Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007
НазваниеКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007
страница1/8
Дата публикации11.09.2013
Размер1.66 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Туризм > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

Технологія туристської діяльності”

(для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки - „Туризм”)

ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 - „Туризм”). Авт.: Байлик С.І., Сегеда І.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 139 с.

Автори: доц. С.І. Байлик,

І.В. Сегеда

Рецензент: доц., к. т. н. С.О. Погасій

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол засідання № 3 від 25 жовтня 2007 р.

ЗМІСТ


Передмова..................................................................................................

ЛЕКЦІЯ 1. ТЕМА 1. Соціально-економічна сутність туризму і туристської діяльності............................................................................................

ЛЕКЦІЯ 2. ТЕМА 2. Загальні умови організації туристської діяльності.......................................................................................................................

ЛЕКЦІЯ 3. ТЕМА 3. Договірні відносини в туристському бізнесі.....

ЛЕКЦІЯ 4. ТЕМА 4. Міжнародна співпраця та організації у туризмі

ЛЕКЦІЯ 5. ТЕМА 5. Уніфікація технологій туристських послуг туристського підприємства.....................................................................................

ЛЕКЦІЯ 6. ТЕМА 6. Функціонально-планувальна організація технологічних процесів надання туристських послуг...........................................

ЛЕКЦІЯ 7. ТЕМА 7. Функціонування туристської індустрії: регуляторні особливості.................................................................................................

Список літератури....................................................................................

Додаток А Глосарій...................................................................................


3
6
18

28

47
61
84
105

124

125


ПЕРЕДМОВА
Туризм – одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, що підпорядковане дії об’єктивних законів розвитку людського суспільства. Як вид людської діяльності туризм активно розвивається, в майбутньому його значення безсумнівно зростатиме.

Туризм – найдинамічніша галузь сфери послуг. Потреба у відпочинку стимулюється урбанізацією, науково-технічною революцією, екологією, загальним підвищенням життєвого рівня населення тощо.

Туризм – різновид рекреації, один з видів активного відпочинку. Він відображає характерну тенденцію сучасності, коли перевага віддається розвитку динамічного відпочинку, у процесі якого відновлення працездатності поєднується з пізнавальною діяльністю.

З економічного погляду туризм – це особливий вид споживання матеріальних і духовних благ, послуг і товарів, що відокремлюються в самостійну галузь господарства .

У деяких країнах туризм став вагомою статтею доходів держави, належить до найперспективніших галузей національної економіки. В Україні туризм визнано однією з галузей, що потребує пріоритетного розвитку. У законі України „Про туризм” зазначено, що туризм – це тимчасовий виїзд (подорож) осіб з постійного місця проживання з пізнавальною, оздоровчою, професійно-діловою, спортивною, релігійною та іншою метою на термін від 24 годин до одного року поспіль, без зайняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування.

Бурхливий розвиток масового туризму в світі зумовив відповідний розвиток індустрії туризму і суміжних галузей економіки, науки і культури, системи освіти.

Зважаючи на ці передумови, туристська індустрія - сукупність різних суб’єктів туристської діяльності (готелі, туристські комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства ресторанного господарства, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів.

Індустрія туризму бере початок ще з часів середньовіччя – у сфері організації паломництва з країн Європи до святих місць.

На сучасному етапі розвитку в сфері туризму діють різноманітні типи підприємств, яка здійснюють туристську діяльність:

 • організатори туризму (туроператори і турагентства ),

 • перевізники,

 • готелі та інші засоби розміщення,

 • заклади системи розваг,

 • інші туристські й суміжні з ними послуги, до яких слід віднести:

 • підприємства банківської сфери,

 • послуг страхування,

 • інформації та інші.

Дисципліна „Технологія туристської діяльності” призначена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, які навчаються за напрямом підготовки 6.020107 - „Туризм”.

Технологія – це операції, пов’язані з наданням туристських послуг: перевезення, тимчасове проживання у засобах розміщення, харчування, організація відпочинку та розваг.

^ Туристська діяльність – це діяльність, направлена на формування, просування та реалізацію туристського продукту, здійснювання мандрувань. Ця діяльність проводиться юридичними особами та індивідуальними підприємцями на основі спеціальних дозволів – ліцензій на туристську діяльність, а також відповідно до вимог закону України „Про туризм” та інших законодавчих актів України.

ЛЕКЦІЯ 1

^ ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТУРИЗМУ І

ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Внутрішні й зовнішні фактори, що впливають на розвиток

туризму
1.2. Класифікація туристських підприємств

^ 1.3. Туристський продукт і туристська послуга
1.1. Внутрішні й зовнішні фактори, що впливають на розвиток

туризму
Будучи складною соціально-економічною системою, туризм схильний до впливу з боку чисельних факторів, роль яких в кожний момент може бути різною. Тому їх облік об'єктивно необхідний для організації ефективної туристської діяльності.

