.У разі нестачі або повної втрати вантажу, зданого до перевезення за задекларованою вартістю, Виконавець несе відповідальність у розмірі задекларованої вартості.

6.9. Виконавець несе відповідальність за помилки та недогляд осіб, які залучаються до виконання умов цього Договору, у розмірі і на умовах, передбачених чинним законодавством, як за свої власні.

6.10. Збитки завдані Замовнику неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором, у тому числі за відмову від подачі ТЗ під завантаження після погодження відповідної заявки, відшкодовуються Виконавцем в повному обсязі.

6.11. У випадку порушення Виконавцем умови п. 3.1.3. цього Договору, що причинило відмову вантажоотримувача в прийманні вантажу, або затримку транспортного засобу на маршруті перевезення; Виконавець за власний рахунок здійснює повернення вантажу товаровідправнику.
7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у випадку настання форс-мажорних обставин таких, як війни, повені, дії органів влади і уряду, що виникли після укладання цього Договору та підтвердження заявки.

7.2. Якщо кожне з таких обставин безпосередньо спричинило невиконання зобов'язань в обумовлений термін, цей термін відповідно відсувається на весь час дії форс-мажорних обставин, за винятком випадків коли виконання зобов’язань Виконавцем втратило інтерес для Замовника. Про відкликання заявки Виконавець повідомляється письмово.

7.3. Факт форс-мажорних обставин повинний бути підтверджений документом, виданим компетентним державним органом.

7.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання своїх зобов'язань, повинна негайно в письмовій формі повідомити іншу сторону про початок і припинення вищевказаних обставин, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж за 3 дні з моменту їх настання чи припинення.. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

7.5. Наявність форс-мажорних обставин звільняє Сторони від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим договором, але не звільняє від обов’язку виконання своїх зобов’язань по розрахункам за цим договором, крім випадків коли таке виконання втратило інтерес для Замовника.
^ 8. ПРЕТЕНЗІЇ ТА СПОРИ

8.1. У випадку виникнення спорів Сторони будуть намагатися їх врегулювати шляхом переговорів чи шляхом направлення та розгляду претензії. Якщо врегулювання не буде досягнуто, то спір підлягає вирішенню господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Сторона, що одержала претензію, зобов'язана розглянути її і дати відповідь не пізніше одного місяця з дати одержання претензії. Відсутність відповіді на претензію не є підставою для заборони звернення до суду відповідно до законодавства України.
^ 9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1 Договір, доповнення до цього договору або інші документи, підписані і передані по факсу або електронною поштою, мають рівну з оригіналом юридичну силу до отримання оригіналів.
^ 10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір укладено в письмовій формі у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

10.2. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до ________________ р., але у будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.3. У разі, якщо жодна з Сторін не повідомить іншу Сторону за 30 календарних днів до закінчення строку його дії про розірвання Договору в письмовій формі, цей Договір вважається автоматично пролонгованим на один рік на тих самих умовах.

10.4. Раніше підписані Сторонами договори припиняють свою чинність з моменту підписання цього Договору.

10.5. Цей Договір може буди змінений або розірваний за домовленістю Сторін шляхом укладення додаткових договорів у письмовій формі.

10.6. Всі додаткові договори, угоди, доповнення та додатки до цього Договору становлять його невідємну частину.
^ 11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК


^ ТОВ «ЛЛК Україна»
Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 12А
тел.(факс) 0443937423
р/р 26002200580036 в ПАТ «Сітібанк» м. Київ

МФО 300584
ЄДРПОУ 37177437
Свідоцтво платника ПДВ 100332012
ІПН 371774326569

Посада
__________________/_________________/

М.П.

Директор
________________ / Литвинцев Я.І./

МП


^ Техническое задание по предмету тендера

Осуществление транспортно-экспедиторских услуг по организации перевозки грузов автомобильным транспортом по территории Украины.

  1. ^ Общий объем перевозок за период действия договора:

6000 тонн фасованной продукции в паллетных нормах

  1. Контактные данные пункта отправления:

Украина, г.Донецк, ул.Бахметьева, 46-а
1   2   3   4

Похожие:

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconАнкета контрагента. Инструкция претенденту Условия и порядок проведения...
Вам принять участие в открытом тендере в соответсвии с изложенными ниже потребностями

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconАнкета контрагента. Инструкция претенденту Условия и порядок проведения...
Вам принять участие в открытом тендере в соответствии с изложенными ниже потребностями

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconАнкета контрагента. Инструкция претенденту Условия и порядок проведения...
Вам принять участие в открытом тендере в соответствии с изложенными ниже потребностями

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconИнструкция претенденту Условия и порядок проведения двухэтапного...
Вам принять участие в открытом тендере в соответствии с изложенными ниже потребностями

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconИнструкция претенденту инструкция претенденту является составной...
«ооо «ллк украина»» (далее – Заказчик) не отвечает и не несет обязательств по расходам, указанным в п, независимо от характера (формы)...

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconАнкета контрагента. Проект договора Техническое задание Коммерческое...
Вам рассмотреть возможность направления Ваших тендерных предложений (оферт) в соответствии с изложенными ниже потребностями

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconАнкета контрагента. Техническое задание Коммерческое задание Директор ООО «ллк украина»
Вам рассмотреть возможность направления Ваших тендерных предложений (оферт) в соответствии с изложенными ниже потребностями

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconАнкета контрагента. Техническое и коммерческое задание по предоставлению...
Вам рассмотреть возможность направления Ваших тендерных предложений (оферт) в соответствии с изложенными ниже потребностями

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconПао «днепровский меткомбинат» Предмет тендера
Условия проведения тендера на право заключения договора поставки Вентиляционного оборудования

Анкета контрагента. Инструкция претенденту. Условия и порядок проведения двухэтапного тендера с торгами по предмету тендера. Проект договора. Т ехническое задание по осуществлению транспортно-экспедиционных услуг. Директор ООО «ллк украина» iconПао «днепровский меткомбинат» Предмет тендера представлен единым лотом*
Условия проведения тендера на право заключения договора поставки Электромонтажных изделий для проведения реконструкции сортопрокатного...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<