Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” )
НазваниеПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” )
страница1/4
Дата публикации14.03.2013
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Туризм > Документы
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства


ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ”
(для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 - „Менеджмент” )

ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база готелів» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 - «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»). Укл.: Рябєв А.А., Байлик С.І. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 39с.
Подані програма і робоча програма навчальної дисципліни, їх зміст за змістовими модулями ї темами, вміщено плани лекцій і практичних (семінарських) занять, матеріал щодо закріплення знань (індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота, контрольні питання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів.
Рекомендовано для студентів спеціальності 0502 – «Менеджмент організації».


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол №1 від 31.08.2007 р.

Розробники:


доцент кафедри туризму і готельного господарства

к.м.н. С.І. Байлик,

асистент кафедри туризму і готельного господарства А.А. Рябєв

Вступ

Для успішної роботи кожної гостинної установи, надання основних та додаткових послуг гостинні установи повинні мати все необхідне: будівлі й приміщення, обладнання та інвентар (меблі, посуд, килимові вироби, миючі засоби та ін.), а також мати в своєму розпорядженні такі засоби експлуатації, які можуть забезпечити певний комплекс комунальних послуг, обов’язкових для здійснення обслуговування мешканців готелю (опалення, освітлення, водопостачання), а також таки ресурси, як паливо, вода, електроенергія.

Отже, у процесі свого функціювання гостинній установі потрібен комплекс різноманітних засобів, які називаються матеріально-технічною базою готелю (МТБГ).
Під час навчання студенти будуть ознайомлені з особливостями історичного розвитку й сучасним станом гостинної справи в Україні й за кордоном. Курс дисципліни дає уявлення щодо використання МТБГ та її вплив у розвиток гостинної справи. Приділяється увага класифікації готелів, їх діяльності з метою підвищення класу, отриманню сертифікату надання послуг, уявлення щодо експлуатації МТБГ.
Дисципліна наводить такі факти й положення, які можуть стати стимулом до подальшого й більш глибокого розвитку гостинної індустрії України.

Міністерство освіти і науки України
^ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ
П Р О Г Р А М А Н А В Ч А Л Ь Н О І Д И С Ц И П Л І Н И

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ”

Видання офіційне
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр
Напрям 0502 Менеджмент
Спеціальність 6.050200 Менеджмент організацій
Спеціалізація Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу
Статус дисципліни Варіативна (за вибором ХНАМГ)

Загальна кількість кредитів/годин 2,5 / 90
Форма підсумкового контролю Екзамен

Стандарт чинний з дати затвердження.
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Харківської національної академії міського господарства


Харків – ХНАМГ – 2007

Програма розроблена на основі:
СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра напряму 0502 - „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 - Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.
СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 - „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 - Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.
СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 - Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2006.


Розробники програми:

доцент Байлик С.І.,
асистент Рябєв А.А.


1. Мета, предмет та місце дисципліни
1.1. Метою вивчення дисциплін „Матеріально-технічна база готелів” (далі МТБГ) є формування у студентів теоретичних вмінь та навичок визначення та використання усіх засобів гостинної установи для отримання прибутку.

1.2. Предмет вивчення дисципліни - зміст, функціювання та використання матеріально-технічної бази готелів.
2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
Модуль 1 „Матеріально-технічна база готелів”(2,5 кредита / 90 години)

Змістовий модуль 1. Основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень та технічної експлуатації готельних і туристських комплексів.
Тема 1. Основні принципи проектування готелів

 • Вступ.

 • Основні фонди гостинних підприємств.

 • Основні стандарти, норми.

 • Основні поняття проектування.


Тема 2. Об’ємно-планувальні рішення готелів і туристських комплексів. Ресторанне господарство

 • Розташування готелів у планувальній структурі міста.

 • Об’ємно-планувальні рішення готельних будівель.

 • Об’ємно-планувальні рішення рестораних господарств.


Тема 3. Класифікація і типологія готелів і туристських комплексів, ресторанного господарства.

 • Класифікація засобів розміщення.

 • Класифікація готелів.

 • Типологія готелів за їх функціональним призначенням.

 • Номерний фонд готелів.

 • Ресторанне господарство та його класифікація.


Тема 4. Технічна експлуатація готельних підприємств

 • Організація і управління технічною службою готелю.

 • Розрахунки чисельності робітників і службовців, зайнятих в обслуговуванні і ремонті готелів.

 • Системи огляду готелів.