Фактори, що впливають на розвиток туризму різні за силою дії і тривалості. Вони підрозділяються на:

 1. зовнішні (екзогенні);

 2. внутрішні (ендогенні).

Зовнішні фактори впливають на туризм за допомогою змін, що відбуваються в житті суспільства, і мають неоднозначний вплив на різні елементи системи туризму.

До зовнішніх факторів відносяться:

- природно-географічні;

- культурно-історичні;

- економічні;

- соціальні;

- демографічні;

- політико-правові;

- технологічні;

- екологічні.

Природно-географічні (моря, гори, ліси, флора, фауна, клімат і т. ін.) і культурно-історичні (пам'ятники архітектури, історії і культури) фактори як основа туристських ресурсів, є визначальними при проектуванні перспективних програм турів.

^ Економічні фактори і розвиток туризму мають найтісніший зв'язок, оскільки від економічного розвитку країни залежать доходи населення, рівень розвитку матеріально-технічної бази туризму і його інфраструктури. Держави з розвинутою економікою, як правило, лідирують за кількістю туристських поїздок.

До числа економічних факторів також відносяться: падіння валового внутрішнього доходу, інфляція, відсоткові банківські ставки, коливання обмінних курсів валют. Помічено, що зростання відносної собівартості поїздки на 5% приводить до зменшення попиту на туристський продукт до 10%.

^ Соціальні фактори – це збільшення вільного часу (скорочення робочого часу, збільшення тривалості відпусток) в поєднанні з поліпшенням життя людей приводить до сплеску зростання в туризмі.

Крім того, на розвиток туризму мають вплив і такі соціальні фактори, як рівень освіти, відношення людей до духовних цінностей замість матеріальних і т. ін.

Передбачається, що на зміну пасивному відпочинку за принципом «три S» (Sea-San-Sand – море-сонце-пляж) приходить принцип «трьох L» (Lore-Londscahe-Leisure – національні традиції-пейзаж-дозвілля).

Демографічні фактори чисельності населення, розміщення їх по різних місцевостях, стато вікової структури (з виділенням працездатних пенсіонерів, людей, що навчаються), сімейного стану, складу сім'ї.

Збільшення чисельності населення впливає на збільшення числа туристів. Найбільшу схильність до активного туризму мають 18-30-річні, проте загальну активність в рухливості людей досягають 30-50-річні.

До групи демографічних факторів відноситься урбанізація. Вона досягла в США 77%, в Європі 71%. У результаті урбанізації скорочується чисельність населення, яке проживає в невеликих населених пунктах і займається сільським господарством. А це основні постачальники туристів.

У демографічній структурі населення відбуваються наступні зміни: старіння населення, зменшення чисельності 15-24-річних; збільшення працюючих жінок і бездітних пар; збільшення чисельності самотніх людей.

^ Політико-правові фактори – політичні обставини в світі і в окремих країнах, політика відкриття / закриття кордонів, пом'якшення адміністративного контролю у сфері туризму, уніфікація податкової і грошової політики.

Зниженню темпів розвитку туризму вплинули події в країнах Ірану, Іраку, Афганістану, США, Персидської затоки та ін. Екстремізм, тероризм негативно впливають на розвиток туризму.

^ Техногенні фактори пов'язані з прогресом у техніці й технологіях. Розвиток науки і техніки (транспорту, інформаційних систем, МТБ засобів розміщення) позитивно впливають на розвиток туризму. Проте НТП несе і проблеми. Наприклад, Інтернет приводить до фінансових проблем у багатьох країнах, коли туризм може стати неможливим без нього. Він має іноді руйнівний характер: руйнує середовище, погіршує екологію.

^ Екологічні фактори – це техногенні фактори, пов'язані з аварією на ЧАЕС, які призвели до того, що зміни в екології Білорусі, України стали наслідком зменшення туристсько-рекреаційних ресурсів.

Внутрішні фактори – це ключові явища і тенденції, що виявляються безпосередньо в його сфері. До них відносяться матеріально-технічні фактори, пов'язані з розвитком засобів розміщення, транспорту, ресторанного господарства, торгівлі, засобів розваги.

Особливе місце серед факторів, що мають вплив на розвиток туризму, займає сезонність, яка виступає як найважливіша специфічна проблема.

