Реєстраційна картка учасника
Скачать 72.91 Kb.
НазваниеРеєстраційна картка учасника
Дата публикации20.06.2014
Размер72.91 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Туризм > Документы
Реєстраційна картка учасника

V МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції молодих вчених

та студентів

«СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»


ПІБ авторів, науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи, посада
Контактна адреса

у такому форматі:
ПІБ отримувача

вулиця, № дома, № квартири

Місто

Індекс________________

________________

________________

________________

Контактний телефон
e-mail
Назва доповіді
Основний доповідач
Форма участі

Очна / дистанційна

Обрана секція (№ та назва)
Потреба в готелі

Є / Ні

Кількість оплачених додаткових збірників (до вар­тості публікації включено лише один авторський примірник)

^ ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Готелі м. Дніпропетровська, що є зручними для учасників конференції:

«Рассвет» тел. (0562) 377-43-08

«Днепропетровск» тел. (056) 745-53-27

«Жовтнева» тел. (056) 745-52-20

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Поляков Микола Вікторович – ректор ДНУ ім. О. Гончара, д. ф.-м. н., професор.

^ Члени організаційного комітету:

Сливенко В. А. – в. о. декана ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара, к. і. н., доцент;

Мешко Н. П. – в. о. зав. кафедрою менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара, д. е. н., професор;

Джусов О. А. – к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму ДНУ ім. Олеся Гончара;

Гудим К. М. – к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму, заступник декана з наукової роботи ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара;

Джур О. Є. – к. т. н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара;

Нямещук Г. В. – к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара;

Приварникова І. Ю. – к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара;

Чабаненко Ж. М. – к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара;

Крупський О. П. – к. психол. н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара;

Редько В. Є. – к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара;

Ступко А. В. – к. е. н., доцент кафедри менеджменту та туризму ФМЕ ДНУ ім. Олеся Гончара;

Кобченко А. А. – асистент кафедри менеджменту та туризму.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра менеджменту та туризму

Рада молодих вчених факультету міжнародної економіки

Дніпропетровський регіональний центр інноваційного розвитку Держінвестицій України

Вища школа Мітвайда Університет прикладних наук (м. Мітвайда, Німеччина)V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів^ «СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
Дніпропетровськ

14 лютого 2014 року

Шановні колеги!

Відповідно до Плану конференцій на 2014 рік Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Наказ № 547 від 24.09.13 р.) 14 лютого 2014 року про­во­дить­ся V Міжнародна науково-прак­тична конфе­­рен­ція молодих учених та студен­тів^ «СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗ­ВИТ­КУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».

Робота конференції планується за такими напрямками:

1. Сучасні тенденції економічного розвитку країн світу та регіонів.

2. Стратегії міжнародної конкурентоспро­можно­сті: макро- та мікрорівні.

3. Стратегія та перспективи розвитку міжнарод­ного та регіонального туризму в Україні.

4. Державне регулювання економічного розвитку країн світу.

5. Розвиток міжнародної інноваційної та інвести­ційної діяльнос­ті в умовах науково-техноло­гічного обміну.

6. Активізація зовнішньоекономічної діяльності в міжнародному бізнесі.

7. Інтеграція України в міжнародні та регіональні угрупування.

До участі в конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти та студенти, які в своїх досліджен­нях розглядають питання економічного розвитку країн у сучасних умовах, та інші зацікавлені особи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Конференція відбудеться 14 лютого 2014 р. в Па­лаці культури студентів ім. Ю. Гагаріна Дні­про­петровського національного університету ім. О. Гон­чара (м. Дні­про­петровськ, парк ім. Т. Г. Шевченка). Їхати: трам­вай № 1, тролейбус № Б, 1, 4, 9, 16 до зупинки «Парк ім. Т. Г. Шевченко».

Конференція розпочне свою роботу 14 лютого 2014 року о 10.00, реєстрація учасників розпоч­неться о 09.00 у кабінеті менеджменту імені проф. Красникової С. І. (ауд. 404А).

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези будуть опубліковані окремою збіркою з при­своєнням ISBN, УДК та ББК до початку роботи кон­ференції та видані або надіслані учасникам конфе­рен­ції. На одну ро­боту (незалежно від кількості ав­торів) висилається один авторський екземпляр збір­ника тез. Додаткові збірники треба замовляти зазда­легідь. Вартість 1 до­даткового примірника 25 грн.

Приймаються до друку тези доповіді обсягом від 3 сторінок, набраних у редакторі MS Word. Шрифт- Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля (верне, нижнє, ліве, праве) – 20 мм, абзац – 10 мм. Роботи студентів подаються у співавторстві з науковим керівником, або до них додається відсканована рецензія за підписом нау­кового керівника, завірена печаткою факультета.

Оформлення заголовку тез:

  1. Прізвища авторів друкувати через кому по цент­ру сторінки жирним шрифтом, вказати науко­вий ступінь автора (наприклад, «к. е. н. Ус К. П.»).

  2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру.

  3. Назву тез друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом прописними літерами.

Рисунки і таблиці друкувати шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1. Ри­сун­ки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).

^ Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згід­но діючим стандартам. Список літератури набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [5]. Приклад оформлення літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

До тез має додаватись заявка учасника, скла­де­на на окремому аркуші за поданим зразком та копія кви­танції про оплату. Надіслати вище пере­раховані доку­менти необ­хідно не пізніше 10 лютого 2014 року на e-mail: 9729071@gmail.com (вкла­де­ними файлами). У темі листа необхідно вказати номер обраної секції і прізвище першого автора (наприклад, «Секція 5, Іванов К.П.»). У назві файлу слід вказати прізвище автора тез та номер обраної секції (5_Іванов_тези, Іванов_заявка).

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазна­че­ний термін.

Увага! Відділ обробки інформації надсилає пові­домлення про отримання Вашого листа протягом двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, від­правте роботу повторно або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа редакцією по вказаному нижче телефону.

^ ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ТА РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

Вартість публікації тез становить 25 грн. за 1 сто­рінку формату А4. До ціни включено публіка­цію доповіді у збірнику матеріалів конференції та пош­­то­ві витрати на доставку авторського примір­ни­ка тез. Організаційний внесок – 30 грн. (спла­чу­ється обов’язково очними та дистан­ційними учасни­ками).

Витрати на проїзд, прожи­вання та харчування покриваються за рахунок учас­ни­ків. Здійснювати оплату необхідно на р/р 26009060004523 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Дніпропет­ровськ, код ЗКПО 2904010382, отримувач ПП Біла К.О. Призначення платежу: за полігра­фічні послуги_______________(вказати прізвище першого автора докладу).
Телефон для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00

(067) 972-90-71 Єпішко Марина Григорівна

Сподіваємося на Вашу зацікавленість

та бажаємо успіхів!

З повагою, Оргкомітет

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих...

Реєстраційна картка учасника iconРЕєстраційна форма учасника конференції
Ради, членів зборів Голів осередків та Секретаріату також необхідно подати заявку!

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення...

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Реєстраційна картка учасника iconРеєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<