 • Організація ремонтних робіт.

Змістовий модуль 2. Інженерно-технічне обладнання готелів і туркомплексів.
Тема 5. Санітарно-технічне устаткування:

 • Водопостачання.

 • Водовідведення. Каналізація.

 • Опалення приміщень.

 • Вентиляція, Кондиціювання повітря.

 • Сміттєвидалення.

 • Білизнопровід.

 • Санітарно-технічне обладнання номерного фонду.


Тема 6. Енергетичне обладнання готелів та туркомплексів:

 • Внутрішні електричні мережі.

 • Електричне освітлення.

 • Ліфтове обладнання готелів.


Тема 7. Телекомунікаційні системи готелів:

 • Інтегровані інформаційні системи комунікацій.

 • Комплексні системи забезпечення і життєдіяльності.


Тема 8. Професійне технологічне устаткування:

 • Пилососи.

 • Мийні машини.

 • Підлогомийні машини.

 • Апарат для чистки високим тиском з підігрівом води.

 • Обладнання служб готелю.


^ 3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння та знання

Сфери діяльності

(соціальна)

Функції

діяльності

Моніторинг і впровадження нововведень. На основі моніторингу нововведень розробляти пропозиції з їх впровадження та підтримання раціональної структури і збалансованості використання матеріально-технічних ресурсів.

^ Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, в тому числі засобами інформаційних технологій

Організаційна

З урахуванням особливостей застосування натуральних та вартісних показників в підприємствах готельного, курортного і туристського сервісу, використовуючи стандартні методики, обґрунтувати програму виробництва й обсяг діяльності

^ Забезпечення охорони праці й техніки безпеки

Нести соціальну відповідальність за діяльність

Сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників, оволодіння прогресивними засобами обслуговування матеріально-технічної бази готелів

Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення

^ Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати за новаторські ідеї

Займати активну життєву та громадянську позицію

^ Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства

Нести соціальну відповідальність за діяльність

Контрольна


Контролювати наявність інструктивно-методичної документації з охорони праці та забезпечення нею кожного робочого місця підприємств (організацій). Забезпечення попереднього та поточного контролю охорони праці та техніки безпеки. Забезпечити техніку безпеки туристських груп та індивідуальних туристів

^ 4. Список літератури
Дивись Робочу програму навчальної дисципліни „Матеріально-технічна база готелів”.
5. Анотація
Анотація до програми навчальної дисципліни

Матеріально-технічна база готелів”
Мета: формування у студентів теоретичних вмінь та навичок визначення і використання усіх засобів гостинної установи у вигляді матеріально-технічної бази для отримання прибутку.

^ Предмет вивчення дисципліни - зміст та функціювання матеріально-технічної бази готелів.

Модуль 1 „Матеріально-технічна база готелів”

Змістовий модуль 1. Основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, технічної експлуатації готельних і туристських комплексів.

Змістовий модуль 2. Інженерно-технічне обладнання готелів і туркомплексів.
^ Аннотация программы учебной дисциплины

Материально-техническая база гостиниц”
Цель: формирование у студента теоретических умений и навыков определения и использования всех средств гостиничного учреждения в виде материально-технической базы для извлечения прибыли.

Предмет: содержание и функционирование материально-технической базы гостиниц и туркомплексов.

Модуль 1. «Материально-техническая база гостиниц».

Содержательный модуль 1. Основы объемно-планировочных и конструктивных решений, техническая эксплуатация гостиничных и туристских комплексов.

Содержательный модуль 2. Инженерно-техническое оснащение гостиниц и туркомплексов.
^ Discipline annotation of the educational program:

Material and technical basis of hotels”
Purpose: Forming of the practical skills & theoretical knowledge for identification & use all resources of hotel institution to draw profit from the material and technical basis of hotel.

Subject: keep & function of material and technical basis of hotels & tourist complexes.

Мodule 1. „Material and technical basis of hotel”

Content module (CM) 1. Principles of space-and-planning & constructive concept, technical explore of hotels & tourist complexes.

CM 2. Technical, engineering equipment of hotels & tourist complexes.

Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И
^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ”
Робоча програма розроблена на основі:
СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра напряму 0502 - „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 - Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.

СВО ХДАМГ Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 - „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 - Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 - „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 - Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2006.
Структура робочої програми навчальної дисципліни наведена в табл. 1.