Сезонність - це властивість туристських потоків концентруватися в певних місцях протягом невеликого періоду часу. З економічної точки зору вона пов’язана з коливаннями попиту, що повторюється. У країнах Північної півкулі з помірним кліматом основними («високими») сезонами є літній (липень-серпень) і зимовий (січень-березень). Крім того, виділяються міжсезоння (квітень-червень, вересень) і «мертвий сезон» (жовтень-грудень), при яких туристські потоки загасають і попит знижується до мінімуму.

^ Кліматичні фактори пов'язані з тим, що в більшості регіонів світу погодні умови для подорожей, відпочинку, лікування, занять спортом розрізняються за місяцями року.

^ Соціальні фактори обумовлені тим, що велика частина шкільних канікул припадає на літні місяці. Тому батьки прагнуть приурочити свою відпустку до цього часу і відпочивати разом з дітьми. Високий рівень попиту на туристські поїздки влітку пов'язаний і з поширеною в європейських країнах практикою, зупинки підприємств на профілактичний ремонт у липні-серпні (місяці якнайменшої продуктивності праці).

Згладжування сезонності в туризмі дає великий економічний ефект, дозволяючи збільшити терміни експлуатації матеріально-технічної бази, підвищити ступінь використання праці персоналу протягом року, збільшити надходження від туризму.
^ 1.2. Класифікація туристських підприємств
Туристське підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи, здійснює комерційну й науково-дослідну діяльність з метою отримання прибутку.

Всю діяльність туристських підприємств у загальному вигляді можна звести до виконання трьох основних функцій:

 • організаційної (формування комплексних маршрутів для туристських груп та туристів-індивідуалів на основі договорів між підприємствами туристичної індустрії);

 • посередницької (комплектування і продаж послуг і товарів туристського призначення за дорученням підприємств-постачальників туристичних послуг);

 • торговельно-банківської (операції з обміну валют, страхування майна, здоров`я і життя туристів).

Основною функцією туристських підприємств як складової туристської індустрії є виробництво (комплектування), надання та реалізація комплексного туристського продукту.

Основною метою функціонування туристських підприємств є задоволення потреб споживачів у туристичних послугах. Основним видом їх діяльності є комплектація та реалізація туристського продукту - комплексу туристських послуг, що задовольняють потреби туристів під час їх подорожей.

За змістом і характером своєї основної діяльності туристські підприємства є своєрідним посередниками між споживачами (туристами) та виробниками окремих туристських послуг (засобами розміщення туристів, транспортними організаціями, підприємствами ресторанного господарства тощо).

Класифікацію підприємств туристської індустрії можна здійснити залежно від мети діяльності, форми власності, розміру, ступеня домінування на ринку конкурентної стратегії тощо (рис 1.1).

Діяльність туристських підприємств розрізняється за специфікою виконуваних функцій, обсягами діяльності та задіяних ресурсів, що обумовлюють їх класифікацію та типізацію.

На практиці виділяють такі типи комерційних туристських під­приємств, які функціонують і розвиваються за власні фінансові кошти за рахунок отримання прибутку: туроператори, турагентства, туристські бюро, екскурсійні бюро, інші підприємства сфери туризму. Ці підприємства функціонують у різних організаційно-правових формах, на різних сегментах ринку туристських послуг (в'їзний туризм, виїзний туризм, організація екскурсій, рекламно-інформаційна робота тощо).За метою

діяльності

Комерційні

БюджетніВеликі


За розміром

Середні


Малі


Державні


Приватні

За формою власності

Колективні


Комунальні


Спільні


Іноземні

Сімейні


Міжнародні


За регіоном

діяльності

Міжрегіональні


РегіональніМісцеві


Підприємства-лідери


Підприємства зі слабкою

конкурентною позицією


За ступенем домінування

на ринку


Підприємства із сильною

конкурентною позицієюАутсайдери


Комутанти


За

конкурентною стратегією


Експелентери


Віоленти


Патієнти

Рис. 1.1 - Класифікація видів туристських підприємств

Туристським оператором є туристське підприємство з правами юридичної особи, що займається організацією внутрішніх і міжнародних подорожей з різноманітним асортиментом послуг. Вони комбінують пакети послуг безпосередніх виробників у комплексний туристичний продукт, що реалізується за єдиною ціною. Туроператор є свого роду оптовим підприємством, продукти якого реалізуються через мережу роздрібних турагентств.

Сполучною ланкою між туроператором і споживачем на ринку туристських товарів і послуг виступає турагентство.

Туристське агентство - роздрібне підприємство, яке займається реалізацією турів, організованих туроператорами, та окремих туристських послуг (транспортних, екскурсійних та інших). Основними функціями турагентств є надання туристських послуг, інформування клієнта, надання консультацій щодо мети подорожі та організації подорожі.