Таблиця 1 - ^ Структура навчальної дисципліни

Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних до ECTS – 2,5: у тому числі: модулів – 1;

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – РГР

Шифр і назва напрямку:

0502 „Менеджмент”

Варіативна за вибором

ВНЗ.

Рік підготовки: 1.

Семестр: 2.

Кількість годин:

Усього – 90 годин;

за змістовними модулями:

ЗМ 1 –36 годин;

ЗМ 2 – 54 години.

Шифр та назва спеціальності:

6.050200 „Менеджмент організацій”

Лекцій: кількість годин – 16.

Практичні (семінарські):

кількість годин – 32.

Самостійна робота:

кількість годин – 42, у тому числі Індивідуальна робота: кількість годин – 10.

Кількість тижнів викладання дисципліни: 16. Кількість годин за тиждень – 3

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Вид контролю: іспит


Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями й видами навчальної роботи наведений у табл. 2.
Таблиця 2 - ^ Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями й видами навчальної роботи

Спеціальність,

спеціалізація,

(шифр, абревіатура)

Всього

кредит/ /годин

Семестр

Години

Екзамен

(семестр)

Залік

(семестр)

Аудиторні

у тому числі

Самостійна робота

у тому числі

Лекції

Практичні, семінари

Лабораторні

Контр. роб

КП/КР

РГР

6.050200 МО

2,5/90

2

48

16

32
42

-

-

10

5

-


У процесі навчання студенти отримають необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Всі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

^ 1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ГОТЕЛІВ (мтбг)
МТБГ є варіативною дисципліною за вибором ВНЗ.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • класифікацію засобів розміщення, готелів, номерів;

 • зміст і визначення основних засобів;

 • зміст інженерно-технічного обладнання готелів та їх експлуатацію;

 • зміст об’ємно – планувальних рішень готельних будівель;


вміти:

 • вивчати можливості використання МТБ готелів та туркомплексів з метою надання послуг для туризму, рекреації, лікування і профілактики на курортах та поза курортними умовами;

 • вивчати попит населення у готельних послугах.

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної підготовки бакалавра.

^ 2. Тематичний план навчальної дисципліни
При вивченні дисципліни МТБГ студент має ознайомитись з програмою дисципліни, її структурою, змістом та обсягом кожного змістового модуля, формами та методами навчання, з усіма видами й методами контролю знань та методикою оцінювання цих знань з самого початку вивчення дисципліни.

Тематичний план навчальної дисципліни МТБГ складається з одного модуля, яки логічно пов’язує два змістових модуля за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні (семінарські) заняття, індивідуальна науково-дослідна робота (РГР), самостійна робота студента, контрольні заходи. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена в табл. 3.
Таблиця 3 - ^ Структура залікового кредиту навчальної дисципліни


Тема

Кількість годин

Лекції

ПЗ (семінарськ.)

Індивідуальна

робота (РГР)

Самостійна

робота

1

2

3

4

5

^ Модуль 1 „Матеріально-технічна база готелів”(2,5 кредита / 90 години)

Змістовий модуль 1. Основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень та технічної експлуатації готельних і туристських комплексів. (1 кредит / 36 годин)

Тема 1. Основні принципи проектування готелів

2

4
3

Тема 2. Об’ємно-планувальні рішення готелів і туристських комплексів. Ресторанне господарство

2

4
3

Тема 3. Класифікація і типологія готелів і туристських комплексів, ресторанного господарства.

2

4
3

Тема 4. Технічна експлуатація готельних підприємств

2

4
3

Разом годин за ЗМ 1

8

16

-

12

^ Змістовий модуль 2. Інженерно-технічне обладнання готелів і туркомплексів

(1,5 кредита / 54 години)

Тема 5. Санітарно-технічне устаткування

2

4
4

Тема 6. Енергетичне обладнання готелів та і туркомплексів

2

4
5

Тема 7. Телекомунікаційні системи готелів

2

4
5

Тема 8. Професійне технологічне устаткування

2

4
6

Разом годин за ЗМ 2

8

16

10

20

^ Всього годин

16

32

10

32


3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями та темами
Модуль 1 „Матеріально-технічна база готелів”
Змістовий модуль 1. Основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень та технічної експлуатації готельних і туристських комплексів.
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів денної форми навчання спеціальностей 050107 “Економіка...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів напряму...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 030601...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» Частина 2...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Екологія» для студентів напряму 050601 / Укл.:...

Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна база готелів” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” ) iconРобоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Металургія чавуну» та виконання курсової роботи...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<