На ринку туристських послуг функціонують ще інші комерційні підприємства, основною діяльністю яких є надання туристських послуг.

Бюро екскурсій - це фірма, яка організовує і проводить екскурсії.

Бюро реалізації туристсько-екскурсійних послуг здійснює реалізацію туристських та екскурсійних путівок.

Бюро подорожей та екскурсій організовує тури, транстури і екскурсії.

На туристському ринку існує ряд туристських організацій, які діють на некомерційній основі. До некомерційних (соціально спрямованих) слід віднести туристичні союзи, туристські клуби, туристські гуртки, клуби самодіяльного туризму, існування яких забезпечується державним чи бюджетним фінансуванням. Такі об'єднання можуть існувати за рахунок коштів членських внесків, асигнувань із суспільних чи приватних фондів. Іноді такі об'єднання проводять заходи, що мають цільову спрямованість і використовуються для здійснення певних туристських проектів, причому не мають за мету отримання прибутку.

Туристський клуб - це установа, завдання якої полягає у пропа­ганді туризму та екскурсій серед населення, організації масового самодіяльного туризму, підготовці туристів до категорійних туристських походів. Туристські клуби організовують учнівські, студентські відпочинково-спортивні заходи, агітаційні заходи.

Туристсько-краєзнавчий клуб - це добровільна організація, яка створюється з метою занять туризмом і краєзнавством у закладах освіти, за місцем проживання та об'єднує дрібні туристсько-краєзнавчі гуртки і секції.

Туристська секція - це первинна добровільна організація любителів туристських походів і подорожей на підприємствах і в навчальних закладах. Секція займається організацією походів, туристських з'їздів, змагань, вечорів відпочинку, конкурсів самодіяльного туристського спорядження тощо.

Туристсько-краєзнавчий гурток - це первинна добровільна організація, яка створюється з метою засвоєння дітьми і підлітками теорії та практики туризму і краєзнавства. Існують туристсько-краєзнавчі гуртки спортивного, краєзнавчого, пошуково-дослідницького типів.

Великими підприємствами вважаються ті, які обслуговують за рік понад 100 тис. туристів, середніми - 30-100 тис. за рік, а малими є такі, що обслуговують - не більше 30 тис. клієнтів.

За регіонами діяльності розрізняють міжнародні туристські підприємства, які пропонують свої продукти в декількох країнах. Міжрегіональні туристські підприємства охоплюють декілька регіонів, регіональні пропонують свої послуги в межах певної географічної території. Діяльність місцевих туристських підприємств обмежується охопленням місцевою рекламою.

Усі туристські підприємства можна поділити за ступенем їх домінування на туристському ринку. Це: підприємства-лідери, які характеризуються найкращим використанням конкурентних переваг і мають найбільшу ринкову частку; підприємства, які мають міцну конкурентну позицію, та підприємства, що мають слабку конкурентну по­зицію, займають проміжне становище, а підприємства-аутсайдери мають найменшу частку на туристському ринку, через те, що неефективно використовують конкурентні переваги та через некваліфікований аналіз ринку і прийняття некомпетентних управлінських рішень.

Підприємства можна класифікувати залежно від стратегії, якої вони дотримуються.

Підприємства-комутанти - це невеликі підприємства з універсальним профілем діяльності, які прагнуть до задоволення невеликих за обсягами, а іноді і короткочасних, потреб певних груп споживачів.

Підприємства-експлеренти - це підприємства з експериментальним профілем діяльності, стратегія яких пов'язана зі створенням нових чи радикально змінених існуючих сегментів ринку. Головна їх перевага у впровадженні принципових нововведень.

Підприємства-віоленти - це підприємства з масовим профілем виробництва, які функціонують у сфері стандартного виробництва та реалізації туристського продукту (як правило, туроператори). Головна їх конкурентна перевага у високій продуктивності праці й реалізації порівняно дешевих і достатнього рівня якості турпродуктів.

Підприємства-патієнти - це підприємства, які дотримуються стратегії вузької спеціалізації. Такі підприємства надають дорогі й високої якості послуги для вузького кола споживачів і прагнуть до оволодіння максимальною часткою невеликого ринкового сегменту.

За ринкових відносин важливою умовою забезпечення виживання та ефективної діяльності туристських підприємств є високий рівень їх конкурентоспроможності, а визначення сутності, типіза­ція та класифікація туристських підприємств за конкретними ознаками - необхідна передумова розроблення методичних підходів до визначення можливостей туристських підприємств на туристському ринку.
^ 1.3. Туристський продукт і туристська послуга
Одним з ключових термінів, що фігурують в базисних поняттях туристського бізнесу, є туристський продукт.

Наведемо цитату (ст. 1. Закону про туризм):Туристський продукт - заздалегідь розроблений комплекс туристських послуг, що сполучає в собі не менше ніж дві такі послуги, який реалізується або пропонується до реалізації за певною ціною, до складу якого включаються послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристські послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідування об'єктів культури, відпочинку і розваг, реалізації сувенірної продукції і т. ін.)”.

З цього визначення виходить, що до туристських послуг відносяться:

 • послуги з перевезення туристів;

 • послуги з розміщення туристів;

 • послуги з організації екскурсій і відвідування об'єктів культури;

 • послуги з організації відпочинку і розваг;

 • послуги з реалізації сувенірної продукції;

 • послуги ресторанного господарства;

 • інші послуги, що надаються або можуть бути наданий туристам за їх бажанням.

Основним туристським продуктом є комплексне обслуговування - стандартний набір послуг, що продаються туристам в одному пакеті.

У Ліцензійних умовах, що характеризують туристську діяльність, визначено, що туристські послуги — це послуги суб'єктів туристської діяльності з розміщення, харчування, транспорту, інформаційно-рекламному обслуговуванню, а також послуг закладів культури, спорту, побуту, розваг і т. ін., направлені на задоволення потреб туристів.

Нижче подана структура, яка характеризує склад туристського продукту (див. рис. 1.2).

У той же час виникає запитання: які послуги є туристськими і що в даному випадку буде основним критерієм при визначенні послуг як «туристських»? Як бачимо, Закон про туризм і Ліцензійні умови не дають точної відповіді на це запитання. Наприклад, в Законі про туризм тільки побічно йдеться про те, що до складу туристського продукту «...включаються послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристські послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідування об'єктів культури, відпочинку і розваг, реалізації сувенірної продукції і т. п.)». Проте це не привод для засмучення, інформація про туристські послуги чітко прописані в Державному класифікаторі продукції і послуг ДК 016-97, затвердженому наказом Держстандарту України від 30.12.97 р. № 822 (далі - ДК 016-97).


Комплекс туристських послуг

(не менше двох

туристських послуг)
=


Послуги перевезення

Послуги розміщення


Інші послуги


Інші послуги, направлені на задоволення

потреб туристів

Послуги з організації екскурсій та відвідування об’єктів культури

Послуги з організації відпочинку і розваг

Послуги з реалізації сувенірної продукції


Рис. 1.2 - Сутність і склад туристського продукту
ДК 016-97 використовують практично всі структурні одиниці й підрозділи галузей господарювання в Україні: органи центральної і місцевої державної виконавської влади, фінансові органи, органи статистики і всі суб'єкти господарювання (юридичні і фізичні особи) в Україні. Об'єктом класифікації є продукція і послуги, створені в процесі всіх видів економічної діяльності.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних групп в ДК 016-97 відповідає наступній схемі:

XX - розділ;

XX.X - група;

XX.XX - клас;

ХХ.ХХ.Х - категорія;

XX.XX.XX - підкатегорія;

XX.XX.XX.XXX - тип.

Приклад:

63.30.11.100

де 63 - розділ «Допоміжні транспортні послуги»;

63.3 - група «Послуги туристських агентств і туроператорів; послуги екскурсоводів»;

63.30 - клас «Послуги туристських агентств і туроператорів; послуги екскурсоводів»;

63.30.1 - категорія «Послуги туристських агентств і туроператорів; послуги екскурсоводів»;

63.30.11 - підкатегорія «Послуги з організації подорожей»;

63.30.11.100 - тип «Туристський відпочинок і подорожі туристськими маршрутами з використанням транспортних засобів, окрім велосипедів».
Питання для самоконтролю

  1. Дайте визначення «туризму» згідно із Законом України „Про туризм”.

  2. Наведіть основні зовнішні й внутрішні фактори, що впливають на розвиток туризму.

  3. За якими ознаками класифікують туризм?

  4. Які види туристських підприємств Ви знаєте?

  5. Що таке туристський продукт?

  6. Що таке туристська послуга?


ЛЕКЦІЯ 2

  1   2   3   4   5   6   7   8

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconГосподарства
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу всіх форм...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 icon1. ринок трудових ресурсів
Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. Тексти лекцій з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconОснови менеджменту
Т и п о в а т а р о б о ч а п р о г р а м и навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база готелів» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconВступ
Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 І 5 курсів денної І заочної форм навчання...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія” (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007 iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання Суми
Планування діяльності підприємства: Конспект лекцій / Укладач О. Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<